Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Kommunikations och planeringsverktyg underlättar vård och omsorg

Som ett led i att förbättra och förenkla verksamheten beslutade socialförvaltningen i Burlövs kommun att genomföra ett pilotprojekt med ett digitalt IT-stöd för vård och omsorg. Systemet är ett digitalt verktyg som dels skapar ett planeringsstöd för personalen och samlar all dokumentation på ett och samma ställe. Dels ger det brukarna olika tjänster som bidrar till ökad delaktighet och trygghet.

Nyttoeffekter

För brukarna: Enkelt och lättanvänt system som ger brukarna information om vårdinsatser, service, väder, radio och tillgång till spel m.m.  Ger anhöriga inblick i aktiviteter runt brukaren.

För verksamheten: Minskad belastning på personalen och bättre möjlighet att följa upp vårdinsatser och spåra brister. Ökad kvalitet och kontinuitet i insatsernas utförande.

För samhället: Genom att ta vara på digitaliseringens möjligheter kan man öka vårdkvaliteten och få bättre överblick på de offentliga utgifterna.

Verksamhet: Boklundens särskilda boende vån 1 och 2 samt Granlidens LSS boende, socialförvaltningen, Burlövs kommun.

Användare: Brukare totalt 29 personer. Vårdpersonal 35 på Boklunden.

Målgrupp för tjänsten: Omvårdnadspersonal, enhetschefer, brukare och anhöriga.

Tjänstens namn: Kommunikations- och planeringsverktyg för vård och omsorg.

Behov & Utmaningar

+

Lösning & Funktion

+

Ekonomi

+

Processen

Systemet togs i drift den 10 oktober 2016 efter åtta veckors utrullning av systemet och utbildning och träning som behövs för att använda verktyget optimalt.  Användarna har sedan tillgång till support, stöd och kontinuerlig uppföljning när nya appar läggs till.  Även intern utbildning erbjuds för nyanställda.

Organisationen & politiken

I Burlövs kommun, liksom i flertalet kommuner i Sverige, visar undersökningar att brukarna upplever brister i information och låg delaktighet. Mot den bakgrunden beslutade förvaltningschefen Lars Wästberg att genomföra ett pilotprojekt i två verksamheter med det digitala IT-stödet.
Systemet uppfyller intentionerna i kommunens Äldreplan, antagen av fullmäktige, som anger att kommunen ska se till att det finns olika välfärdstjänster inom det teknologiska området som underlättar för gruppen äldre att leva ett självständigt liv liksom att det ska finnas välfärdsteknologi som kan bidra till bättre tillgänglighet, resursutnyttjande och kvalitet för personal som arbetar med personer med funktionsnedsättning.

Fördjupning i nyttoeffekter

+

Uppföljning

Efter sex månaders användning av systemet visar granskningen ”Att Våga-utvärdering av det digitala IT-stödet (Sekoia)” bland annat följande resultat:

– 94 procent av personalen uppger att de använder systemet dagligen.

– 100 procent uppger att systemet är användarvänligt. På en skala 1 till 6 är genomsnittlig bedömning av användarvänligheten 5.5.

– 85 procent svarar att det tar dem 10 till 20 minuter att lägga in alla data om den enskilde i systemet.

– 78 procent har angett att rapporteringstiden per tillfälle var minst 15 till 20 minuter före införandet av systemet.

Kommunikation

Efter att beslutet tagits om att införa IT-stödet fick personalen gå en kortare utbildning. Därefter bjöds alla brukare in på en informationsträff så alla skulle känna sig trygga med vad IT-stödet innebar. Sedan bjöds de anhöriga in för en informationsträff. Då var några tveksamma till att införa ny teknik. Vissa av dessa har ändrat åsikt, medan några fortfarande tycker att det är en onödig tjänst.

Lärdomar & Tips

Att införa ett IT-stöd måste få ta tid så alla känner sig trygga och är väl rustade att använda verktyget.

Utse en eller flera personer i personalen som kan vara drivande i projektet/implementeringen av IT-systemet.
Utse en eller flera personer som kan ta hand om internutbildningen.
Kartlägg noggrant vilka behov brukarna har innan systemet sjösätts. Visa dem vilka olika funktioner apparna har och vilken hjälp de kan få om de kör fast.
Förankra väl hos anhöriga vilka funktioner IT-stödet har så de ser nyttan.
Dra nytta av systemets förmåga att ge personalen en fullständig överblick över hela dagsplaneringen.

Mars 2018: Efter det att vi följde upp projektets mål och de positiva effekterna av kommunikationssystemet Sekoia beslutade politiken att satsa på våra särskilda boende samt LSS-boende i Burlövs Kommun. Nu är vi mitt uppe i en implementering av detta i de olika verksamheterna. Vi har som mål att det ska vara utfört under år 2018.

Under året som gått har vi vidareutvecklat personalens möjligheter till att använda nya appar, tex observationer vid utprovning av inkontinensskydd, sömn och oro. Varför larmar brukaren mm. När samanställning görs så får man ut det i tabellform el diagram. Ett bra hjälpmedel att ha som stöd vid teamträffarna.

De boende har kommit igång att använda sin kalender och möjligheten att chatta tex. med sina barn.

Vi står i begrepp att starta möjligheten att få ut husets aktivitetschema i de boendes kalender och att de sedan där kan anmäla sig till vad de önskar delta i. Vi som personal vet då vilka som önskar delta. Vi får även underlag för vilka som vi behöver hjälpa att ta sig till och från aktiviteten.

Ekonomiska vinsterna som uttalas i projektuppföljningen visar sig stämma vid årets verksamhetsuppföljning, summerar Helene Nilsson.

Mer information

Projektrapport ”ATT VÅGA – Utvärdering av det digitala IT-stödet Sekoia” 

http://burlov.se/download/18.16a2688c15c81571a3bb9762/1497424911703/Projektrapport%20Att%20V%C3%A5ga.pdf

Stora Sköndal https://vimeo.com/211268407         

Kontakt 

Helene Nilsson, enhetschef, Boken, Burlövs kommun,                         Helen.Nilsson@burlov.se

Lars Wästberg, socialchef i Burlövs kommun,                  Lars.Wastberg@burlov.se

Leverantör 

Sekoia AB, Karl-Johan Palmgren, kpa@sekoia.sehttp://www.sekoia.se/

Uppdaterad oktober 2019