Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Steg 4. Bedöm och välj alternativ

Här går vi igenom osund substitution och hur du ska sätta kriterier för bedömning. Alternativet du väljer ska ha likvärdig eller bättre funktion än ämnet du vill substituera, ha lägre risk men även vara tillgängligt, energieffektivt och ekonomiskt möjligt.

4.1 Undvik osund substitution

Utmaningen med substitution är att inte välja ett alternativ som är lika farligt eller värre än det ämne du ska byta ut. Subsitutet ska inte heller ha otillräcklig funktion vilket kan leda till kort hållbarhet eller att produkten blir obrukbar. Ett arbetssätt kan vara att göra en första screening av alternativen, för att utesluta de som är oönskade ur toxikologisk aspekt och sedan gå vidare med teknisk och ekonomisk veirfiering. 

En första screening ska utesluta alla alternativ som inte uppfyller de interna kriterier ni satt upp i Steg 3 för oönskade kemikalier. Har du hittat ett alternativ i en positiv lista, stäm av vilka kriterier som står bakom listan och se till att det överensstämmer med era mål. Om listan inte tar hänsyn till hormonstörande ämnen, men ni ser det som en hög prioritet inom er organisation, så behöver man göra vidare undersökningar. 

Tillvägagångssätt för att undvika osund substitution

 1. Listor: Uteslut att ämnet finns på listorna i Steg 2.2 och på företagets egna restriktionslista. 
 2. Struktur: Uteslut att alternativet finns som resultat i verktyget SINimilarity från Chemsec. Verktyget jämför om ett ämnet är strukturellt likt oönskade ämnen på listan. Strukturellt lika ämnen kan ha likartade oönskade egenskaper men som inte är reglerade än. 
 3. Omvärldsbevakning: Verktyg som Chemycal kan användas för att granska om det finns någon global nyhet eller rapportering för alternativet. Om alternativet inte är omnämnt kan det användas som ett komplement till att utesluta att alternativet är ett oönskat ämne.
 4. Data: Verktyget Pharos kan användas för att få en överblick över vilka datapunkter som det saknas information om. Alternativet är kanske inte passande om det saknas information om ekotoxikologi och produkten används i miljön? Det kan leda till osund substitution att alltför snabbt byta till ett alternativ som det inte finns data för och inte alls behöver vara säkrare. 
 5. Modellering: Avancerat. Vid brist på data finns det verktyg som kan modellera eventuellt oönskade egenskaper. Ett exempel på ett verktyg är PBT-profiler, som estimerar ett ämnes potential till att ha långlivade, bioackumulerande och toxiska egenskaper utifrån struktur. 

4.2 Resurser för att jämföra alternativ

Här är en sammanställning av olika resurser som kan användas för att jämföra och bedöma kemisk risk av alternativ inför substitution. 

Ramverk och guider

+

Automatiserade verktyg

+

Utbildning

+

Mallar

+

Verktyg

+

4.3 Verifiering av funktion

Förhoppningsvis har du nu en lista med färre alternativ och som inte har några kända oönskade egenskaper. Det är dags för verifiering av funktion, teknik och ekonomi. Ytterligare aspekter som kan spela roll är livscykelperspektivet, cirkulär ekonomi, avfallshantering, ekonomisk tillgänglighet med mera. 

Det finns en oändlig variation i funktioner och tekniska specifikationer. De som jobbar inom just din industri är de som har störst kunskap. När det handlar om verifiering av funktion är det viktigt att du involverar rätt personer.   

Kartläggning av funktion

 • Baserat på önskad funktion, gör en lista på relevanta parametrar som kan utvärderas kvalitativt eller kvantitativt för alternativen.
 • Gör en värderingsskala för varje relevant parameter, kvantitativa, kvalitativa eller ”acceptabel/oacceptabel”. Gör en tydlig gradering. 
 • Samla in så mycket information du kan om ämnet eller alternativets egenskaper.
Exempel på frågor vid verifiering av funktion
Kan krav på funktion nedjusteras för att bredda möjligheterna till säkrare alternativ?
Vilka är de viktigaste primära och sekundära egenskaperna?
Finns lagkrav på funktion, t ex flamskydd?
Vad är kundens krav på teknisk specifikation?
Kan substitutet kommuniceras som en positiv förändring?
Vad är kraven på livslängd och kvalitet ?

Tips! Kontakta gärna Substitutionscentrum för hjälp att hitta laboratorium eller testbädd som kan verifiera alternativ. Vi kan eventuellt också tipsa om projekt eller initiera projekt för att ta fram nya alternativ.


4.4 Ekonomisk verifiering

Ett substitut ska vara tillgängligt på marknaden och vara ekonomiskt möjligt. Ekonomiska fördelar med att spendera kortsiktiga pengar på substitution och därmed få ett högre marknadspris är att du på lång sikt kan; reducera kostnader för hantering och avfall av farliga kemikalier, få effektivare och billigare produktionsprocesser, öka kvaliteten och attraktiviteten hos produkten på marknaden.

I en undersökning från Nielsen Global Survey svarade 55% av konsumenterna i över 60 länder, särskilt yngre konsumenter, att de är villiga att betala mer för produkter och tjänster från företag som arbetar med hållbar praxis. 

  Verktyg för ekonomisk verifiering av substitut

  Kemi i Kredslöb var en dansk organisation som arbetade för att främja produkter med mindre oönskade kemikalier. De tog fram ett stöd åt små och medelstora företag för ekonomiska beräkningar av substitut.

  Exempel på eventuella kostnader

  Investering Resursanvändning Engångsutgifter
  Alternativ teknologi Energikonsumption Forskning och utveckling
  Inköp maskiner Produktivitet Tester
  Inköp utrustning Arbetskraft Upplärning personal
  Anpassning metodik Ytterligare förbrukningsmaterial

  4.5 Övriga aspekter vid verifiering av alternativ

  Det finns fler aspekter som eventuellt kan vara relevanta vid bedömning av alternativ.

  • CO-tool: Ett verktyg från Danska Kemi i Kredslob för att beräkna risk, material, vatten och energiflöden före och efter substitution. (Engelska)

  Fler aspekter att tänka på

  Miljöaspekter Leverantörskedjan Kundacceptans
  Utsläpp Kan leverans säkras Konsumentvaror
  Energianvänding Förändrad arbetsprocess Traditioner
  Transport Kvalitetskontroll Lokal kultur
  CO2 per ton använd substans Upplärning personal Kommunikation av lyckad substitution
  Utsläpp under produktion Interna kontroller Hållbar varumärkesstrategi
  Vattenanvändning
  Petro-kemikalier
  Sällsynta jordartsmetaller
  Påverkas återvinning
  Mängden avfall

  Tips! Hör av dig till oss om du behöver vägledning kring hur du kommer vidare med verifiering av alternativ för din kemikalie! Hör också gärna av dig till oss när du gjort en lyckad substitution. Då kan vi sprida din berättelse som inspiration för andra företag.

  Vidare till Steg 5. Ta fram nya alternativ


  Nina Melander

  Kontaktperson

  Nina Melander

  Rådgivare Substitutionscentrum

  +46 10 516 52 16
  nina.melander@ri.se

  Läs mer om Nina