Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Close
-

Restflöden inom byggbranschen

Klimatpåverkan från byggen kan halveras till 2030

Strategisk Innovationsagenda för minskad klimatpåverkan från Sustaianable Innovation slår fast att klimatpåverkan från byggskedet kan halveras till 2030 jämfört mot dagsläget. En viktig del av detta är maximera resursanvändningen, samt minimera rest- och avfallsflöden som uppstår. De största flödena består av jordmassor, bygg- och rivningsavfall, samt muddermassor, men inbegriper även flöden av metall, trä och plast.

Transporter en stor utmaning

En av de största utmaningarna är mängden transporter som dessa flöden genererar, samt avsaknaden av samverkan och koordinering mellan aktörer inom bygg- och anläggningsbranschen. Att koordinera mellan aktörer, minska antalet transporten, samt gå över till fossilfria transporter skulle ge en stor påverkan på byggprojektens totala klimatpåverkan, men även för ekonomin i projekten. 

Övergången till en cirkulär ekonomi kan ha en stor påverkan på bygg- och anläggningsbranschens restflöden. I en cirkulär ekonomi uppstår inte avfall utan resurser behålls i kretsloppen under en längre tid. Exempel på det kan vara jordmassor flyttas korta sträckor direkt dit den kan användas, rivningsmaterial som blir utfyllnad på platsen, eller emballagematerial som återvinns och återanvänds på ett resurseffektivt vis.  

Byggsektorn producerar 35 procent av allt avfall inom EU och står för mer än 20 procent av Sveriges koldioxidutsläpp, samtidigt som sektorn årligen omsätter drygt 1 100 miljarder kronor nationellt och sysselsätter omkring 550 000 förvärvsarbetare. Under år 2020 genererade Sverige 14,6 miljoner ton bygg- och rivningsavfall.