Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

En inkluderande arbetsplats blir en attraktiv arbetsplats 

Känner sig alla inkluderade, att de kan vara sig själva och att de blir uppskattade för den de är på din arbetsplats? Jämställdhet, mångfald och en inkluderande kultur är en väldigt viktig faktor för företag i dag. Utan en bredd hos de anställda kan det vara svårare att skapa en ökad innovationskraft, nå och förstå kunder, att nyrekrytera kompetent personal och behålla kompetensen inom verksamheten. 

En viktig grundsten i en inkluderande arbetsplats och inom social hållbarhet är kärnan om mänsklig värdighet, deltagande och social rättvisa. För en organisation eller ett företag handlar det om att skapa en miljö där alla känner att de är en viktig del i teamet, oavsett kön, etnisk eller religiös tillhörighet, sexuell läggning, utbildning eller ålder. Det innebär också att undanröja hinder, diskriminering och att främja lika lön och karriärmöjligheter. En ökad medvetenhet om jämställdhet, mångfald och ett normkritiskt arbetssätt, alltså en inkluderande arbetsplats, ger ett företag många fördelar. Nedan har vi tagit upp ett antal av dem.  

Attrahera nya medarbetare och behålla nuvarande 

Människor idag söker många gånger inte längre bara ett jobb för att få en lön. De letar en plats där de kan växa, känner sig respekterade, accepterade och där de kan utmanas efter den person som de är. Därför kommer ett företag som jobbar med mångfald och inkludering att attrahera fler kompetenta medarbetare och behålla befintliga på lång sikt.  

Ökad innovation

Mångfald i tankesätt och perspektiv kan bidra till ökad innovation och kreativitet inom ert företaget. Det är ganska logiskt egentligen att det finns ett samband mellan innovation och mångfald. Om du har en homogen grupp med människor är sannolikheten att deras tankemönster, livserfarenheter och problemlösningsförmåga liknar varandra väldigt mycket. De tänker i samma banor, vilket många gånger leder till liknande lösningar. Genom att ha medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter kan företaget dra nytta av olika idéer, lösningar och synsätt. Detta kan leda till förbättrad problemlösning och nya perspektiv som kan ge företaget en konkurrensfördel.   

Bättre arbetsmiljö ger ökad prestation, bättre samarbete och högre affärsresultat

En inkluderande arbetsplats främjar en positiv arbetsmiljö där medarbetare känner sig trygga, respekterade och värdefulla. När du skapar en arbetsmiljö där ni har medarbetare som representerar olika kulturer, bakgrunder och tankesätt är det mer troligt att medarbetarna känner sig mer bekväma att kunna vara sig själva. Detta leder i sin tur till ökat samarbete, bättre relationer och en mer harmonisk arbetsplats. När medarbetare trivs och känner sig inkluderade är de också mer benägna att ge sitt bästa och vara engagerade och produktiva i sitt arbete och levererar ett bättre affärsresultat. 

Det har också visat sig att team som har en hög kognitiv mångfald löser problem snabbare än de som inte har det. De team som har lägre mångfald har ofta ett grupptryck där medarbetarna känner att de måste anpassa sig. Om medarbetare inte känner att de kan vara sig själva på jobbet är de ofta oroliga för att komma med idéer, förslag och synpunkter. Detta leder ofta till lägre produktivitet och prestation.  

Positivt varumärke och rykte

Att vara känd som en arbetsplats som värdesätter och främjar inkludering kan förbättra företagets varumärke och rykte. Det kan attrahera intresserade kunder, samarbetspartners och investerare som delar samma värderingar. Dessutom kan en positiv företagsimage locka fler potentiella talanger och öka företagets konkurrenskraft på arbetsmarknaden som vi även nämnt ovan. 

Kundrelationer och lojalitet

En inkluderande arbetsplats kan också ha en positiv inverkan på kundtillfredsställelsen. Genom att ha medarbetare som representerar olika kulturer och bakgrunder kan företaget bättre förstå och betjäna en mångfaldig kundbas. Det kan hjälpa till att bygga starka relationer med kunder och skapa lojalitet. 

Ledare eller chef? Här kommer några tips på viktiga aspekter att ta med sig. 

Som du redan läst ovan är inkluderande och attraktiva arbetsplatser arbetsmiljöer där alla medarbetare känner sig välkomna, respekterade och värdefulla oavsett sin bakgrund eller identitet.  

Här är några viktiga aspekter att ta med dig i ditt arbete för att skapa en sådan arbetsplats.  

  • En viktig del av en inkluderande arbetsplats är att skapa en kultur där respektfull kommunikation uppmuntras. Det innebär att lyssna på och värdesätta olika åsikter, vara medveten om och undvika fördomar samt vara öppen för att lära sig och förstå olika perspektiv hos dina medarbetare. 

  • En attraktiv arbetsplats tar hänsyn till medarbetarnas behov av balans mellan arbete och privatliv. Det kan inkludera flexibla arbetstider, möjlighet till distansarbete och stöd för att hantera arbetsliv och privatliv på ett hälsosamt sätt. 

  • Att erbjuda möjligheter till personlig och professionell utveckling är viktigt för att medarbetarna ska känna sig motiverade och engagerade. En attraktiv arbetsplats erkänner och belönar prestationer och främjar en kultur där medarbetarna uppmuntras att växa och nå sin fulla potential. 

Scrolla ner om du vill veta mer om inkluderande och attraktiva arbetsplatser