Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Säkerhet

RISE verksamhet är omfattande och säkerhet (security) är en viktig del i vår verksamhet som vi arbetar aktivt med. Forskning bygger på att vi delar, verifierar och utvecklar egna och andras resultat. Det kan vi göra om vi skyddar det skyddsvärda. 

Säkerhetsskydd

Våra uppdrag och forskning berör ibland samhällsviktig verksamhet, totalförsvaret och Sveriges beredskap, vilket gör att det kan vara aktuellt med säkerhetsskydd kring informationen som hanteras. Det är därför mycket viktigt att vi tillsammans med kund, uppdragsgivare, och/eller finansiär innan uppstart av ett arbete fastställer om informationen som ska hanteras kan komma att omfattas av säkerhetsskydd, så att ett korrekt skydd kan ges.

Informationssäkerhet

Med vårt uppdrag följer en skyldighet att hantera alla typer av information på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt genom informationens hela livscykel. Vi hanterar all information korrekt, oavsett format, och utan att hindra eller försvåra lärandet och samarbetet i det dagliga arbetet.

För att säkerställa korrekt hantering jobbar vi aktivt med att all personal ska ha kunskap om gällande informationssäkerhetsregler. Reglerna gäller alla medarbetare på RISE.

Vi är även noga med att följa upp att  krav i gällande lagstiftning samt krav ställda av stater, myndigheter, kunder, intressenter och medarbetare uppfylls. Aspekter som vi följer upp är:

  • Konfidentialitet
  • Tillgänglighet
  • Riktighet
  • Spårbarhet

Vi strävar alltid efter att hantera information inom EU/EES i den mån det är möjligt.

Hantering av personuppgifter

Vi samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga och relevanta för de ändamål till vilka de samlats in. Uppgifterna ska vara korrekta och uppdaterade, samt inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas. Vi har såväl tekniska som organisatoriska åtgärder på plats för att skydda personuppgifter mot obehörig eller otillåten åtkomst, förlust, förstörelse eller skada.

Personuppgifter lagras endast så länge som det är nödvändigt för det syfte till vilket uppgifterna samlades in eller så länge det krävs enligt speciallagstiftning, exempelvis bokföringslagen. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter utifrån olika ändamål.

Jörgen Svensson

Kontaktperson

Jörgen Svensson

Säkerhetsskyddschef

+46 10 516 54 07

Läs mer om Jörgen

Kontakta Jörgen
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Område

Totalförsvar och krisberedskap

I en tid då pandemier, kraftiga skyfall och skogsbränder avlöst varandra har samhällets krisberedskap fått ett allt större fokus. Samtidigt har ökade politiska spänningar runt om i världen resulterat i en fortsatt återuppbyggnad a…
Berättelse

Informationssäkerhet avgörande i krislägen

Sverige har i spåren av pandemin sjösatt en ny strategi för försörjningsberedskap där näringslivet förväntas ta en större roll för att garantera viktiga samhällsfunktioner. Tillgången till detaljerade data om varor och tjänster pe…
Berättelse

Samarbete för ökad cybersäkerhet

I en allt mer digital värld är cybersäkerhet en stor utmaning. Ju större ett företag är och ju mer attraktiva data som bolaget har desto större risk finns för att företaget ska bli attackerat. Cybersäkerhet är en förutsättning för…
Berättelse

Så kan vi nyttja hälsodata på ett säkert sätt

Hälsodata är mycket känsligt och får inte hamna i fel händer. Samtidigt kan det vara en enorm möjliggörare för forskning och ökad hälsa. Vilka är riskerna, och hur kan vi möjliggöra att hälsodata kan användas på ett säkert sätt? V…
Berättelse

Det här är ett resilient samhälle – och därför behövs det

Resiliens kan beskrivas som ett samhälles eller en organisations förmåga att anpassa sig till kriser och oväntade händelser och fortfarande kunna nå sitt syfte. På individuell nivå är vi ofta duktiga på det – medan det finns mycke…
Berättelse

Så kan samhälle och näringsliv samverka för försörjningsberedskap

Pandemin satte frågan om försörjningsberedskap på allas läppar. När det inte längre gick att lita på globala värdekedjor, och när svenska småkommuner hamnade långt ner på stora leverantörers kundlistor så var det lätt att tänka at…
Område

Risk och säkerhet

I takt med att vårt samhälle blir mer högteknologiskt, digitalt och komplext ökar sårbarheten. Utvecklingen går mot ihopkopplade system och just in time: att producera och leverera varor precis när de behövs. Med ökad kunskap om r…
Berättelse

Samarbete kan minska riskerna från hybridhot

Fullskaligt krig är ett både dyrt och mycket riskabelt verktyg för att få kontroll över ett annat land. Hybridhot däremot, med allt från smutskastningskampanjer till cyberattacker, är välanvända alternativ, och både företag, myndi…