Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Välfärdsteknik - Surfplattekurser ökar seniorers samhälls-deltagande

År 2013 erbjöd man seniorer i Norrköping en kurs i att lära sig hantera en surfplatta som en del av Testmiljö Norrköping för att prova nya tekniska lösningar. Med över 120 deltagare har utbildningen inte bara varit populär, utan bidragit till att de känner sig mer självständiga, mer delaktiga i samhället och mer socialt aktiva. Kunskapen som hjälper dem att navigera i dagens IT-fierade samhälle har hjälpt dem till en positivare och mer lätthanterlig vardag.

Nyttoeffekter

Nyttor för besökarna:

Grundläggande kunskaper om att hantera en surfplatta och ny teknik.

Nya sätt att kommunicera med vänner och bekanta
Ökad självständighet och trygghet i vardagen
Ökad delaktighet i, och förståelse för, samhällsutvecklingen
Ökad aktivitetsnivå

Nya stimulanskällor
Ökat välmående
Större socialt nätverk

Nyttor för verksamheten och samhället:

Ökad aktivitetsnivå hos de äldre
Ökad självständighet eftersom många kan använda tekniken för att hjälpa sig själva
Bidrar till att minska ensamheten
Testmiljö för nya lösningar
En ny målgrupp för företag som verkar inom ny teknik
Bättre mental hälsa hos de äldre
Möjlighet för offentlig verksamhet och företag att få synpunkter på olika former av välfärdsteknik

Verksamhet VINNOVA, Testmiljö Norrköping, Norrköpings kommun

Användare Seniorer runt 80 år, Norrköpings kommun

Citat:”De är en otrolig resurs. Seniorer kan bygga upp helt ny kunskap kring teknik plus att många av dem därför kan bidra till utvecklingen av välfärdsteknik i framtidens vård- och omsorgsinsatser. Att de håller sig aktiva och är delaktiga ger samhället så otroligt mycket tillbaka.”                       Ann-Christine Larsson, projektledare Testmiljö Norrköping

Behov & Utmaningar

+

Lösning & Funktion

+

Ekonomi & organisation

+

Fördjupning i nyttoeffekter

+

Uppföljning

Efter kursens avslut har Testmiljö Norrköping fortsatt att erbjuda de äldre support genom s.k. ”surfplatteträffar” där seniorerna samlas kring fika och har möjlighet att ställa frågor kring sitt surfande eller sina tekniska inköp.Idag överväger kommunen också att lägga till IT support till sina s.k. ”fixartjänster” där de äldre kan få teknisk hjälp i sina hem.

Kommunikation

I kommunikationen av projektet och erbjudandet av utbildningen riktade man sig till äldre i bostadsområdena Vilbergen och Såpkullen där man gick ut med information till hushållen. Man såg också till att be pensionärsföreningar, intresseorganisationer och fastighetsägare att sprida informationen. Några av deltagarna fungerar också som ”ambassadörer” och inspirerar andra till att ”våga prova”. Till exempel har några deltagare tillsammans med projektledaren deltagit på kvalitetsmässan i Göteborg och i Mötesplats Välfärdsteknik på Kistamässan.

Lärdomar & Tips

Viktigt att deltagande är frivilligt
Kursen bör vara väldigt grundläggande och bara fokusera på ett enda tekniskt verktyg, såsom en surfplatta
Kurserna bör hållas i små grupper om cirka fem personer för att alla ska få tid med handledaren och få den hjälp de behöver i den takt de behöver
Deltagarna behöver kunna få låna, och ta hem surfplattorna mellan utbildningstillfällena
Det fysiska läget för träffarna är viktigt. Det ska vara enkelt och lätt att nå mötesplatsen
Fortsatt support även efter kursens avslut för att hålla intresset uppe och hjälpa de äldre att hänga med i den fortsatta teknikutvecklingen.

Kontakt

Lina Fahlén
Verksamhetschef Ledningsgrupp
Norrköpings kommun
lina.fahlen@norrkoping.se