Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Digital signering gör medicineringen inom vård och omsorg säkrare

För att stärka patientsäkerheten inom vård och omsorg är det viktigt att läkemedelsavvikelserna minskar. Säffle kommun inför därför ett nytt kontrollsystem med digital signering via mobiltelefoner och surfplattor, som ger överblick och underlättar arbetet för personalen. Lösningen började först användas vid ett par äldreboenden och fortsätter nu att implementeras i såväl hemtjänsten som vid LSS-boenden.

Nyttoeffekter

Nyttor för omsorgstagarna: Ökad säkerhet att få rätt medicin i rätt tid.

Nyttor för verksamheten: Smidigare hantering av delegering, ordination och signering av läkemedel.

Nyttor för samhället: Minskad risk för felmedicinering och kostsamma vårdskador.

Verksamhet: Socialförvaltningen i Säffle kommun.

Användare: Sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden, rehabiliteringspersonal samt enhetschefer inom äldreomsorg och stödboenden för funktionshindrade.

Med digitala läkemedelslistor minskar risken för att göra fel eller glömma ge medicin. Personalen slipper hålla reda på pappersutskrifter och vi frigör tid som kan fokuseras på omvårdnadsarbetet, säger Sylvia Nilsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och verksamhetsutvecklare, Säffle kommun.

Behov och Utmaningar

+

Lösning och Funktion

+

Processen

Implementeringen av det nya systemet startade som ett pilotprojekt med 16 patienter på ett särskilt boende i maj 2015. I början användes dubbla signeringslistor, både på papper och digitala, för att se till att allt fungerade som det skulle innan det nya arbetssättet infördes fullt ut.

– Personalen tyckte det gick lätt och smidigt att använda systemet, samtidigt som de fick bättre koll på att medicinerna blev givna på rätt tid, säger Sylvia Nilsson.

Den positiva responsen ledde till fortsatt implementering under hösten 2015 vid ytterligare ett äldreboende med 54 platser. Sedan årsskiftet används det nya systemet även inom hemtjänsten. Näst på tur står ett LSS-boende för personer med funktionshinder, och målet är att 90 procent av kommunens läkemedelslistor ska vara digitaliserade år 2017.

Ekonomi

För att komma igång med det nya arbetssättet krävs investeringar i surfplattor eller smartphones för personalen. Själva systemet levereras som en webbtjänst, där kommunen betalar en fast användaravgift baserad på antal patienter som omfattas av den digitala signeringen. Då står systemleverantören även för drift och support av systemet.

– Förutom den ökade patientsäkerheten ser vi på sikt också en ekonomisk vinst i den tid som frigörs till följd av minskad administration runt alla läkemedelslistor, påpekar Sylvia Nilsson.

Organisationen & politiken

Initiativet till projektet kom från Sylvia Nilsson, som såg ett behov att framtidssäkra verksamheten i takt med att antalet äldre omsorgstagare växer. Hon informerade förvaltningsledning och politiker i socialnämnden om digitaliseringens möjligheter på läkemedelsområdet, och nu finns ett brett politiskt stöd för att fullfölja satsningen inom hela kommunen.

Systemet har inte krävt några organisationsförändringar, utan införs i befintliga arbetsgrupper.

Fördjupning i nyttoeffekter

+

Kommunikation

+

Lärdomar & Tips

Börja med en pilot i begränsad skala vid ett boende.
Se till att ansvariga sjuksköterskor känner sig trygga med systemet och det nya rutinerna. Det tar lite tid att lägga in grunduppgifterna, men när det väl är gjort finns mycket tid att vinna på minskad administration av läkemedelslistor.
I första skedet är det en fördel att som arbetsverktyg välja en surfplatta snarare än smartphone, eftersom plattan är större och tydligare. Det gör det lättare att få överblick över systemet när allt är nytt.
Tänk på att ta med hela arbetsgruppen redan från början, så att alla berörda har tillgång till systemet. Även sköterskor som jobbar kväll och natt måste kunna svara på frågor om någon ringer och vill ha information.

Systemleverantörens beskrivning av tjänsten:

http://appva.com/sv/om-tjansten/

Film om systemets användning vid ett äldreboende:

http://appva.com/sv/2015/07/digital-signering-pa-anggardsbacken-i-goteborg/

Socialförvaltningens arbete med vård och omsorg i Säffle kommun:

http://www.saffle.se/sv/stod-omsorg/

Kontakt

Sylvia Nilsson, MAS och verksamhetsutvecklare, Säffle kommun: 0533-681693, 072-2477954, sylvia.nilsson@saffle.se

Tjänstens namn: Medication and care support system (MCSS)

Leverantör av tjänsten: Appva

Ulrika Kjellberg: ulrika.kjellberg@appva.se