Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Verktyg som visar hur du mår mellan vårdbesöken

Digitalisering behöver inte nödvändigtvis medföra omvälvande förändringar av processer. Det finns verktyg som förhållandevis enkelt anpassas till befintliga sätt att arbeta. Ett exempel är mobila, interaktiva dokumentationsplattformar som gör det lättare att följa upp patienters tillstånd mellan olika vårdtillfällen, återbesök eller medicinering. Data samlas in genom att frågor ställs till vårdhavaren via mobiltelefonen och svaren uppdateras i realtid i överskådliga grafer eller andra lämpliga sammanställningar.

Nyttoeffekter

För vårdtagarna: Detaljerad kunskap om hälsotillstånd, ökad delaktighet i vårdprocessen.

För verksamheten: Bättre underlag för behandling, mindre risk för fel, bättre koll på effekt av behandling.

För samhället: Bättre resursutnyttjande, ökat patientengagemang.

Verksamhet

Medipal är en digital dokumentationsplattform som idag används (november 2016) av vårdgivare på bland annat Akademiska Sjukhuset i Uppsala, Karolinska sjukhuset samt Sophiahemmet, totalt sett omkring 1 000 vårdtagare.

Användare

För uppföljning av behandling, i synnerhet i de fall där detaljerad uppföljning visar effekt av behandling och tjänar som underlag för insatser, till exempel i samband med smärtlindring.

”Dokumentationen är ett mycket bra stöd i mitt dagliga arbete och jag använder systemet till ett hundratal av mina patienter. Svarsgraferna ger mig en god översikt och kontroll över patienternas situation. Den allra största nyttan är att patienternas följsamhet/ compliance ökar” säger Dr Christian Carlström, Neurolog vid Neuroclinic Sophiahemmet, Stockholm.

Behov och utmaningar

+

Lösning och Funktion

+

Fördjupning i nyttoeffekter

+

Nytta med att använda digital patientuppföljning och detaljerade patientdata

För vårdgivaren: Bättre kunskap om och en djupare förståelse för patientens situation i vardagen mellan besök. Jämför ”Hur har du mått sedan vi sågs senast?”
Möjligheten att på ett mer korrekt sätt följa upp behandlingsresultat, symtom, följsamhet/adherence, biverkningar av medicinering.
Kvalitetssäkring av sjukvårdsinsatsen genom säkrare patientunderlag.
Ökad precision i vårdinsatsen spar tid och resurser vilket gör vården mer kostnadseffektiv.

För patienten/vårdtagaren: Patienten får en ökad förståelse för sjukdomen/diagnosen och sambandet mellan livsstil och medicinering.
Mer motivation till ökad följsamhet/compliance som indirekt ger en påminnelse om medicinering.
En ökad trygghet och ”kontakt” med vårdgivaren. Patienten vet att deras registreringar finns dokumenterade hos vårdgivaren som kan granska den under tiden eller vid nästa återbesök.

Patientuttalande ”Dokumentationsmetoden fungerade jättebra och var enkelt att använda. Min läkare fick ett bra underlag och vi korrigerade medicineringen ganska ofta utifrån hur han såg att jag svarade på behandlingen, Annika 53 år

Det är bra för att kunna registrera när smärta uppstår. Det kan vara svårt att minnas annars, Lennart 43 år

Kommunikation

Verktyget har ett intuitivt gränssnitt och är lätt att använda. Patienten informeras i samband med behandling. På 15 minuter ska en användare vara igång. Statistik och resultat presenteras överskådlighet och uppdateras i realtid.

Lärdomar & Tips

Sjukvården har en stor möjlighet att digitalisera pågående processer utan att behöva göra stora förändringar i strukturer och organisationer.
Lösningarna måste vara extremt användarvänliga, både för vårdgivaren och för patienten.
”Patient engagement”, dvs att patienterna blir mer engagerade i ”sin vård” är möjligt tack vare denna typ av interaktiv digitalisering.
Lösningen måste vara transparent vad avser datahanteringen. Datan måste gå att exportera till vilket som helst av de idag existerande patientdatasystemen.

Leverantör 

Medipal www.medipal.se

Johan Groth, Medipals rådgivare i strategi och digitalisering johan.groth@medipal.se

Anna Cederlund,Projektkoordinator anna.cederlund@medipal.se