Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Kemikalier som ska fasas ut

Här får du information om vilka kemikalier du bör prioritera för utfasning och vilka egenskaper som gör att kemikalier klassas som farliga eller särskilt farliga.

Substitutionscentrum hänvisar till Kemikalieinspektionens substitutionsverktyg PRIO för prioritering av kemikalier för substitution, utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen.

Utfasningsämnen

Det här är ämnen med särskilt farliga egenskaper som ska prioriteras för utfasning, och som redan har eller som kan komma att föras upp på EU:s lista över särskilt farliga ämnen (SVHC-ämnen), kandidatförteckningen. Hit hör ämnen med följande särskilt farliga egenskaper:

CMR-ämnen, (kategori 1A eller 1B) Hormonstörande ämnen
Kraftigt allergiframkallande, (luftvägssensibilisering i kategori 1 eller hudsensibilisering i kategori 1A) PBT /vPvB-ämnen
Särskilt farliga metaller (Cd, Hg och Pb) PFAS (särskilt persistenta ämnen)
Fluorerade växthusgaser (F-gaser) Ozonnedbrytande (kategori 1)

Prioriterade riskminskningsämnen

Det här är ämnen med något mindre allvarliga egenskaper på vår hälsa eller miljön än utfasningsämnena. Här ska man se över användning och risk för exponering, och därefter överväga substitution. Exempel på frågor man kan ställa sig är:

  • Riskerar ämnet att hamna i miljön?
  • Riskerar ämnet att komma i kontakt med hud?
  • Riskerar ämnet att förtäras eller andas in?

Hit hör ämnen med följande farliga egenskaper:

Allergiframkallande, hudsensibiliserande kategori 1 eller 1B Cancerframkallande, kategori 2
Miljöfarliga långtidseffekter, kategori kronisk 1 eller 4 Mutagent, kategori 2
Mycket hög akut giftighet Potentiella PBT/vPvB
Reproduktionsstörande, kategori 2 eller effekter på eller via amning Specifikt organskadande efter upprepad exponering, kategori 1

Inom båda prioriteringsnivåerna kan ämnen finnas som omfattas av begränsningar/förbud i kemikalielagstiftningen, som du måste ha koll på och följa.
 

Läs mer om Kandidatförteckningen och begränsningar/förbud

Problematiska ämnesgrupper

I menyn till höger finns information om ämnesgrupper och funktioner där ämnen med farliga och särskilt farliga egenskaper kan finnas.
Sidorna är under uppbyggnad och kommer inom kort att utökas mer mer information

Hitta mer information

I Kemikalieinspektionens substitutionsverktyg PRIO kan du bland annat:

Anna S Strid

Kontaktperson

Anna S Strid

Rådgivare Substitutionscentrum

+46 10 228 48 37

Läs mer om Anna S

Kontakta Anna S
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.