Skip to main content
RISE logo

Where in the legislation do you find the hazardous chemicals?

Where in the legislation can you find substances with particularly hazardous and hazardous properties? Where can I find substances with information, prohibition/restriction and authorisation obligations?

Below you will find information on where to find the particularly hazardous and hazardous substances in the legislation. This information can be used to ensure that your products comply with the legislation, to know which chemicals to phase out and which are clearly not an option for substitution.

Remember that there may be other regulations with restrictions or other requirements in other legislation!

The REACH regulation

Candidate list

The EU List of Substances of Very High Concern (SVHCs), substances that have been shown to have particulary hazardous properties that may cause serious effects on human health and the environment. For substances on the Candidate List, there are requirement to communicate information in the distribution chain (vid halter över 0,1 vikt%), krav som gäller både varor (Reach, artikel 33) och kemiska produkter (Reach, artikel 31). Du kan i vissa fall också behöva anmäla dina varor till Echa (Reach artikel 7.2).  Sedan 2021 finns också krav på anmälan till SCIP-databasen (Avfallsdirektivet).

More about the SCIP database

Tillståndsförteckningen (Bilaga XIV)

Lista över särskilt farliga ämnen som kräver tillstånd för att få användas eller släpas ut på marknaden inom EU. Ett tillstånd är alltid tidsbegränsat, förenat med en kostnad och kan innehålla villkor.
Om man importerar eller distribuerar en färdig vara som innehåller ett sådant ämne behöver man däremot inget tillstånd.

Begränsningar av ämnen (Bilaga XVII)

Lista över ämnen där vissa användningar har visat sig innebära en oacceptabel risk för människors hälsa eller miljön och därför omfattas av begränsningar. I de flesta fallen innebär begränsningen att det för ett specifikt användningsområde finns en gräns för hur mycket av ämnet som får finnas i en produkt, men en begräsning kan också till exempel innebära krav på märkning eller krav på utbildning. Observera att en begränsning inte gäller all användning av ett ämne, utan bara de användningar som finns specificerade i begränsningen.

POPs-förordningen

POPs-förordningen förbjuder/begränsar tillverkning och användningen av persistenta organiska miljögifter (Persistent Organic Pollutants), och är EU:s genomförande av Stockholmskonventionen (en global konvention). Förordningen genomför också POPs-protokollet till konventionen om långväga, gränsöverskridande luftföroreningar (CLRTAP). I POPs-förordningen finns också bestämmelser kring ämnen som bildas oavsiktligt, avfallshantering och miljöövervakning. Har man lager av produkter som innehåller ämnen på POPs-förordningen kan man behöva anmälda det till Kemikalieinspektionen (avser ämnen som får användas enligt de villkor som finns).

Tips!
Gör en sökning hos Echa

Genom att göra en sökning på ett ämne hos Echa kan du se om det omfattas av någon harmoniserad klassificering (juridiskt bindande klassificering och märkning som finns på bilaga VI i CLP-förordningen) som gör att ämnet bör substitueras.

Här får man också information om ämnet finns med på någon av listorna som nämnts ovan, och också om det finns med i någon annan lagstiftning.

Anna S Strid

Contact person

Anna S Strid

Rådgivare Substitutionscentrum

+46 10 228 48 37

Read more about Anna S

Contact Anna S
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Mandatory By submitting the form, RISE will process your personal data.