Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Steg 4. Bedöm och välj alternativ

Vad är viktigt att tänka på när du ska byta till ett bättre alternativ? Alternativet du väljer ska ha likvärdig eller bättre funktion än ämnet du vill fasa ut, vara mindre skadligt men även ekonomiskt genomförbart. Sidan är under uppbyggnad.

4.1 Resurser för att jämföra alternativ

Alternatives Assessment (AoA) är en metod och ett arbetssätt för att strukturerat och transparent jämföra alternativ till skadliga kemikalier.
Vanliga moment som ingår i en AoA är listade nedan och kan inkluderas antingen genom omfattande undersökningar, eller genom enklare reflektioner.

 1. Problemformulering
 2. Identifiera alternativ
 3. Farobedömning
 4. Exponeringsbedömning
 5. Teknisk prestanda
 6. Ekonomisk analys
 7. Livscykelanalys
 8. Beslut och implementering

Målet med substitution är att fasa ut skadliga ämnen och ersätta dem med säkrare alternativ som inte påverka funktion i den mån att produktens livslängd förkortas avsevärt eller så att produkten blir obrukbar. Men hur vet du att ett alternativ verkligen är bättre?

Genom att definiera vilka steg och beslut du behöver göra i din process så minskar du risken för osund substitution. Momenten kan genomföras i olika omfattning, beroende på intern kompetens och tillgängliga resurser. För mindre företag kan det bli arbetstungt och svårt att genomföra alla moment och man får prioritera det som är viktigast.

Nedan finns en sammanställning av olika resurser som kan användas för att jämföra alternativ i form av utbildningar, mallar och verktyg.

Utbildning

+

Ramverk och guider

+

Screening-verktyg

+

Verktyg

+

Mallar

+

Datakällor

+

4.3 Verifiera teknisk prestanda

Förhoppningsvis har du nu uteslutit alternativ med särskilt farliga egenskaper och det är dags att undersöka teknisk prestanda och ekonomisk analys. Ytterligare aspekter som kan spela roll är livscykelperspektivet, cirkulär ekonomi, avfallshantering mm.

Det finns en oändlig variation i nödvändiga funktioner och tekniska specifikationer för varor. De som jobbar inom just din industri är de som har störst kunskap. När det handlar om verifiering av funktion är det viktigt att du involverar rätt personer.   

Kartläggning av funktion

 • Baserat på önskad funktion, gör en lista på relevanta parametrar som kan utvärderas kvalitativt eller kvantitativt för alternativen.
 • Gör en värderingsskala för varje relevant parameter, kvantitativa, kvalitativa eller ”acceptabel/oacceptabel”. Gör en tydlig gradering. 
 • Samla in så mycket information du kan om ämnet eller alternativets egenskaper.

Lär dig mer om att jämföra teknisk prestanda i ECHAS serie om Alternatives Assessment:
Training on analysis of alternatives: Session 4 - Cost and technical performance

Exempel på frågor vid verifiering av funktion
Kan krav på teknisk prestanda justeras för att bredda möjligheterna till säkrare alternativ?
Vilka är de viktigaste primära och sekundära egenskaperna?
Finns lagkrav på funktion, t ex flamskydd?
Vad är kundens krav på teknisk specifikation?
Kan substitutet kommuniceras som en positiv förändring?
Vad är kraven på livslängd och kvalitet ?

Tips! Kontakta gärna Substitutionscentrum för hjälp att hitta laboratorium eller testbädd som kan verifiera alternativ. Vi kan eventuellt också tipsa om projekt eller initiera projekt för att ta fram nya alternativ.


4.4 Ekonomisk analys

Ett substitut ska vara tillgängligt på marknaden och vara ekonomiskt möjligt att byta till. Ekonomiska fördelar med att spendera kortsiktiga pengar på substitution och därmed få ett högre marknadspris är att du på lång sikt kan; reducera kostnader för hantering och avfall och utsläpp av farliga kemikalier, få effektivare och billigare produktionsprocesser, öka kvaliteten och attraktiviteten hos produkten på marknaden.

I en undersökning från Nielsen Global Survey svarade 55% av konsumenterna i över 60 länder, särskilt yngre konsumenter, att de är villiga att betala mer för produkter och tjänster från företag som arbetar med hållbar praxis. 

Lär dig mer om ekonomisk analys i ECHAS utbildning i Alternatives Assessment
Training on analysis of alternatives: Session 4 - Cost and technical performance

  Verktyg för ekonomisk analys av substitut

  BAuA TRGS 600.  - I AoA-ramverket från BaUA finns ett exempel på en tabell som användes vid en ekonomisk analys av alternativ (Sida 16 i PDFen)

  Cost Analysis for Pollution Prevention. I publikationen från Washington department of ecology finns en lista med viktiga kostnader och vinster för "Pollution prevention project", vilket kan inkludera projekt inom substitution.

  Exempel på eventuella kostnader

  Investering Resursanvändning Engångsutgifter
  Alternativ teknologi Energikonsumption Forskning och utveckling
  Inköp maskiner Produktivitet Tester
  Inköp utrustning Arbetskraft Upplärning personal
  Anpassning metodik Ytterligare förbrukningsmaterial

  Fler aspekter att tänka på

  Miljöaspekter Leverantörskedjan Kundacceptans
  Utsläpp Kan leverans säkras Konsumentvaror
  Energianvänding Förändrad arbetsprocess Traditioner
  Transport Kvalitetskontroll Lokal kultur
  CO2 per ton använd substans Upplärning personal Kommunikation av lyckad substitution
  Utsläpp under produktion Interna kontroller Hållbar varumärkesstrategi
  Vattenanvändning
  Petro-kemikalier
  Sällsynta jordartsmetaller
  Påverkas återvinning
  Mängden avfall

  4.5 Verktyg för brist på data

  Brist på toxikologisk data är en av utmaningarna när det gäller att hitta bättre alternativ.
  Alternativen ska inte ses som säkrare för att det inte finns någon testdata över dess toxikologiska karaktär.

  Verktyg

  1. "Straff": Somliga modeller för att jämföra alternativ samt ramverk för Alternatives Assessment, använder sig av "bestraffning" när alternativ ska rankas. Brist på data inkluderas som riskfaktor och alternativen får en lägre poäng.
  2. Listor: Uteslut att ämnet finns på listorna i Steg 2.2 
  3. Struktur: Uteslut att alternativet finns som resultat i verktyget SINimilarity från Chemsec. Verktyget jämför om ett ämnet är strukturellt likt oönskade ämnen på listan. Strukturellt lika ämnen kan ha likartade oönskade egenskaper men som inte är reglerade än. 
  4. Omvärldsbevakning: Verktyg som Chemycal kan användas för att granska om det finns någon global nyhet eller rapportering för alternativet. Om alternativet inte är omnämnt kan det användas som ett komplement till att utesluta att alternativet är ett oönskat ämne.
  5. Data: Verktyget Pharos kan användas för att få en överblick över vilka toxikologiska egenskaper det saknas data för. Alternativet är kanske inte passande om det saknas information om ekotoxikologi och produkten används i miljön? Det kan leda till osund substitution att alltför snabbt byta till ett alternativ som det inte finns data för och inte alls behöver vara säkrare. 
  6. Modellering: Avancerat. Vid brist på data finns det verktyg som kan modellera eventuellt oönskade egenskaper. Ett exempel på ett verktyg är PBT-profiler, som estimerar ett ämnes potential till att ha långlivade, bioackumulerande och toxiska egenskaper utifrån struktur. 

  Tips! Hör av dig till oss om du behöver vägledning kring hur du kommer vidare med verifiering av alternativ för din kemikalie! Hör också gärna av dig till oss när du gjort en lyckad substitution. Då kan vi sprida din berättelse som inspiration för andra företag.

  Vidare till Steg 5. Ta fram nya alternativ


  Nina Melander

  Kontaktperson

  Nina Melander

  Rådgivare Substitutionscentrum

  Läs mer om Nina

  Kontakta Nina

  * Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.