Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Close
-

Energieffektivisering

Omställning av energianvändning

Enkelt beskrivet handlar energieffektivitet om att använda mindre energi för samma resultat. Exempelvis kan det krävas hundratals kilowattimmar att hålla en dåligt isolerad och dragig lokal varm. Men samma resultat kan likväl uppnås med en tiondel av energin om läckage och drag elimineras, isoleringen ses över och lokalen värms med värmepump, återvunnen spillvärme eller fjärrvärme. Denna typ av åtgärd kallas energieffektivisering. 

Målet med energieffektivisering är att förbättra energianvändningen och skapa så mycket nytta och värde av tillförd energi som möjligt. Effektivare energianvändning är ett av de viktigaste medlen vi har för att nå ett hållbart energisystem. En fördel med energi är att den ofta är enklare att räkna på, vilket synliggör effekten av insatser som görs. Ett enkelt exempel är skillnaden mellan lysrörsbelysning och LED, där LED-belysning ger samma mängd ljus men använder enbart hälften så mycket energi. Energibesparingen från utfasningen av lysrör och övergången till LED beräknas spara EU minst lika mycket el som årligen produceras i fem kärnkraftsreaktorer. Med de utmaningarna som uppstått på energi-marknaden kan investeringar i energieffektivisering dels ge korta återbetalningstider, men även göra verksamheten mindre sårbar. 

Grunden i energieffektivisering handlar om att förstå relationen mellan energianvändningen i relationen till tex en producerad vara eller tjänst. För en producerande verksamhet kan helheten sedan brytas ner i olika nyckeltal, t ex kWh per producerad enhet eller kWh per kvadratmeter. Energikartläggningar, mätningar eller uppskattningar kan även användas för att ta fram nyckeltal kring andra områden där produktions- och stödprocesser kan delas in i egna nyckeltal. Eftersom alla företag består av en kombination av olika processer och aktiviteter är det viktigt att varje enskild verksamhet skapar en egen bild av sin verksamhet, vad som bidrar till energianvändningen, samt vilka åtgärder som kan leda till en energieffektivisering. Det är inte ovanligt att en bättre insyn in sin egen energianvändning på kort sikt leder till energiförbättrande åtgärder med ca 10% på kort sikt. 

Två olika arbetssätt för att komma igång med energieffektivisering 

  1. Angripa underifrån och titta på varje enskild komponent. Finns det läckor i dina tryckluftsslangar? Stänger du av på natten? Underhåller du din utrustning? Är utrustningen överdimensionerade att den drar mer el än nödvändigt. Identifiera läckage och övrigt slöseri som inte är värdeskapande. En kontinuitet i arbetet med att hitta förbättringsåtgärder kan dels ge snabba resultat, men över tid även en verksamhet som arbetar med kontinuerligt förbättringsarbete.   

  1. Angrip uppifrån och titta på systemnivå. Det kräver i regel investeringar men kan ge radikala besparingar. Om du till exempel elektrifierar en process där gasol eldas betyder mindre värmeöverskott och avgaser också att ventilationssystemet kan dimensioneras ner. Finns det värmegenererande aktiviteter kan denna värme lagras eller direkt återvinnas och minska behovet av tillförd värme. Men ett systemperspektiv kräver även en ledning och strategi vilket kräver att effektiviserings- och hållbarhetsarbetet måste förankras i organisationen. Utan tydligt ägandeskap kan dyra processer leda till minimala vinster. 

Omställningslyftet har hjälpt flera företag med sin energieffektivisering, se exempel nedan.