Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Processum Biorefinery Cluster - projekt

För att aktivt ställa om till en hållbar framtid och driva forskningen inom  bioraffinaderi- och bioekonomiområdet framåt är vi aktiva i flera olika typer av projekt. Vår roll i projekten kan variera mellan projektägare, koordinator eller samarbetspartner. Här går det att läsa om både aktiva projekt som vi medverkar i men även avslutade projekt. 

Biomodels4Regions

BIOMODEL4REGIONS syftar till att stödja upprättandet av innovativa styrningsmodeller på lokal/regional nivå för att skapa bättre informerade beslutsprocesser, socialt engagemang och innovation för att stödja och stärka EU och internationella vetenskap-politiska gränssnitt för att uppnå målen för en hållbar utveckling.

Läs mer om projektet här

BIORECER

Projektet Biorecer syftar till att säkerställa miljöprestandan och spårbarheten för den biologiska råvaran som används av de biobaserade industrierna, genom att använda riktlinjer för att stärka de nuvarande certifieringssystemen. Genom detta arbetssätt kommer mervärdet, användningen och den sociala acceptansen av bioprodukter att öka.

Läs mer om projektet här

BIOMAC

I mars 2020 antog Europeiska kommissionen en ny handlingsplan för cirkulär ekonomi som syftar till att göra den europeiska ekonomin redo för en grön framtid och stärka dess konkurrenskraft samtidigt som miljön skyddas. En av nycklarna för ett framgångsrikt genomförande av den europeiska cirkulära ekonomin är det ökande beroendet av biobaserade produkter som härrör från biomassa.

Läs mer om projektet här

C1Bio - Kolfixering genom grön kemi för en C1-baserad bioekonomi

Under de senaste åren har man kunnat mäta en snabb ökning av den atmosfäriska koncentrationen av koldioxid. Denna ökning kommer fortsätta på grund av den globala efterfrågan på energi och material från fossila källor. Sverige har som mål att bli ett koldioxidneutralt samhälle till år 2030 och att ha negativa nettoutsläpp av CO2 till 2045.

Läs mer om projektet här 

Elektrokemisk depolymerisering av lignin till specialkemikalier

Pappers- och massaindustrin genererar årligen flera miljoner ton lignin. I dagsläget förbränns en stor del av ligninet som ett lågvärdigt bränsle, men det kan även valoriseras mot applikationer så som playwoodresiner, isolermaterial och papperslaminering. Genom att valorisera ligninet kan man ersätta fossilt kol mot ett grönt mer hållbart alternativ. 

Läs mer om projektet här

GreenBattery

Projektet GreenBattery fokuserar på att bygga upp prototypen av ett grönt batteri. Nyckelidén
bakom projektet ligger i att etablera en batteriprototyp med gröna (eller grönare) komponenter
utan att kompromissa med batteriets prestanda.

Läs mer om projektet här

Industri 5.0

Idag saknas en enkel generell koppling mellan process och extern användare vid olika bruk vilket utgör hinder för utvecklingen av nya övervakningsapplikationer. I projektet Industri 5.0 kommer ny teknik att utvärderas i olika delsteg i samarbete med projektets partners.

Läs mer om projektet här 

INN-PRESSME

Projektet INN-PRESSME, som är finansierat under Europeiska unionens Horizon 2020, utvecklar material och lösningar för industrier för att ersätta fossila resurser med hållbara och kostnadseffektiva biobaserade material.

Läs mer om projektet här

Innovationsplattform Bioraffinaderi: Accelerera till kommersialisering

Projektet Innovationsplattform Bioraffinaderi: Accelerera till kommersialisering (IB:ACCEL) drivs av RISE och projektets arbetssätt bygger på en modell som utvecklats av RISE Processum, där kärnan i arbetet är att initiera, bedriva och stödja behovsmotiverad forskning och innovation i samarbete med industri, akademi och samhället.

Läs mer om projektet här

MarginUp!

60–70% av all jord i Europa är skadad på grund av föroreningar, intensivt jordbruk och klimatförändringar. MarginUp! ska utveckla hållbara värdekedjor för att producera biobaserade produkter och biodrivmedel från råvaror som odlas på lågproduktiv jordbruksmark så kallad marginalmark. 30 % av all mark i EU 28-regionen klassificeras som marginalmark.

Läs mer om projektet här

MainstreamBIO

MainstreamBIO syftar till att bidra till att få småskaliga biobaserade lösningar till mainstream-praxis över hela Europas landsbygd. För att uppnå detta vill projektet förbättra samarbetet mellan viktiga bioekonomisintressenter, vilket resulterar i hållbara affärsmodeller för biobaserade innovationer på landsbygden.

Läs mer om projektet här

NextGenProteins

På den globala marknaden växer efterfrågan på högkvalitativt protein för både mat och foder. På grund av den växande världens befolkning, resursbrist och klimatförändringar blir efterfrågan på protein svårare att tillgodose.

Läs mer om projektet här 

UNLOCK 

Varje år produceras 15 miljoner ton kött i Europa vilket årligen skapar 3,6 miljoner ton avfallsfjädrar. Endast 25% av dessa fjädrar samlas in och förädlas. I linje med EU:s bioekonomistrategi, arbetar projektet UNLOCK med att värdera denna avfallsström och utforma en ny ekonomiskt och miljömässigt hållbar värdekedja.

Läs mer om projektet här 

Avslutade projekt

+
Karin Johnson

Kontaktperson

Karin Johnson

Verkställande direktör

+46 10 516 67 68

Läs mer om Karin

Kontakta Karin
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.