Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Close

Smarta hjälpmedel ökar självständigheten

Stockholms läns landsting införde årsskiftet 2015/2016 arbetsterapeuter på samtliga 15 öppenvårdsmottagningar samt vid Specialenheten och BUP Heldygnsvård inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Samtidigt började man arbeta med e-verktyg som hjälper de med kognitiva funktionshinder att klara vardagen. Det ena är en mobil lösning som används i t.ex. en smartphone eller en handdator och som på ett enkelt sätt strukturerar och påminner om aktiviteter.
Det andra är en planeringstavla som visar dagens aktiviteter, aktuell tid och hur långt det är kvar till nästa aktivitet. Ett år senare används verktygen i oförändrad omfattning och personalen har fått ökad insikt i hur verktygen bäst kommer till sin rätt.

Handi är en mobil lösning som används i t.ex. en smartphone eller en handdator och som på ett enkelt sätt strukturerar, påminner och ger kontroll för brukarna. Den stärker tidsuppfattningen och kan användas för att lösa många av de strukturbehov som uppstår i användarnas vardag.

MEMOdayplanner är en digital planeringstavla som visar dagens aktiviteter, aktuell tid och hur långt det är kvar till nästa aktivitet. Genom att visa tiden som ljusstaplar stärks brukarnas tidsuppfattning och tavlan bidrar till att ge bättre överblick över vardagen.

Nyttoeffekter

Nyttoeffekter för individen:

Möjliggör ökad självständighet vid t.ex. studier eller arbete och resor till och från dessa
Ger hjälp att strukturera vardagen och minska oroskänslor
Ger ökat självförtroende när man känner att man klarar av vardagslivet

Nyttoeffekter för föräldrar och anhöriga:

Den ökade självständigheten minskar konfliktsituationer och oroskänslor
Minskar tillsynsbehovet
Skapar större möjligheter för yrkesverksamt liv

Nyttoeffekter för samhället:

Bidrar till att minska behovet av andra resurskrävande stödinsatser
Skapar större möjlighet för delaktighet i skola och arbetsliv
Kan bidra till att minska kostnaderna för andra vårdinsatser

Verksamhet: Stockholms läns landsting

Användare: Barn och ungdomar i behov av kognitivt stöd samt deras anhöriga
Lärare, arbetsgivare och omvårdnadspersonal

Hjälpmedlen bidrar till att göra det abstrakta konkretet säger, Ann-Sofie Lilja, arbetsterapeut på BUP Kungsholmen.

Behov och Utmaningar

+

Lösning och Funktion

+

Fördjupning i nyttoeffekter

+

Ekonomi och Process

De digitala lösningarna förskrivs som hjälpmedel efter en genomförd analys och behovskonstaterande. Man tittar på vilka produkter som finns och som passar den aktuella användaren. Hjälpmedlen lämnas tillbaka till landstinget efter användandet och en noggrann uppföljning genomförs.

Man använder länets hjälpmedelscentral som stöd och samtliga hjälpmedel uppfyller Läkemedelsverkets hjälpmedelskrav.

Organisationen och politiken

Inom BUP finns arbetsterapeuter på samtliga öppenvårdsmottagningar som kan hjälpa till att hitta rätt hjälpmedel. Kunskapen om vilka hjälpmedel som finns på marknaden är oerhört viktig och flera av arbetsterapeuterna finns med i en speciell sortimentsgrupp som bevakar utvecklingen inom området.

Vad hände sedan? 

Stegvis introduktion

Cirka ett år efter implementation av arbetsterapeuter på BUP mottagning föreskrivs fortfarande både MEMOdayplanner och Handi i ungefär samma utsträckning som man gjorde i början. Det exakta antalet användare är dock svårt att beräkna eftersom det helt beror på personens egna individuella behov av sådana hjälpmedel – medan en användare kanske bara behöver ett enda verktyg under en relativt kort tidsperiod, kanske en annan behöver nyttja båda under en längre tid. Inom BUP har man heller inte satt upp några mål på antalet Handi eller MEMOdayplanner man tror sig förskriva eftersom målsättningarna enkom är kopplade till individens egna behov och utveckling. Eftersom MEMOdayplanner är ett enklare hjälpmedel att implementera, väljer ibland BUPs arbetsterapeuter att förskriva det som ett första steg i hjälpmedelsanvändandet. Handi implementeras vanligtvis vid ett senare skede när användaren redan vant sig vid att använda MEMOdayplanner eller andra mer analoga verktyg.

Bra verktyg vid läggning

Under året som gått sedan man började med verktyget beräknar Ann-Sofie Lilja, arbetsterapeut på BUP Kungsholmen, att hon föreskrivit mellan 8-10 MEMOdayplanners och omkring 5 Handi-produkter. Hon säger att hjälpmedlen, där individen själv känner sig bekväm med att använda dem, har i stor utsträckning haft en positiv inverkan på användarnas vardagsliv.

– Jag har flera barn som exempelvis haft problem med med att gå och lägga sig, särskilt som många får upp farten sådär på kvällskvisten och har svårt att avsluta det de väl satt igång med då. Men i och med att de då själva kanske har ett larm som ringer och påminner dem om att ’dags att släcka skärm’, och där steg som att packa gympaväskan och borsta tänderna kommer naturligt som efterföljande steg gör att det blir mindre konflikter. Föräldrarna behöver inte tjata och barnet känner i en mycket större utsträckning att det är de som har kontrollen, säger hon.

Ytterligare lärdomar

En av lärdomarna man tagit med sig under året är hur pass viktigt det är att familjen och anhöriga både förstår och accepterar hjälpmedlen som stöd i barnens vardag.

– En förälder kanske har en särskild bild av hur barnet ska lära sig klockan, att det ska gå till på det traditionella sättet, och då kanske man måste jobba lite med den inställningen och visa alternativ till tidsuppfattning och att träna upp den, säger Ann-Sofie Lilja.

Andra hinder och utmaningar man stött på handlar om att det råder mobilförbud på allt fler skolor idag. Detta gör att användare sticker ut ändå mer om de använder sig av hjälpmedlen vilket kan få dem att känna sig obekväma med att exempelvis behöva få särskilt tillstånd att använda sig av dem.

Tidslinje gällande typisk användning

Vecka 1-2: Kartläggning av behov tillsammans med barnet och deras familj
Vecka 3: Bedömning/Kartläggning av särskilda områden där hjälpmedlen kan vara till hjälp, exempelvis aktiviteter eller tider som måste passas
Efter vecka 3: Val av insatser:
Utprovning/förskrivning
Anpassning
Implementering
Kontinuerlig anpassning, samt utvärdering
Efter 2-3 månader: Utvärdering, ärende avslutas

Mer information

Abilia: Information (http://www.abilia.com/sv/taxonomy/term/34/minnas)  om bl.a. Handi och MEMOdayplanner

Kontakt kungsholmen.bup@sll.se
Stockholms läns landsting

Tjänstens namn: Handi och MEMOdayplanner

Leverantör: Abilia AB  info@abilia.se

Emilie Gerde, emilie.gerde@abilia.se