Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Steg 3. Inventera möjliga alternativ

Nu vet du vilket ämne du vill fasa ut. Nästa steg är att hitta möjliga alternativ. Här går vi igenom processen Alternatives assessment, olika substitutionsstrategier, verktyg för att identifiera funktionen hos oönskade ämnen och hur du kan använda positiva listor för att kartlägga alternativ.

3.1 Grunden i Alternatives assessment

Alternatives assessment är en process som kan användas för att genomföra informerad substitution. Processen vägleder identifiering samt jämförelse och val av säkrare alternativ. Genom informerad substitution kan du undvika osund substitution, det vill säga när ett alternativ är sämre ur hälso- eller miljöaspekt.

Alternatives assessment utgår från funktionell substitution, vilket innebär att du breddar perspektivet från endast kemikaliesubstitut till att ifrågasätta om funktionen ens behövs, eller om du kan uppnå funktionen på ett annat icke-kemiskt sätt. Om alternativet innebär att den tekniska funktionen inte är acceptabel är det också en dålig substitution.

I Substitutionsguiden använder vi oss av principer från Alternatives assessment i steg 3 och 4. Om du vill ha mer information besök webbplatsen OECD Substitution and Alternatives assessment toolbox. Flera intressenter har tagit fram olika ramverk för hur man kan implementera principerna för Alternatives assessments i sin organisation. 

Till Alternatives assessment toolbox

3.2 Olika substitutionsstrategier

Substitutionsguiden substitutionsstrategier

Vi illustrerar substitutionsstrategier med ett par exempel.

Uteslut behovet av funktionen: Företaget beslutar att man inte behöver "Anti-bakteriell"-marknadsföring för sportkläder eftersom risken med nanosilver är resistenta bakterier och dess spridning till miljön är svår att kontrollera. Företaget tar fram en ny marknadsföringsstrategi. 

Ändra process/teknik: Läkemedel är nödvändiga, men uppmärksammas idag som ett problem för vattenlevande organismer och dricksvatten när de kommer ut i miljön. En sluten process vid läkemedelstillverkning kan användas för att minska komplicerad rening vid avloppsverk. 

Ändra produktdesign: Möbler behöver ha vissa flammskyddsegenskaper, men det måste inte uppnås med höga koncentrationer av flammskydd i stoppningen med kända risker för miljö och hälsa. Ett alternativ kan vara att använda ett svårantändligt material under yttextilen. 

Ändra material: Du använder idag melamin i dina tallrikar, men för att minska kemikalieemissioner, byter till lättporslin. 

Byt kemikalie. Lösningsmedlet i din produkt är CMR-klassat, du byter det mot ett annat kemiskt lösningsmedel som har lägre kemisk risk

Tips! Kontakta Substitutionscentrum om du behöver vägledning kring vilken strategi som är lämplig för din substitutionsfråga.

3.3 Karaktärisering av ämnet

Oavsett strategi behöver du förstå vad det är för funktion det oönskade ämnet har, i just din vara och material, för att kunna utforska alternativ. En kemikalie kan ha flera funktionsområden t ex beroende på material, varför substitutet för en och samma kemikalie inte nödvändigtvis är samma för olika produkter. 

För att ta reda på funktionen hos den oönskade kemikalien i din produkt kan du börja med att:

 • Fråga din leverantör
 • Söka på webben, se förslag på databaser nedan
 • Fråga personer i din bransch, exempelvis branschorganisationer
 • Kontakta Substitutionscentrum för rådgivning

Resurser för att hitta funktion för oönskade ämnen

Här är ett antal databaser som du kan använda för att identifiera funktion av det oönskade ämnen du har i din vara, för ökad förståelse för hur kemikalien används.

 • Registrerade ämnen: I Echas databas över registrerade ämnen kan man hitta information om användningsområde och funktion.
 • SIN-list: I Chemsec Sin-list sammanställs ämnens registrerade funktion och användningsområde hos Echa. Det finns även ytterligare information för potentiell användning och teknisk funktion.
 • Flödesanalyser: Kemikalieinspektionen redovisar import, framställning, exporterad mängd av ämnen samt deras användningsmönster och område. 
 • Användning SVHC-ämnen: Kemikalieinspektionen har sammanställt en Excel-fil med ämnen från Kandidatförteckningen, deras eventuella funktion och vanliga produkter de återfinns i.
 • PRIO-guiden: Kemikalieinspektionens webbaserade verktyg för att jobba med substitution. I verktyget kan man söka efter farliga ämnen utifrån produkttyp och användningsområde. 

3.4 Checklista för karaktärisering

Vad är kemikaliens funktion?
Hur och varför används kemikalien i produkten?
Är funktionen nödvändig för produkten eller processen?
Påverkas uppströms eller nedströmsprocesser i produktionskedjan om kemikalien substitueras eller tas bort?
Är det en förorening/biprodukt?

3.5 Målsättning och riktlinjer

När man har karaktäriserat ämnet man ska substituera och förstått dess funktion, kan man börja inventera alternativ. Men inför steg 3 och steg 4. Val av alternativ, är det en fördel om ditt företag har tydligt satta riktlinjer för substitution och krav på alternativen. I steg 3.1 hittar du resurser för detaljerade ramverk framtagna av flertalet intressenter för inspiration eller för att applicera i din verksamhet.

Frågeställningar att svara på:

 • Varför genomförs substitutionen? Regulatoriska krav, marknadens efterfrågan, förbättrad affär, hållbar marknadsföring och varumärkesbyggande, innovation, bli marknadsledande eller bättre arbetsmiljö i leverantörskedjan? Företagets främsta drivkraft kan påverka val av alternativ!
 • Vilka intressenter ska vara aktiva i substitutionsarbetet och i vilket stadie?
 • Vilka är principerna vid bedömning av alternativ? 
  Läs mer på sidan "6 common principles for alternative assessment"
 • Vilka regler gäller för alternativen? Inga kemikalier med utvalda faroklassificeringar, som PBT eller hormonstörande ämnen? Utesluta alternativ som har bristfälliga data eller inte uppfyller fördefinierade krav på funktion?
 • Vilken metod används för att jämföra alternativ? Motivera vald metod. Definiera vilka steg av bedömningen som är prioriterade, vilka faroklassificeringar och exponeringsscenarion är relevanta? Se mer under Steg 4.
 • Hur ska brist på data adresseras? OBS! Kom ihåg att avsaknaden av toxikologisk data inte är samma sak som bevis för att ämnet är säkert.  

3.6 Kartlägga alternativ med positiva listor

När du vet 1. Vilket ämne som ska substitueras, 2. Vad för funktion det har och 3. Har tydliga riktlinjer för alternativet kan man börja inventera alternativ.
Positiva listor sammanställer alternativ till oönskade kemikalier, material, processer eller produkter. Alternativen har blivit granskade och bedömda som bättre substitut utifrån särskilda bedömningskriterier, främst toxikologiska, som kan variera mellan listorna. Listorna är ett bra verktyg när du ska välja bättre alternativ.

Substitutionscentrum har sammanställt ”Positiva listornas lista”. Här har vi samlat de positiva listor vi tycker är relevanta, för kemikalier, material, produktdesign och varor, både generella och branschspecifika. Vi har gjort sammanställningen i Excel för att du enkelt sa kunna sortera på bransch eller funktion, beroende på vad du är intresserad av.

Läs mer och hämta ”Positiva listornas lista” här

3.7 Fler resurser för att kartlägga alternativ

Förutom positiva listor finns andra resurser som du kan använda för att söka information om alternativ till oönskade kemikalier. Här har vi samlat de vi tycker är mest användbara.

Marknadsplats

+

Databaser

+

Recept

+

Produktdesign

+

Fallstudier

+

LinkedIn-grupper

+

Övriga resurser

+

3.8 Om alternativ saknas

Substitutionsguiden inga alternativ

Vid brist på alternativ ska du anta åtgärder för att minimera risken. 

 • Finns det åtgärder som kan implementeras i tillverkningsprocessen för att isolera risken?
 • Går det att ändra arbetsrutiner för att minimera risk?
 • Om inget annat går måste du i vissa fall införa skyddsutrustning för personalen på arbetsplatsen. 

Med lite längre framförhållning finns ju också möjlighet att utveckla nya alternativ. Substitutionscentrum kan ge tips och kontakter.

Tips! Kontakta Substitutionscentrum om du behöver hjälp med strategi för hur du ska inventera möjliga alternativ för din substitution.

Vidare till Steg 4: Bedöm alternativ

Nina Melander

Kontaktperson

Nina Melander

Rådgivare Substitutionscentrum

+46 10 516 52 16
nina.melander@ri.se

Läs mer om Nina