Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Processum Biorefinery Cluster - projekt

För att aktivt ställa om till en hållbar framtid och driva forskningen inom  bioraffinaderi- och bioekonomiområdet framåt är vi aktiva i flera olika typer av projekt. Vår roll i projekten kan variera mellan projektägare, koordinator eller samarbetspartner. Här går det att läsa om både aktiva projekt som vi medverkar i men även avslutade projekt. 

ALFAFUELS

Projektet ALFAFUELS syfte är att minska beroendet av fossila bränslen inom flygsektorn. Med en ny innovativ produktionsteknik är målet att förbättra uppskalningspotentialen genom mikrobiell produktion för omvandling av CO₂ till bränsleprekursor som skalas upp och raffineras till jetbränsle med nya fotokemiska omvandlingsvägar.

Läs mer om projketet här

Butandiol från skogsbaserade restströmmar 

Kemiindustrin står idag inför en stor omställning och behöver öka takten genom att utveckla teknik för biobaserade produkter som ersätter dess fossila motsvarighet. Projketet Butandiol från skogsbaserade restströmmar fokuserar på att utveckla processer för att möjliggöra ökad och mer hållbar produktion av biobaserade plattformskemikalier.

Läs mer om projektet här

Innovationskraft för grön omställning

Projektet Innovationskraft för grön omställning syftar till att hjälpa små och medelstora företag i norra Sverige att växa och bli mer konkurrenskraftiga genom att utnyttja möjligheterna i den gröna omställningen i industrin

Läs mer om projektet här

Innovationsplattform Bioekonomi

Projektet Innovationsplattform Bioekonomi drivs av RISE Processum och bygger vidare på en modell som utvecklats för att initiera, bedriva och stödja behovsmotiverad forskning och innovation i samarbete med industri, akademi och samhället.

Läs mer om projektet här

Biomodels4Regions

BIOMODEL4REGIONS syftar till att stödja upprättandet av innovativa styrningsmodeller på lokal/regional nivå för att skapa bättre informerade beslutsprocesser, socialt engagemang och innovation för att stödja och stärka EU och internationella vetenskap-politiska gränssnitt för att uppnå målen för en hållbar utveckling.

Läs mer om projektet här

BIORECER

Projektet Biorecer syftar till att säkerställa miljöprestandan och spårbarheten för den biologiska råvaran som används av de biobaserade industrierna, genom att använda riktlinjer för att stärka de nuvarande certifieringssystemen. Genom detta arbetssätt kommer mervärdet, användningen och den sociala acceptansen av bioprodukter att öka.

Läs mer om projektet här

BIOMAC

I mars 2020 antog Europeiska kommissionen en ny handlingsplan för cirkulär ekonomi som syftar till att göra den europeiska ekonomin redo för en grön framtid och stärka dess konkurrenskraft samtidigt som miljön skyddas. En av nycklarna för ett framgångsrikt genomförande av den europeiska cirkulära ekonomin är det ökande beroendet av biobaserade produkter som härrör från biomassa.

Läs mer om projektet här

Elektrokemisk depolymerisering av lignin till specialkemikalier

Pappers- och massaindustrin genererar årligen flera miljoner ton lignin. I dagsläget förbränns en stor del av ligninet som ett lågvärdigt bränsle, men det kan även valoriseras mot applikationer så som playwoodresiner, isolermaterial och papperslaminering. Genom att valorisera ligninet kan man ersätta fossilt kol mot ett grönt mer hållbart alternativ. 

Läs mer om projektet här

GreenBattery

Projektet GreenBattery fokuserar på att bygga upp prototypen av ett grönt batteri. Nyckelidén
bakom projektet ligger i att etablera en batteriprototyp med gröna (eller grönare) komponenter
utan att kompromissa med batteriets prestanda.

Läs mer om projektet här

INN-PRESSME

Projektet INN-PRESSME, som är finansierat under Europeiska unionens Horizon 2020, utvecklar material och lösningar för industrier för att ersätta fossila resurser med hållbara och kostnadseffektiva biobaserade material.

Läs mer om projektet här

MainstreamBIO

MainstreamBIO syftar till att bidra till att få småskaliga biobaserade lösningar till mainstream-praxis över hela Europas landsbygd. För att uppnå detta vill projektet förbättra samarbetet mellan viktiga bioekonomisintressenter, vilket resulterar i hållbara affärsmodeller för biobaserade innovationer på landsbygden.

Läs mer om projektet här

UNLOCK 

Varje år produceras 15 miljoner ton kött i Europa vilket årligen skapar 3,6 miljoner ton avfallsfjädrar. Endast 25% av dessa fjädrar samlas in och förädlas. I linje med EU:s bioekonomistrategi, arbetar projektet UNLOCK med att värdera denna avfallsström och utforma en ny ekonomiskt och miljömässigt hållbar värdekedja.

Läs mer om projektet här 

Avslutade projekt

+
Karin Johnson

Kontaktperson

Karin Johnson

Verkställande direktör

+46 10 516 67 68

Läs mer om Karin

Kontakta Karin
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.