Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Rätt till information

Vilken information om innehåll av kemikalier har du enligt lagstiftningen rätt att få från dina leverantörer? Skiljer sig lagstiftningen åt beroende på det är varor eller kemiska produkter som avses? Här reder vi ut vilka skillnader som finns och tipsar om var du hittar mer information!  

Vilken information om kemikalieinnehåll som enligt lag ska lämnas vidare i distributionskedjan skiljer sig åt mellan varor och kemiska produkter. 

Varor

Enligt Reach artikel 33 ska information om innehåll av särskilt farliga ämnen upptagna på kandidatförteckningen lämnas vidare i distributionskedjan (om ämnet ingår i en halt över 0,1 vikt%). 

Till yrkesverksamma kunder ska informationen lämnas senast vid leverans och till konsumenter vid förfrågan (kostnadsfritt och inom 45 dagar). Informationen som ska lämnas måste minst omfatta vilket ämne som avses.

Tänk på att om du i din tur säljer en vara vidare i distributionskedjan så ansvarar du för att lagstiftningen följs, du behöver alltså säkerställa att du får information om eventuellt innehåll av ämnen på kandidatförteckningen. Ett sätt att göra detta är skriva ett kemikalieavtal med dina leverantörer. Det finns också andra krav kopplat till innehåll av ämnen på kandidatförteckningen i varor: rapportering till SCIP-databasen och anmälan till Echa enligt Reach artikel 7.2.

Importerar du en vara från ett land utanför EU/EES måste du alltid fråga om eventuellt innehåll av ämnen på kandidatförteckningen (och annan kemikalielagstiftning som varan omfattas av).

För biocidbehandlade varor ska du enligt lag på begäran få information om vilken behandling en vara genomgått, och för varor som marknadsförs med ett påstående som till exempel att de är luktfria eller antibakteriella finns krav på märkning med information om biocidbehandlingen.

Kemiska produkter

Om du använder kemiska produkter i din verksamhet som du köpt från en leverantör inom EU/EES så har du rätt till följande information om det kemiska innehållet (informationen ska finnas på svenska): 

Kemiska produkter ska vara märkta, klassificerade och förpackade enligt CLP-förordningen för att informera användarna om eventuella faror och hur de ska hantera produkterna på ett säkert sätt.

Som yrkesmässig användare har man också rätt att få ett säkerhetsdatablad. Regler om tillhandahållande och utformning av säkerhetsdatablad finns i Reach artikel 31 och i bilaga II. I ett säkerhetsdatablad ska information finnas som beskriver produkternas farliga egenskaper, risker och de skyddsåtgärder som ska vidtas (beskrivet i 16 obligatoriska avsnitt). I avsnitt 2 ska information finnas om produktens klassificering och märkning och i avsnitt 3 ska information finnas om ingående beståndsdelar (kemisk identitet, koncentration och klassificering). Detta betyder inte att man får full insyn i det kemiska innehållet (det finns regler för när innehåll ska redovisas i ett säkerhetsdatablad), men man har ändå rätt att få mer information om innehållet än för varor.

Anna S Strid

Kontaktperson

Anna S Strid

Rådgivare Substitutionscentrum

+46 10 228 48 37

Läs mer om Anna S

Kontakta Anna S
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.