Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Hållbarhetsrapportering för små och medelstora företag

Kraven på hållbarhetsrapportering utvecklas hela tiden med större krav på noggrannhet och transparens. Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) innebär att företag snart behöver rapportera mer detaljerad information kring sitt hållbarhetsarbete. 

Lättare omställning till en hållbar ekonomi

Syftet med det nya EU-direktivet är framförallt att öka företagens ansvarsskyldighet och underlätta övergången till en hållbar ekonomi, men även att ge investerare och andra intressenter bättre förutsättningar att fatta välgrundade beslut. Övergången till CSDR ska säkerställa att jämförbar, tillräcklig och tillförlitlig information om bolags hållbarhetsarbete blir tillgänglig för alla intressenter. Lagstadgad och standardiserad hållbarhetsrapportering ökar möjligheterna till politisk och ekonomisk styrning mot hållbarhetsmålen. 

Affärsmodell kopplat till hållbarhetsaspekter

Som det är nu ska alla företag som har fler än 250 anställda, ett balansomslut över 175 Mkr, eller en nettoomsättning över 350 Mkr enligt Årsredovisningslagen inkludera en hållbarhetsrapport i förvaltningsberättelsen. Företaget ska redogöra för de hållbarhetsrisker som kan uppstå i verksamheten genom bland annat affärsförbindelser, produkter eller tjänster, samt hur företaget hanterar dessa risker.

Företaget ska även beskriva sin affärsmodell och hur denna tar hänsyn till hållbarhetsaspekter. Det ska redovisa hur hållbarhetsarbetet styrs i organisationen genom exempelvis policys, mål och resultatindikatorer. Om företaget inte följer någon policy ska detta förklaras och motiveras. 

Samma krav som finansiell rapportering

Det nya direktivet, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), förändrar kraven om icke-finansiell rapportering i syfte att höja kvaliteten på hållbarhetsrapporteringen till samma nivå som den finansiella rapporteringen. Tidigare har kraven om hållbarhetsrapportering i Årsredovisningslagen (ÅRL) nu baseras på det tidigare direktivet Non-Financial Reporting Directive (NFRD), ​som nu ersätts med CSRD.

Utrullningen sker stegvis. Bolag som idag berörs av NFRD ska kunna rapportera enligt CSRD för 2024, alla större företag för 2025, och alla noterade bolag ska på sikt inkluderas. Även om små och medelstora företag inte omedelbart inkluderas i direktivet kommer många att påverkas genom större krav på underlag från kunder och leverantörer. För små och medelstora företag blir förmågan att inhämta, hantera och kommunicera verifierbar information allt viktigare för att behålla sin position i leverantörs- och värdekedjan. 

Detaljer under utveckling

Exakta rapporteringskrav som CSRD kommer att medföra är fortfarande under utveckling. EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) arbetar med att ta fram de standarder som rapporteringen ska ske enligt. De nya standarderna kopplade till CSRD kallas ESRS, en förkortning av European Sustainability Reporting Standards.  ESRS baseras på en uppsättning av rapporteringsstandarder inom olika områden i likhet med hållbarhetsrapportering enligt GRI.

GRI:s riktlinjer är den mest använda standarden för hållbarhetsrapportering, och de används av företag, organisationer och myndigheter runt om i hela världen. Minimikraven för CSRD och ESRS väntas likna de enligt GRI för att göra övergången enklare. 

Tillförlitlig information och öppen för granskning av tredje part

Dubbel väsentlighet, enhetlighet, verifierbar information, maskinläsbara data samt krav på tredjepartsgranskning är grundstenar i CSRD och ESRS. Dubbel väsentlighet innebär att företaget inte bara ska redogöra för hur verksamheten påverkar människor och miljö, utan även hur miljö- och klimatrelaterade samhällsförändringar påverkar företagets resultat, ställning och utveckling. Enhetlig rapportering ska förverkligas i CSRD genom ESRS.

40 standarder för olika typer av verksamheter är under utveckling, men övergripande är ESRS uppdelat i olika kategorier bestående av miljö, socialt, styrning samt övergripande krav. Verifierbarhet innebär möjligheten att kontrollera angiven information mot original eller annan trovärdig källa. Maskinläsbara data innebär krav på digital märkning och formatering av rapporterad information för att möjliggöra automatisk inläsning.​

Likt dagens ekonomiska rapportering kräver även CSRD att informationen som inkluderas i hållbarhetsrapporten ska vara föremål för obligatorisk granskning av tredje part för att säkerställa att den uppfyller kraven och är tillförlitlig. 

Kontakta Omställningslyftet nedan om du vill veta mer om hur du kan komma att påverkas nya regler kring hållbarhetsrapportering, eller delta vid någon av våra företagsträffar och seminarier. 

Karolina Vikingsson

Kontaktperson

Karolina Vikingsson

Projektledare

+46 10 516 55 37

Läs mer om Karolina

Kontakta Karolina
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Ann-Charlotte Mellquist

Kontaktperson

Ann-Charlotte Mellquist

Senior Researcher

+46 70 265 65 60

Läs mer om Ann-Charlotte

Kontakta Ann-Charlotte
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.