Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Close

Ökad livskvalitet med läkemedels-robot

 

 

En läkemedelsrobot som signalerar när det är dags att ta medicinen. Det är en relativt ny välfärdsteknologisk lösning som har visat sig kunna förbättra livskvaliteten och hälsan avsevärt för äldre i Røyken kommun i Norge och i Arvika kommun. Dessutom förbättras arbetsmiljön för vårdgivarna och anhöriga känner mindre oro. Inte minst gör kommunerna stora besparingar då vårdgivarna slipper göra rutinbesök och kan istället frigöra tid till att effektivisera vården.

Nyttoeffekter

Nyttor för användare:

 • Ökad hälsa och välmående
 • Ökad trygghet i hemmet
 • Mindre oro för anhöriga
 • Ökad självständighet och självtillit
 • Färre läkarbesök

Nyttor för verksamheten:

 • Förbättrad arbetsmiljö
 • Säkrare läkemedelshantering
 • Mindre oro och stress
 • Mer tid till samråd med vårdtagare
 • Frigör mer tid till effektivisering och bättre planering

Nyttor för samhället:

 • Hjälpmedel i hemmet eller boende för personer med kognitiv nedsättning och funktionsnedsättning
 • Bättre resursfördelning av skattemedel
 • Direkta och indirekta kostnadsbesparingar
 • Möjligt att ge service till fler vårdtagare utan att öka vårdpersonal
 • Driver digitaliseringen inom hälso- och sjukvården framåt

Fördjupning i nyttoeffekter

Läkemedelsrobotarna lämpar sig för personer med långtidsmedicinering, som är välvilligt inställda till sin läkemedelsbehandling. Som tidigare nämnts har positiva resultat kunnat påvisas i både Røyken kommun och i Arvika kommun. Särskilt för vårdtagare med minnesproblem, Parkinsons sjukdom och psykiska problem. Enligt vårdpersonalens iakttagelser, har vitaliteten och känslan av självständighet ökat hos de vårdtagare, som använt läkemedelsrobotarna. Tjänsten bidrar till ökad trygghetskänsla och integritet hos vårdtagare som kan och vill vårdas hemma. Både Anne Brenna och Elisabeth Lejroth vittnar om nyttoeffekter på verksamheten i stort, samt att anhörigas oro har minskat.

Responsen från anhöriga har varit mycket positiv, särskilt som de slipper oroa sig för att pappa eller mamma “missar” att ta rätt läkemedelsdos vid rätt tidpunkt, säger Anne Brenne. Hon tillägger även att patientsäkerheten har i läkemedelshanteringen har förbättrats avsevärt.

Eftersom läkemedlen är dosförpackade efter vårdtagarens ordination och att de alltid fås vid rätt tid får vi en tryggare och säkrare läkemedelsanvändning. Tjänsten skapar en trygghetskänsla hos alla i vårdkedjan.

Användare

Personer som har psykiska besvär, lättare eller svårare minnessvårigheter och/eller funktionsnedsättning och behöver hjälp med att ta sitt läkemedel.

“Tidigare hände det att vårdtagare glömde att ta sin medicin. Det påverkade naturligtvis patienternas hälsa om medicinintaget uteblev. Efter att vi införde läkemedelsautomater har detta förändrats totalt: Vi har fått en säkrare läkemedelshantering och patienterna har fått en ökad livskvalitet”, säger Anne Brenna jobbar som sjuksköterska och ansvarar för planeringen av hemvården i Røyken kommun i Norge.

Behov & Utmaningar

+

Lösning och funktion

+

Ekonomi & organisation

+

Uppföljning

+

Kommunikation

I samband med att det gjordes en kartläggning av projektet kontaktades vårdgivare, vårdpersonal och vårdtagare. Det gjordes till en början en individuell anpassning av var och en av läkemedelsrobotarna. Därefter informerades vårdtagarna om hur de skulle använda roboten. Dessutom informerades personalen om hur man fyllde på automaten var fjortonde dag.

Lärdomar & Tips

 • Lyssna av med vårdpersonal och vårdtagare vilka behov av teknik som behövs för att förbättra arbetsmiljöarbete och vårdtagarnas hälsa.
 • Kom ihåg att det är många vårdtagare som vill vara självständiga och klara så mycket som möjligt själva, och läkemedelsautomaten blir ett hjälpmedel för dem.
 • Vårdtagarna ska själva få bestämma om de först vill testa läkemedelsroboten innan de bestämmer sig.
 • Ha först en provperiod för vårdgivare och vårdtagare under 2-3 veckor för att kontrollera att medicinintaget fungerar.
 • Vid enstaka tillfällen har tejpen på dosrullen gjort att läkemedelsroboten stannat och inte matat fram medicinen. Klargör för personalen att ta bort tejpen så fastnar den inte i maskinen.

Intervju i oktober 2019, med Elisabeth Lejroth, om förbättringar, nytta och lärdomar

+

Mer information och kontakt

Anne Brenne,Røyken kommun 
Sjuksköterska i Hverdagsrehabilitering
anne.brenna@royken.kommune.no

Elisabeth Lejroth, Arvika kommun 
Sjuksköterska och systemadministratör inom Vård och Omsorg
elisabeth.lejroth@arvika.se;

Tjänstens namn Evondos Läkemedelsrobot
Företag Evondos AB, www.evondos.se
Clarence Jacobsson
clarence.jacobsson@evondos.com

Uppdaterad oktober 2019