Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Trygghets-kamera – god tillsyn både dag och natt

För den med beviljad tillsyn som sover oroligt, är lättväckt eller inte vill ha besök i sitt hem är tillsyn via trygghetskamera ett nytt alternativ eller komplement till traditionell tillsyn och helt frivilligt. Tillsynen sker via webbkamera, utförs av Trygghetsjouren och görs enbart vid de tider som den enskilde valt. All annan tid är tjänsten avstängd och låst.

Nyttoeffekter

För omsorgstagaren: Möjlighet och valfrihet att välja den tillsyn som passar var och en bäst – för en ostörd tillsyn både natt och dag. Detta stärker den enskildes välbefinnande och ökar självständigheten.
För verksamheten: Frigör resurser som kan återinvesteras i verksamheten. Förbättrad arbetsmiljö för medarbetare.
För samhället: Minskad trafik och miljöbelastning

“Det är en trygghet som jag känner nu. Det är någon som tittar på mig och om det händer något så kan de skicka någon snabbt som hjälper mig”
– Hossein Sadri, 83 år

Verksamhet: Trygghetsjouren, Göteborgs Stad

Användare: Omsorgstagare, anhöriga och berörd personal

Behov och utmaningar

+

Lösning och funktion

+

Fördjupning i nyttoeffekter

+

Processen

+

Uppföljning

Lönsamhetsanalysen är hämtad från förstudien där beräkning av nettoeffekt i kronor kring ett införande av tjänsten är gjord med utgångspunkt från erfarenheter i Västerås stad samt pilotprojektet i Göteborg Stad. Som bakgrund till beräkningen finns även svar från en genomförd enkätundersökning som gjordes i Göteborgs Stads stadsdelar. Undersökningen gjordes för att ta reda på hur nattpatruller inom ordinärt boende arbetar kring transporttid och tillsynstid samt för att göra en bedömning av körda kilometer (miljöperspektivet). En utgångspunkt är att en nattpatrull är bemannad med två personer.

Beräkningarna har gjorts utifrån en sannolikhetsbedömning om 150 användare av tjänsten trygghetskamera under ett år. Timkostnaden för hemtjänst natt är beräknad till 340 kronor. Driftskostnader utgörs av ersättning till intern utförare, Trygghetsjouren samt funktionshyra för teknisk utrustning via extern leverantör. Resultatet från förstudien visar på en betydande nettoeffekt i form av minskad transporttid och frigjord tillsynstid. Dessa resurser kan med omnejd omfördelas till de omsorgstagare som har störst behov.

Kommunikation

Till omsorgstagare och anhöriga och berörd personal:

En objektiv och nyanserad bild av vad trygghetskamera är.
Berörd personal ska ha djupare kunskap om och kunna svara på frågor om trygghetskamera (bakgrund, säkerhet och svara för vilka administrativa rutiner som gäller.
Berörd personal ska kunna hänvisa till rätt person på frågor utanför det egna kunskapsområdet.

Den sekundära målgruppen ska ha:

Kännedom om att Göteborg använder nattillsyn med kamera.
Kännedom om möjligheten att välja trygghetskamera, helt, delvis eller inte alls.
Kännedom om att det är titt-tillsyn och inte handlar om övervakning eller bevakning.

Lärdomar och tips

Det är viktigt att framgångsfaktorer med tjänsten lyfts fram, det vill säga huvudområden där tjänsten är fördelaktig.

Tjänsten bidrar även till ökad självständighet och ökad valfrihet, den enskilde kan välja hur han eller hon vill utforma sin vardag/tillsyn.
Den viktigaste lärdomen är att detta budskap sprids via gräsrötterna, dvs. hemtjänstens medarbetare och bistånd, personer som har god kontakt med både omsorgstagare och anhöriga. Om inte hemtjänsten eller bistånd ser vinsterna med tjänsterna för den enskilde så kommer de aldrig att rekommendera det till den enskilde. Denna spridning görs främst genom riktade informationsinsatser, alternativt utbildningar direkt till personalen. En fördel är om tjänsten kan visas upp (ex. demo) och att omsorgstagare samt personer från samma yrkeskår berättar om tjänsten. Till detta behövs det goda ambassadörer som kan informera ute hos sina kollegor.

Implementering, fallgropar och tips

Om mobiltäckning saknas kan inte trygghetskamera installeras. Bra med utarbetad teknisk kommunikation och säkerhet. Använd/öppna upp stadsnätet om möjligt med en så kallad ”strypt kommunikationsleverans”.

Möjliggörare, framgångsfaktorer

Intresserade och drivande medarbetare från både hemtjänsten och bistånd som gillar teknik och ser vinsterna utifrån sina medarbetare och omsorgstagare. Kan sprida information på ett bra sätt och bli goda ambassadörer.

Hinder, t ex lagstiftning, integritet, ekonomi etc.

Svår lagstiftning som inte hängt med. Behövs rak och tydlig kommunikation med både Socialstyrelsen och Datainspektionen. Mycket går att vinna av att träffa andra kommuner i liknande situation eller som redan infört tjänsten. Dra lärdom och faktiskt kopiera det som går – ingen idé att göra samma jobb igen.
Använd inte negativt laddade ord som lätt ger helt fel bild, exempelvis att det inte handlar om någon övervakning, det vore ointressant och helt felaktigt. Det handlar om tillsyn på distans, självbestämmande och att den enskilde har valmöjligheten att välja den form av tillsyn som passar honom eller henne bäst – traditionell tillsyn, kameratillsyn eller en kombination av bägge. Av integritetsskäl har flera av användarna välkomnat trygghetskamera framför traditionell tillsyn. De ville inte ha främmande människor i sitt hem, särskilt inte på natten.
Använd positiva omsorgstagare som tillsammans med medarbetare från hemtjänsten mycket enklare kan förmedla varför tjänsten är bra.

Hur hantera attityder, exempelvis kring integritet & övervakning

Ny teknik utmanar ibland vår egen föreställningsvärld och gör oss till företrädare för andras behov och önskemål. “Vad vi upplever i försöksgrupper är att de med behoven är de mest öppna och frisinnade som gärna prövar på något nytt om de själva får bestämma och välja”.
Visa på valfriheten och självbestämmandet i och med tjänsten. Lyft fram den enskilde och deras berättelse, varför har han eller hon valt tjänsten?
En dekal om att kamera finns i bostaden sätts upp på lämpligt ställe.

Mer information

Tjänstens namn: Trygghetskamera – tillsyn med webbkamera i Göteborgs stad

En ekonomisk uppföljning av införandet av trygghetskameran gjordes hösten 2016 och en film våren 2018.

Övriga länkar

Tillsyn via webbkamera; Film från Myndigheten för delaktighet

Göteborgs stads hemsida med film, foldrar, powerpoint etc.

Folder trygghetskamera Göteborgs stad

Produktblad om nattillsyn, Göteborgs stad (3 833kB)

Slutrapport om nattillsyn, Göteborgsstad (816kB)

Bilagor till slutrapport om nattillsyn, Göteborgs stad (8 085kB)

Dagens Medicin: Digitalisering ger högre kvalitet och stora vinster

https://play.goteborg.se/trygghetskameran  ( vår 2018 )

 

Verksamhetskontakt

Maritha Myhrborg, Områdeschef,                                                        Trygghetsjouren Stadsdelsförvaltningen Majorna-Linné   maritha.myhrborg@majornalinne.goteborg.se

Åsa Wall, Planeringsledare välfärdsteknik asa.wall@intraservice.goteborg.se

Leverantör: Great Security                              daniel.svensson@greatsecurity.se

 

Uppdaterad oktober 2019