Skip to main content
RISE logo
-

Chemicals to be substituted

“Chemicals with unwanted properties” – what does that really mean? 
As a matter of fact, there is a clear definition of the scientific criteria for “unwanted properties”, but they are hidden behind abbreviations such as PBT, CMR, SVHC or CLP. In this section we clarify the meaning of these. 

We use the classification and recommendations from the Swedish Chemicals Agency regarding what substances should be substituted. The Swedish Chemicals Agency uses the definitions:

  • Phase-out substances. Substances that should be substituted as far as possible. (Includes for example CMR substances, PBT substances and endocrine disruptors.)
  • Priority risk-reduction substances. Substances that you should consider substituting by assessing the risk connected with the intended use. (Includes for example substances with high acute or chronic toxicity.)

Under the categories Phase-out substances and Priority risk-reduction substances, there are classifications that describe the properties of the different groups of substances. The properties of the Phase-out substances are considered more severe than those of the Priority risk-reduction substances.

CMR-ämnen, (kategori 1A eller 1B) Hormonstörande ämnen
Kraftigt allergiframkallande, (luftvägssensibilisering i kategori 1 eller hudsensibilisering i kategori 1A) PBT /vPvB-ämnen
Särskilt farliga metaller (Cd, Hg och Pb) PFAS (särskilt persistenta ämnen)
Fluorerade växthusgaser (F-gaser) Ozonnedbrytande (kategori 1)

Prioriterade riskminskningsämnen

Det här är ämnen med något mindre allvarliga egenskaper på vår hälsa eller miljön än utfasningsämnena. Här ska man se över användning och risk för exponering, och därefter överväga substitution. Exempel på frågor man kan ställa sig är:

  • Riskerar ämnet att hamna i miljön?
  • Riskerar ämnet att komma i kontakt med hud?
  • Riskerar ämnet att förtäras eller andas in?

Hit hör ämnen med följande farliga egenskaper:

Allergiframkallande, hudsensibiliserande kategori 1 eller 1B Cancerframkallande, kategori 2
Miljöfarliga långtidseffekter, kategori kronisk 1 eller 4 Mutagent, kategori 2
Mycket hög akut giftighet Potentiella PBT/vPvB
Reproduktionsstörande, kategori 2 eller effekter på eller via amning Specifikt organskadande efter upprepad exponering, kategori 1

Inom båda prioriteringsnivåerna kan ämnen finnas som omfattas av begränsningar/förbud i kemikalielagstiftningen, som du måste ha koll på och följa.
 

Läs mer om Kandidatförteckningen och begränsningar/förbud

Problematiska ämnesgrupper

I menyn till höger finns information om ämnesgrupper och funktioner där ämnen med farliga och särskilt farliga egenskaper kan finnas.
Sidorna är under uppbyggnad och kommer inom kort att utökas mer mer information

More about Phase-out substances and Priority risk-reduction substances

Nina Melander

Contact person

Nina Melander

Rådgivare Substitutionscentrum

+46 10 516 52 16

Read more about Nina

Contact Nina
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Mandatory By submitting the form, RISE will process your personal data.