Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Bolagsstyrning

RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE AB) är ett aktiebolag och helägt av svenska staten. RISE AB utgår ifrån Svensk kod för bolagsstyrning, svenska aktiebolagslagen, statens ägarpolicy, samt riktlinjer för företag med statligt ägande. Riktlinjerna bygger på principen ”följa eller förklara”. Det betyder att i de fall RISE AB inte följer riktlinjerna kommer det att förklaras.

RISE Research Institutes of Sweden AB, med organisationsnummer 556464-6874 är ett aktiebolag registrerat i Sverige och till 100 procent ägt av Svenska staten.

Det övergripande målet är att vara internationellt konkurrenskraftig och verka för hållbar tillväxt i Sverige genom att stärka näringslivets konkurrenskraft och förnyelse. Verksamheten ska vara vinstdrivande men inte lämna utdelning till aktieägaren. Företagets säte är Göteborg. RISE huvudsakliga verksamhet är att bedriva industriforskning i institutsform, provning, certifiering och utbildning. Läs mer i Ägaranvisningen för RISE.

RISE-koncernen består av moderföretaget RISE Research Institutes of Sweden AB samt ett flertal helägda och delägda dotterbolag.

Årsstämma 

Årsstämman 2024 äger rum den 25 april.

Styrelse och revisor

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter.

Koncernledning

Här hittar du information om vår koncernledning.

Finansiella rapporter

Läs RISE finansiella rapporter, inklusive senaste delårsrapporten och års- och hållbarhetsredovisningen.

Fusion

Den 25 juni 2018 upplöstes RISE Research Institutes of Sweden Holding AB genom en fusion med RISE Research Institutes of Sweden AB. Detta innebär i korthet att samtliga tillgångar och skulder har gått över till RISE Research Institutes of Sweden AB och att Regeringskansliet nu äger RISE Research Institutes of Sweden AB till 100%. RISE Research Institutes of Sweden Holding AB har därmed upphört som juridisk person.