Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Flamskyddsmedel

Flamskyddsmedel tillsätts ett material för att försvåra antändningen, eller för att minska spridningen av en brand.  En funktion som i vissa fall uppnås genom att man använder kemikalier med särskilt farliga egenskaper, ämnen definierade som utfasningsämnen.  

Flamskyddsmedel kan till exempel finnas i skyddskläder, textilier och möbler för offentlig verksamhet samt i kablar, sladdar och elektronik. Det finns många olika typer av flamskyddsmedel som fyller sin funktion genom olika mekanismer. Generellt grupperas de som halogen-, fosfor- eller kvävebaserade samt oorganiska flamskyddsmedel. I vissa fall används också kombinationer av dessa, och ibland kan även ett flamskyddsmedel fylla mer än en funktion i materialet det används i (till exempel som mjukgörare).

Flamskyddsmedel som inte är kemiskt bundna till ett material (reaktivt tillsatt) utan som i stället blandats med materialet (additivt tillsatt) har större möjligheter att avges från ett material genom hela dess livscykel. 

Vissa flamskyddsmedel har farliga egenskaper

En del flamskyddsmedel har visat sig ha hälso- och miljöfarliga egenskaper, där de bromerade flamskyddsmedel är de mest omdiskuterade. Flera av dessa är idag reglerade i lagstiftningen och får inte användas i nya produkter. Hit hör till exempel polybromerade difenyletrar (PBDE), hexabromocyklododekan (HBCDD) och polybromerade bifenyler (PBB). I många fall har dessa ersatts med liknande bromerade föreningar som visat sig ha liknande egenskaper. 

Ett exempel på ett bromerat flamskyddsmedel som används idag är tetrabromobisfenol-A (TBBPA), i vissa fall används det som ett reaktivt flamskyddsmedel men det tillsätts även additivt i till exempel höljen för elektronik. TBBPA har på grund av sina cancerframkallande egenskaper tagits med på Kandidatförteckningen. 

Till de klorerade flamskyddsmedlen hör till exempel klorparaffiner som även används som mjukgörare, där de kortkedjiga (SCCP) är reglerade i POPs-förordningen, och de mellankedjiga (MCCP) är på väg att bli. 

Halogenerade flamskyddsmedel har på senare tid ersatts av fosforbaserade flamskyddsmedel, och även inom denna grupp finns ämnen som har eller som misstänks ha farliga egenskaper. Inom den här gruppen används även flera där man på EU-nivå konstaterat att hälso- och miljörelaterad information saknas. 

Viktigt att tänka på!

Även om flera flamskyddsmedel med farliga egenskaper idag är reglerade så kan de fortfarande finnas i produkter som lämnas till återvinning. Använder man sig av återvunna material, till exempel plast, så behöver man säkerställa att inga förbjudna ämnen ingår. Importerar du varor från länder utanför EU så kan annan lagstiftning och andra brandkrav gälla vilket kan påverka innehåll av flamskyddsmedel.  

Läs mer om att identifiera farliga ämnen i lagstiftningen 


Läs mer om kemikalier som ska fasas ut


Läs mer om att hitta alternativ till farliga kemikalier

Hitta mer information

  • I Echas rapport om behov av riskhanteringsåtgärder för flamskyddsmedel beskrivs olika grupper, vilka regleringsbehov man ser och även information om flamskyddsmedel som används inom olika sektorer (elektronik, textil, byggmaterial och transport).Det finns också  en bilaga med ämnen registrerade som flamskyddsmedel. 
  • Sök efter flamskyddsmedel som klassas som Utfasningsämnen eller Prioriterade Riskminskningsämnen i Prio – Kemikalieinspektionens verktyg för substitution.
Anna S Strid

Kontaktperson

Anna S Strid

Rådgivare Substitutionscentrum

+46 10 228 48 37

Läs mer om Anna S

Kontakta Anna S
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.