Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Byggbranschen vinner på att energieffektiviseras

Byggbranschen har en stor påverkan på samhällets energianvändning. Insikt i materialets och projektets energiförbrukning kan leda till energieffektiviseringar i byggprojektets alla led, från materialframställning till byggprocess och nyttjande.

Byggbranschen står inför en storomställning. Fram till 2030 ska klimatpåverkan från byggprojekt minska med 50%. Energianvändningen och utsläppen från branschen är stora. Exklusive uppvärmning beräknas bygg- och anläggningssektorns årliga klimatpåverkan motsvara cirka 15 miljoner ton koldioxidekvivalenter, inklusive import och indirekta effekter. När även uppvärmning av byggnader räknas in landar koldioxidutsläppen på över 22 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

Cirka 80 procent av byggskedets klimatpåverkan kan härledas till tillverkning av byggmaterial, medan transporter till byggarbetsplats samt själva byggproduktionen i husbyggnadsprojekt motsvarar resterande 20 procent. Vid större projekt står tillverkningen av stål och betong för 40-80% av utsläppen av klimatgaser.

Vad gäller en byggnads energiförbrukning, samt de kostnader som den medför, sker cirka 80 procent under vid dess nyttjande. Av denna procentsats kommer cirka 80 procent från uppvärmning och kylning, vilket medför att energieffektiviserande åtgärder kan ge stora vinster.

Byggprocesser kan energieffektiviseras på många olika vis, och handlar ofta om val som måste göras i projektets inledande faser. Med hjälp av Livscykelanalys (LCA) kan energianvändningen och miljöpåverkan identifieras, alternativ kan utvärderas, och energiprestandan kan optimeras. Sunda val vid projektets start, till exempel genom val av stomsystem, ger stora effekter på projektets energi- och miljöpåverkan.