Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Steg 3. Inventera möjliga alternativ

I steg 3 är det dags att leta bättre alternativ till de ämnen du valt att fasa ut i steg 2. Vi introducerar metoden Alternatives assessment för att strukturera arbetet för informerad substitution, olika substitutionsstrategier och verktyg för att hitta bättre alternativ.

3.1 Grunden i Alternatives assessment

Alternatives assessment är en metod för utfasning av farliga ämnen som innehåller viktiga steg för att göra informerade, genomtänkta beslut. Metoden vägleder hur du hittar och jämför alternativ. Genom informerad substitution kan du undvika osund substitution, det vill säga när ett alternativ är sämre ur hälso- eller miljöaspekt eller vars funktion blir så pass låg att produkten inte går att bruka.

Alternatives assessment utgår från funktionell substitution, alltså att du letar efter ett alternativ som uppnår samma eller bättre funktion. Funktionell substitution innebär även att ifrågasätta om funktionen är nödvändig eller om kravet på funktionen kan justeras för att öppna upp för nya möjliga alternativ. Detta innebär att du breddar perspektivet från att endast hitta alternativ som är nya kemikalier. Alternativet får däremot inte påverka funktionen så pass negativt att produkten blir obrukbar.

I Substitutionsguidens steg 3 och 4 använder vi oss av principer från Alternatives assessment. Om du vill ha mer information kan du besöka webbplatsen OECD Substitution and Alternatives assessment toolbox. Flera intressenter har tagit fram olika ramverk för hur företag kan arbeta med Alternatives assessments.

Till Alternatives assessment toolbox

3.2 Strategi för substitution

Substitutionsguiden substitutionsstrategier

Det finns 5 substitutionstrategier som kan användas för att hitta nya alternativ till önskad funktion. Genom att använda oss av funktionen: Bromerade flamskydd i möbler så ger vi ett exempel på hur strategierna kan appliceras.
Flamskydd tillsätts stoppningen i möbler för att fördröja antändning vid brand inomhus, då materialet i stoppningen kan vara väldigt lättantändligt.

Uteslut behovet av funktionen: I vissa länder finns det striktare lagkrav på flamskydd i möbler vilket innebär att krav på funktionen är kopplad till lagstiftning. Uteslut behov av funktionen skulle i det här fallet syfta till att eventuellt justera lagstiftningen.

Ändra process/teknik: Genom att minimera risken för att soffan antänds, så behövs inte flamskyddsmedel. Detta kan uppnås genom att exempelvis endast sälja soffan till lokaler utan några elektriska uttag i närheten av soffan, inga ljus och inga lättantändliga material i golv och väggar. (Alternativet är inte realistiskt)

Ändra produktdesign: Ett svårantändligt material kan placeras mellan yttextilen och stoppningen på soffan, för att förhindra antädning mekaniskt istället.
Fler exempel från Circular Design Guide.

Ändra material: Flamskyddsmedel tillsätts stoppning gjord av polyuretan, då polyuretanen är lättantändlig. Materialet skulle kunna bytas ut till ett mindre lättantändligt, tex ull som har inneboende flamskyddsegenskaper.

Byt kemikalie. Flamskyddsmedlet med hög risk och skadliga ämnen kan bytas ut till ett flamskydsmedel med lägre risk.

Tips! Kontakta Substitutionscentrum om du behöver vägledning kring vilken strategi som är lämplig för din substitutionsfråga.

3.3 Karaktärisering av ämnet

Oavsett vilken strategi som du applicerar så behöver du först förstå vad det är för funktion det oönskade ämnet har, i just din vara och material, för att kunna utforska alternativ. Funktionen för en kemikalie kan variera beroende på material, vilket innebär att "ett bättre alternativ" inte nödvändigtvis är samma för olika produkter. 

För att ta reda på funktionen för ämnet du ska fasa ut i din produkt så kan du börja med att:

 • Fråga din leverantör
 • Söka på webben, se förslag på databaser nedan
 • Fråga personer i din bransch, exempelvis branschorganisationer
 • Kontakta Substitutionscentrum för rådgivning

Resurser för att hitta funktion för oönskade ämnen

Nedan finns ett antal databaser som du kan använda för att identifiera funktion av kemikalier.

 • Registrerade ämnen: I Echas databas över registrerade ämnen finns information om kemikaliers användning och funktion.
 • SIN-list: Databas över oönskade ämnen där ämnens registrerade funktion och användningsområde sammanställs. Det finns även ytterligare information för potentiell användning och teknisk funktion.
 • Flödesanalyser: Kemikalieinspektionen redovisar import, framställning, exporterad mängd av ämnen samt deras användningsmönster och område. 
 • Användning SVHC-ämnen: Kemikalieinspektionen har sammanställt en Excel-fil med ämnen från Kandidatförteckningen, deras eventuella funktion och vanliga produkter de återfinns i.
 • PRIO-guiden: Kemikalieinspektionens webbaserade verktyg för att jobba med substitution. I verktyget kan man söka efter farliga ämnen utifrån produkttyp och användningsområde. 

3.4 Checklista för karaktärisering

Vad är kemikaliens funktion?
Hur och varför används kemikalien i produkten?
Är funktionen nödvändig för produkten eller processen?
Påverkas uppströms eller nedströmsprocesser i produktionskedjan om kemikalien fasas ut?
Är det en förorening/biprodukt?

3.5 Målsättning och riktlinjer

Inför arbetat att hitta alternativ och välja mellan dessa är det bra att definiera varför substitutionen genomförs, vilka metoder som ska användas för att jämföra alternativ och hur arbetet ska dokumenteras.
Rätt personer ska vara involverade i rätt steg, metoder ska inte justeras efterhand för att påverka val av alternativ och processen ska vara transparent. Transparensen är framförallt viktigt om det blir ett beslut att inte fasa ut skadliga utfasningsämnen. Ifall ingen utfasning genomfördes så kan förutsättningarna för det beslutet ändras över tid och är värd att återkoppla till. Exempel på detta skulle vara brist på toxikologisk data eller tillgängliga alternativ, finansiering, otillräckliga labbmetoder eller leveranser mm.

Exempel på frågeställningar:

 • Varför genomförs substitutionen? Regulatoriska krav, marknadens efterfrågan, förbättrad affär, hållbar marknadsföring och varumärkesbyggande, innovation, bli marknadsledande eller bättre arbetsmiljö i leverantörskedjan? Företagets främsta drivkraft kan påverka val av alternativ!
   
 • Vilka intressenter ska vara aktiva i substitutionsarbetet och i vilket stadie?
   
 • Vilka är principerna vid bedömning av alternativ?
  Läs mer på sidan "6 common principles for alternative assessment"
   
 • Vilka toxikologiska kriterier gäller för alternativen? Inga kemikalier med utvalda faroklassificeringar, som ämnen från Kandidatlistan?
   
 • Vilken metod används för att jämföra alternativ för toxikologi, funktion och andra aspekter? Motivera vald metod.
   
 • Hur ska brist på data adresseras? OBS! Kom ihåg att avsaknaden av toxikologisk data inte är samma sak som bevis för att ämnet är säkert.  

3.6 Kartlägga alternativ med positiva listor

Efter förarbetet är det dags att börja leta alternativ.

Plus

Positiva listor sammanställer alternativ till oönskade kemikalier, material, processer eller produkter. Alternativen har blivit granskade och bedömda som bättre substitut utifrån särskilda bedömningskriterier, främst toxikologiska, som kan variera mellan listorna. Listorna är ett bra verktyg när du ska välja bättre alternativ.

Substitutionscentrum har sammanställt ”Positiva listornas lista”. Här har vi samlat de positiva listor vi tycker är relevanta, för kemikalier, material, produktdesign och varor, både generella och branschspecifika. Vi har gjort sammanställningen i Excel för att du enkelt sa kunna sortera på bransch eller funktion, beroende på vad du är intresserad av.

Läs mer och hämta ”Positiva listornas lista” här

3.7 Fler resurser för att kartlägga alternativ

Förutom positiva listor finns andra resurser som du kan använda för att söka information om alternativ till oönskade kemikalier. Här har vi samlat de vi tycker är mest användbara.

Marknadsplats

+

Databaser

+

Recept

+

Produktdesign

+

Fallstudier

+

LinkedIn-grupper

+

Övriga resurser

+

3.8 Om alternativ saknas

Substitutionsguiden inga alternativ

Är du ett producerande företag så ska du åta åtgärder i produktionen vid brist på alternativ, för att minimera risken i arbetsmiljön. 

 • Finns det möjliga åtgärder för att isolera risken i tillverkningsprocessen ?
 • Går det att ändra arbetsrutiner för att minimera risk?
 • Om inget annat är möjligt - inför nödvändig skyddsutrustning för personalen på arbetsplatsen. 

Med längre framförhållning finns möjligheten att utveckla nya alternativ.

Tips! Kontakta Substitutionscentrum om du behöver hjälp med strategi för hur du ska inventera möjliga alternativ för din substitution.

Vidare till Steg 4: Bedöm alternativ

Nina Melander

Kontaktperson

Nina Melander

Rådgivare Substitutionscentrum

Läs mer om Nina

Kontakta Nina

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.