Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Steg 2. Hitta farliga ämnen

I Steg 2 tar du reda på vilka ämnen som är särskilt farliga med hjälp av lagstiftning och substitutionsverktyg. Det förutsätter att du har hämtat information om dina varor från leverantörerna, som beskrevs i Steg 1.

2.1 Tolka information om kemikalier

Efter att du har hämtat information om kemikalier i material och varor är det dags att bearbeta informationen och hitta eventuella farliga kemikalier. Därför är det användbart att förstå hur kemikalier identifieras och hur du kan söka efter dem i olika verktyg och databaser. Farligheten hos kemikalier bestäms utifrån standarder och kommuniceras genom vad som kallas klassificeringar som inkluderar farosymboler, farokoder och risk- och skyddsfraser som måste anges på förpackningen av hälsofarliga kemikalier. Vissa ämnen är däremot särskilt farliga och regleras i lagstiftning.  

Lista över relevanta begrepp att lära sig: 

+

2.2 Hitta särskilt farliga ämnen i lagstiftningen

 

Reach-förordningen

En europeisk lagstiftning som står för Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals. Syftet med REACH är att skydda hälsa och miljö genom att reglera användningen av kemikalier inom EU. Farliga ämnen regleras främst genom tre listor i Reach:

Kandidatförteckningen över särskilt farliga ämnen Bilaga XV är en lista över ämnen som har identifierats som särskilt farliga (substances of very high concern, SVHC). Dessa ämnen har egenskaper som kan medföra allvarliga och bestående effekter på människors hälsa och på miljön, och inkluderar till exempel ämnen som är cancerframkallande, mutagena, reproduktionstoxiska, hormonstörande eller som ansamlas i kroppen och naturen. När ett ämne läggs till på kandidatförteckningen, kan det leda till krav på tillstånd eller begränsningar för ämnets användning i framtiden.

Förteckningen över begränsningar Bilaga XVII innehåller begränsningar för vissa ämnen, vilket innebär att det är förbjudet att använda eller sälja dessa ämnen i EU. Denna lista inkluderar till exempel begränsningar på ämnen som är cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska, liksom begränsningar på vissa tungmetaller och bekämpningsmedel.

Tillståndsförteckningen bilaga XIV är en lista över ämnen som kräver tillstånd för att användas inom EU. Dessa ämnen har identifierats som särskilt farliga och har krävt en detaljerad riskbedömning för att fastställa deras säkerhet. Tillstånd krävs för att fortsätta använda eller sälja ämnet inom EU, och kan innehålla villkor för användning, gränsvärden och övervakning av exponeringen för ämnet.
 

POPs-förordningen

Förordningen nnehåller regler för de ämnen som listas i den globala överenskommelsen Stockholmskonventionen och i det regionala POPs-protokollet under konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar (CLRTAP). Syftet med de båda konventionerna är att hindra spridningen av POPs-ämnen som inte bryts ned naturligt, ackumulerar i levande organismer och kan skada miljön och människors hälsa globalt. 

Förpackningsdirektivet 94/62/EC

Direktivet innehåller bestämmelser om omhändertagande och återvinning av avfall och riktlinjer för hur förpackningarna ska vara utformade men även tillåtna haltgränser för flera tungmetaller. 

Verktyg

ToolsECHA Databasen för klassificering och märkningsregistret: är en databas som innehåller information om klassificering och märkning av kemiska ämnen och eventuella regleringar eller förekomst på Reach-listor. Informationen om både anmälda och registrerade ämnen lämnas av tillverkare och importörer. Det finns även en förteckning över harmoniserade klassificeringar, vilket är beslutade klassificeringar och märkningar för ämnen av myndigheter inom EU. Informationen kan användas för att identifiera särskilt farliga ämnen som borde bytas ut. 

  2.3 Inspiration mot färre farliga ämnen i leverantörskedjan

  Många kemikalier som används i varor och material kan skada miljön och människors hälsa. Nio av tio konsumenter i Sverige är oroade över just detta. Företag kan, och flera har redan börjat, införa frivilliga begränsningar för vilka kemikalier som får användas genom att arbeta med egna restriktionslistor. Det kan vara svårt att göra en egen lista från början, så nedan tipsar vi om 2 substitutionsverktyg som kan användas av alla. Att arbeta med kemikalier på ett ansvarsfullt sätt är inte bara viktigt för lagkraven, utan också för att skydda människors hälsa och miljön. 

   Verktyg för att hitta särskilt farliga ämnen utanför lagstiftningen ​

   +

   Verktyg för att hitta PFAS-ämnen

   +

   Exempel på kemikaliekrav:

   +

   2.4 Hitta farliga ämnen med kemisk analys

   Kemisk analys är en vetenskaplig metod för att bestämma vilka ämnen som finns i en provtagning eller material och i vilken mängd. För att ta reda på om det finns farliga ämnen och eventuell mängd i varor och material, kan man därmed använda kemisk analys. Kemisk analys kan bli kostsamt och det är svårt att testa alla varor och material, därför är det bättre att använda sig av stickprov. Ett stickprov är ett urval ur en större grupp med avsikt att dra slutsatser om hela gruppen utifrån det mindre urvalet som analyseras. I det här fallet är det för att ta reda på om leverantören ger dig korrekt information om ett visst material eller vara. 

   Exempel på hur du kan prioritera stickprover:
   Stora varugrupper med hög produktionsvolym
   Varor som används av känslig grupp tex. barn eller äldre med hög exponering
   Material som vi vet kan innehålla särskilt farliga kemikalier tex. plast och textil.
   Leverantörer som är nya, undviker att svara på frågor eller vars material eller varor tidigare har visat sig innehålla särskilt farliga ämnen. 
   Nina Melander

   Kontaktperson

   Nina Melander

   Rådgivare Substitutionscentrum

   +46 10 516 52 16

   Läs mer om Nina

   Kontakta Nina
   CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

   * Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

   Relaterat

   Varför ska du fasa ut PFAS?

   PFAS används i många konsumentprodukter på grund av sin förmåga att stöta bort vatten, smuts och fett, bilda släta filmer och tåla höga temperaturer. De är mycket svåra att bryta ner och ansamlas därför i naturen där de utgör en s…
   Tjänst

   Bestämning av bly och kadmium i smycken

   Smycken och bijouterier är oftast gjorda av en blandning av material och kan innehålla skadliga ämnen så som bly och kadmium.
   Tjänst

   Analys av Allergena dispersions­färgämnen i textil

   Det är viktigt att textilierna på marknaden är fria från farliga och reglerade substanser. Kemisk analys är ett sätt att få kontroll över produkternas kemikalieinnehåll.  
   Tjänst

   Analys av cancerogena arylaminer från azofärgämne i textil

   Det är viktigt att textilierna på marknaden är fria från farliga och reglerade substanser. Kemisk analys är ett sätt att få kontroll över produkternas kemikalieinnehåll.
   Tjänst

   Analys av ftalater och mjukgörare i textil och plast

   Det är viktigt att textilierna på marknaden är fria från farliga och reglerade substanser. Kemisk analys är ett sätt att få kontroll över produkternas kemikalieinnehåll.
   Tjänst

   Analys av lösningsmedelsrester (NMP, DMAc, DMF, FA, bensen) i textil

   Det är viktigt att textilierna på marknaden är fria från farliga och reglerade substanser. Kemisk analys är ett sätt att få kontroll över produkternas kemikalieinnehåll.
   Tjänst

   Kloridanalys

   Corning 926 kloridanalysator är en digital kloridmätare som ger en direktavläsning. Den är utformad för snabba och exakta bestämningar av kloridnivåer i industriella prover. Klorider mellan 10 och 300 mg / dm3 kan mätas med använd…
   Tjänst

   Analys av PAH:er - Polyaromatiska kolväten

   Det är viktigt att textilierna på marknaden är fria från farliga och reglerade substanser. Kemisk analys är ett sätt att få kontroll över produkternas kemikalieinnehåll.