Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Smart sängsensor för en bättre sömn och hälsa – utvecklingsprojekt

Helsingborgs stad har deltagit i ett utvecklingsprojekt av en smart sängsensor som med hjälp av dataanalys, kontinuerligt ger en helhetsbild av den äldres sömnmönster. Lösningen bidrar till att omsorgen kan bli mer individanpassad och upptäcka hälsoförändringar i ett tidigare skede, vilket främjar ett kvalitativt och proaktivt arbete. Medarbetarna på vårdboendet Nya Kungshult är de första som testar sängsensorn och deras feedback har haft direkt påverkan på produktutvecklingen.

Nyttoeffekter

Nyttor för omsorgstagarna/patienterna:

Försämrad hälsa kopplat till förändringar i sömnkvalitet och rutiner kan uppmärksammas i ett tidigare skede.
Omsorgsarbetet blir mer individanpassat (t.ex. optimering av medicinering för en högre livskvalitet)
Trygghet i form av kontinuerlig observation av hälsoförändringar från medarbetare.

Nyttor för verksamheten:

Möjlighet att optimera resurser efter individens faktiska behov.
Skapar en tillgång till kontinuerlig, uppdaterad och objektiv information som kan delas mellan olika arbetslag.
Resursoptimering efter individens behov och möjlighet till förebyggande åtgärder, tillika uppföljning av åtgärder, gör sensorn till ett verktyg för kvalitetsutveckling.

Nyttor för samhället:

Tekniken möjliggör, via intuitiv trendanalys, tidig upptäckt av förändringar av hälsa hos en äldre i hemmet eller på ett särskilt boende. Vilket bidrar till tidigare, mindre kostsamma, åtgärder och hindrar mer komplexa, reaktiva, åtgärder.

Verksamhet - Vårdboendet Nya Kungshult, Helsingborgs stad.

Användare- Omsorgspersonal på äldreboenden samt anhöriga till äldre som bor hemma.

”Nyttorna som vi initialt ser är att analysen av den enskildes välmående blir bättre, vi kan arbeta mer proaktivt genom insatskorrigeringar och ändringar i genomförandeplanen samt att vi får en mer kvalitativ uppföljning. Utifrån verksamheten och våra medarbetare ser vi informationsteknik som en arbetsmetod för ökad produktivitet i vård- och omsorgsarbetet, samt ett arbetsredskap som ersätter många slitsamma arbetsuppgifter” Marcus Pellinen, Projektledare, Vård- och omsorgsförvaltningen, Helsingborgs stad

Behov och Utmaningar

+

Lösning och Funktion

+

Processen

+

Fördjupning i nyttoeffekter

+

Kommunikation

Tjänsten och utvecklingsprojektet kommunicerades både till interna och externa parter. Medarbetarna, som är användarna av verktyget, fick ta det av information och möjlighet till att diskutera tekniken under projektets introduktion men även under det pågående projektet. Nära dialog fördes även mellan projektledare och leverantör för att säkerställa att den tekniska funktionen uppehölls. Projektledaren ansvarade även att rapportera framsteg och resultat mot intresserade stabsroller inom förvaltningen.

”Informationen som vi har fått löpande har getts på ett språkbruk som har varit lätt att ta till sig och applicera på såväl de boende som hos personal. Vi vet alla att det kan skilja sig från olika yrkeskategorier när vi ska förklara något, att vi kan prata olika ”språk”, men med Kanopy har vi känt att vi har hängt med.” Britt-Mari Mattsson, Driftchef, Vård- och Omsorgsförvaltningen, Helsingborgs stad

Lärdomar & Tips

Delaktighet! Starta tidigt en interaktion mellan ledning, medarbetare och utvecklare och öppna upp för en diskussion om teknikens möjligheter samt funderingar. Gärna att en av medarbetarna är ansvarig men att fler är involverade och kan ge sin åsikt och regelbundet arbeta med informationen.
Involvera anhöriga till projektdeltagare från start, ofta är de intresserade och engagerade samt kan bidra till att bryta ner eventuella barriärer i implementationsprocessen.
Sätt upp, och kommunicera, ett tydligt syfte med införandet eller utvärderingen av det nya verktyget så att medarbetarna tidigt skapar en förståelse kring verktyget. Förståelse leder till smittsamt engagemang som i sin tur bygger motivation. Svaret på frågan ”Vad gör tekniken?” är ofta mindre viktig än ”Hur kan vi använda tekniken i vår verksamhet?”.
Att ett av huvudmålen är att verktyget ska fortsätta att användas inom verksamheten efter testets slut om utvärderingen ger ett gott resultat. Se förbi ”pilotavsnittet”. Då har vi upplevt att medarbetarna blir mer engagerade och börjar se nya möjligheter med verktyget istället för att det är ännu ett ”löpandebandtest” där mycket testas men inget behålls. Testa inte bara för testandets skull.
Att resultatet är mätbart och kommuniceras ut i organisationen, både uppåt, nedåt och ut på sidorna.
Att det genomförs en workshop eller en öppen diskussion med personalen mitt i testperioden för att fånga upp feedback, frågor och för att hålla engagemanget och intresset uppe. Dedicera tid till att följa upp. En lärdom är att det ofta är svårt att automatiskt få uppföljning om användningen.

En film om vårdboendet Nya Kungshults arbete med implementering av ny teknik:
https://www.youtube.com/watch?v=C3JXOjzp1Fg

Kontakt

Veronica Jonsson Veronica.Jonsson2@helsingborg.se                Vård-och Omsorgsförvaltningen, Helsingborg                            Avdelningen Digitalisering & Välfärdsteknik

Tjänstens namn- Kanopy – en smart sängsensor

Leverantör av tjänsten-Cenvigo AB

Tomas Berglund, Marknadschef                             tomas.berglund@cenvigo.com

Sara Lycke, Verksamhetsansvarig                                sara.lycke@cenvigo.com

Kai Widenius, Försäljningschef                              kai.widenius@cenvigo.com

Namn på tjänsten: Kanopy