Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Close

Var i lagstiftningen hittar man de farliga kemikalierna?

Var i lagstiftningen hittar du ämnen som har särskilt farliga och farliga egenskaper? Var hittar jag ämnen som omfattas av krav på information, förbud/begränsningar och tillstånd?

Nedan hittar du information om var i lagstiftningen du kan hitta särskilt farliga och farliga ämnen. Information som du kan använda dels för att kunna säkerställa att dina produkter uppfyller lagstiftningen, för att veta vilka kemikalier du ska fasa ut och vilka som uppenbart inte är ett alternativ vid en substitution.

Tänk på att det också kan finnas fler regler med förbud eller andra krav i andra lagstiftningar!

Reach-förordningen

Kandidatförteckningen

EU:s lista över särskilt farliga ämnen (SVHC-ämnen, substances of very high concern), ämnen som visat sig ha egenskaper som kan medföra allvarliga effekter på människor hälsa och miljön. För ämnen på Kandidatförteckningen finns krav på att information ska lämnas vidare i distributionskedjan (vid halter över 0,1 vikt%), krav som gäller både varor (Reach, artikel 33) och kemiska produkter (Reach, artikel 31). Du kan i vissa fall också behöva anmäla dina varor till Echa (Reach artikel 7.2).  Sedan 2021 finns också krav på anmälan till SCIP-databasen (Avfallsdirektivet).

Mer om SCIP-databasen

Tillståndsförteckningen (Bilaga XIV)

Lista över särskilt farliga ämnen som kräver tillstånd för att få användas eller släpas ut på marknaden inom EU. Ett tillstånd är alltid tidsbegränsat, förenat med en kostnad och kan innehålla villkor.
Om man importerar eller distribuerar en färdig vara som innehåller ett sådant ämne behöver man däremot inget tillstånd.

Begränsningar av ämnen (Bilaga XVII)

Lista över ämnen där vissa användningar har visat sig innebära en oacceptabel risk för människors hälsa eller miljön och därför omfattas av begränsningar. I de flesta fallen innebär begränsningen att det för ett specifikt användningsområde finns en gräns för hur mycket av ämnet som får finnas i en produkt, men en begräsning kan också till exempel innebära krav på märkning eller krav på utbildning. Observera att en begränsning inte gäller all användning av ett ämne, utan bara de användningar som finns specificerade i begränsningen.

POPs-förordningen

POPs-förordningen förbjuder/begränsar tillverkning och användningen av persistenta organiska miljögifter (Persistent Organic Pollutants), och är EU:s genomförande av Stockholmskonventionen (en global konvention). Förordningen genomför också POPs-protokollet till konventionen om långväga, gränsöverskridande luftföroreningar (CLRTAP). I POPs-förordningen finns också bestämmelser kring ämnen som bildas oavsiktligt, avfallshantering och miljöövervakning. Har man lager av produkter som innehåller ämnen på POPs-förordningen kan man behöva anmälda det till Kemikalieinspektionen (avser ämnen som får användas enligt de villkor som finns).

Tips!
Gör en sökning hos Echa

Genom att göra en sökning på ett ämne hos Echa kan du se om det omfattas av någon harmoniserad klassificering (juridiskt bindande klassificering och märkning som finns på bilaga VI i CLP-förordningen) som gör att ämnet bör substitueras.

Här får man också information om ämnet finns med på någon av listorna som nämnts ovan, och också om det finns med i någon annan lagstiftning.

Anna S Strid

Kontaktperson

Anna S Strid

Rådgivare Substitutionscentrum

+46 10 228 48 37

Läs mer om Anna S

Kontakta Anna S
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.