Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Close

Kraftigt minskade väntetider med teledermatoskopi

Regionalt cancercentrum (RCC) Stockholm-Gotland arbetar med att utveckla användandet av teledermatoskopi inom primärvården. Med ett nytt arbetssätt och en mobilapp ska väntetiderna kortas. En smartphone kopplad till ett dermatoskop, en speciell förstoringslampa, och tjänsten Dermicus gör att specialistläkare kan ge snabbare besked vid misstänkt hudcancer. Specialistkompetensen flyttas ut digitalt och når patienterna redan i primärvården vilket kortar tiden till diagnos och åtgärd. Prioriterade patienter kan snabbare nå specialistvården.

Nyttoeffekter

Nyttor för omsorgstagarna/patienterna:

Snabba besked och ökad trygghet
Kortare ledtid – minskad oro och väntan
Minskad andel onödiga ingrepp

Nyttor för verksamheten:

Tydligare arbetsstruktur och bättre patientflöden
Kunskapslyft för primärvården och kontinuerlig kompetensutveckling
Ökad tillgänglighet

Nyttor för samhället:

Effektivare utnyttjande av befintliga vårdresurser och bidrar till säkrare diagnoser
Likvärdig vård oavsett var man bor
Minskad belastning på patologiresurser

Verksamhet

Regional cancercentrum Stockholm-Gotland (RCC)

Primärvården i Stockholms läns landsting och Region Gotland

Användare

Läkare och specialister inom primärvården

Specialister vid hudcancermottagningar

”Vi kan förkorta väntetiderna med flera veckor. En snabb behandling är alltid av stor betydelse för en god prognos”– Marie Lindquist, RCC Stockholm-Gotland.

Behov och Utmaningar

+

Lösning och Funktion

+

Ekonomi och Processen

+

Organisationen och politiken

+

Fördjupning i nyttoeffekter

För patienterna innebär möjligheterna till snabbare och tydligare besked en minskad oro och ett minskat lidande. Många onödiga ingrepp kan på sikt undvikas och snabbare besked gör också att de allvarliga fall som konstateras har en bättre prognos. Många patienter upplever dessutom att de känner sig tryggare när de har kontakt med sin normala vårdcentral och inte i onödan tvingas iväg till specialistmottagningar på ett stort sjukhus.

För verksamheten förbättras tillgängligheten till cancervården samtidigt som primärvården får en förstärkt roll.  Patienterna får nu möta specialistkompetens redan vid primärvården och sjukvården får ett bättre flöde av patienter. De platser som finns på specialistmottagningarna kan därmed prioriteras för patienter med allvarligare fall av hudcancer och verksamheten får förbättrade styrningsmöjligheter.

Personal verksamma inom primärvården upplever också att de genom arbetet med verktyget får en förstärkt kompetens att bedöma olika hudcancerformer. Kompetensutveckling sker kontinuerligt i det dagliga arbetet.

Uppföljning

Ett flertal uppföljningar har gjorts löpande under den tid som verktyget används och för själva projektet gjordes en större halvårsrapport som kunde visa att ledtiderna från undersökning till besked och åtgärd låg på sju till tio dagar. Normalfall i Sverige ligger på mellan en till tre månader.

Kommunikation

Tanken är att arbetssättet och verktyget kommer att användas som en standardiserad vårdform (SVF) och användas på alla primärvårdsenheter.

Kommunikationen ut till patienterna om möjligheterna görs dels av RCC centralt men framförallt av de enskilda vårdcentralerna som en naturlig del i deras patientkommunikation.

Lärdomar & Tips

Viktigt att hitta en arbetsmodell där primärvården utför helkroppsundersökningar av patienter som söker för till exempel en misstänkt hudförändring. I närmare 30 % av fallen där patienter söker hjälp hittar man vid en helkroppsundersökning en tumör på en annan plats på kroppen än den man först sökt hjälp för.
Primärvården bör fundera över hur de kan anpassa användandet av verktyget så att det passar i deras verksamhet. Hur ska man jobba med teledermatoskopi? Ska man komplettera med speciella dagar dit man bjuder in patienter för att kolla upp misstänkta fläckar?
Det är viktigt att inte bara fokusera på tekniken utan att också hitta en fungerande arbetsmodell och att komplettera med utbildning. Fullgod utbildning gör att verktyget kan användas på bästa sätt för patienterna. Sätter man upp rätt kommunikationsvägar kan man också kvalitetssäkra användandet.
Det avgörande är att hitta fungerande ersättningsmodeller för att kunna utveckla verksamheten vidare.

Mer information

RCC Stockholm-Gotland: Information om projekt teledermatoskopi

(http://www.cancercentrum.se/stockholm-gotland/cancerdiagnoser/hud-och-og...)

Information om RCC Stockholm-Gotland

(http://www.cancercentrum.se/stockholm-gotland/)

Gnosco AB: Information om Dermicus

http://www.dermicus.com/hem

Kontakt

Mona Ridderheim , mona.ridderheim@sll.se 

Tjänstens namn: Dermicus

Leverantör av tjänsten: Gnosco AB

Kontaktperson: Daniel Eliasson, daniel.eliasson@gnosco.se