Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Mål för hållbart värdeskapande

Som statligt bolag med ett särskilt samhällsuppdrag sätter vår ägare och styrelse upp mål som de följer upp oss på. Det handlar både om de direkta resultaten av vår verksamhet och de indirekta effekterna för samhället i stort, det vill säga hur vi bidrar till nya lösningar för en hållbar framtid.

Mål för samhällsnytta

Hållbar framtid

Vad vill vi visa med målet: Vi har bidragit till Agenda 2030.

Så arbetar vi med målet: Vi utvecklar våra metoder för uppföljning av projekt och uppdrag utifrån hur de bidrar till målen inom Agenda 2030. I uppföljningen beaktar vi både positivt och negativt bidrag på delmålsnivå.

Samhällets utmaningar

Vad vi vill visa med målet: Vi har bidragit till omställning som möter samhällets utmaningar.

Så arbetar vi med målet: För att säkerställa att såväl vår som andras forskning kommer till nytta, följer vi upp vårt omställningsbidrag årligen genom att väga samman ett flertal indikatorer som mäter omställningsförmåga på både projekt- och organisationsnivå.

Mål för våra resultat

Nöjda kunder

Vad vi vill visa med målet: Vi uppfyller och överträffar våra kunders förväntningar genom värdeskapande lösningar.

Så gör vi för att nå målet: Vi skapar värde genom att basera våra erbjudanden och leveranser på kundernas behov och problemställningar. Vi kombinerar olika kompetenser och utnyttjar hela bredden inom RISE för lösningar på näringslivets och samhällets utmaningar.

Ekonomiskt hållbar verksamhet

Vad vi vill visa med målet: Vi har en sund ekonomi som främjar långsiktighet.

Så gör vi för att nå målet: Vi jobbar med relevanta erbjudanden och kompetenser, marknadsmässiga priser, behovsanpassade affärsmodeller och en hälsosam portföljmix. Vi värnar om långsiktiga kundrelationer och investerar i och upprätthåller rätt teknikinfrastruktur

Engagerade medarbetare

Vad vi vill visa med målet: Vi och våra framtida medarbetare är stolta och motiverade.

Så gör vi för att nå målet: Vi har inspirerande och attraktiva arbets- och mötesplatser och en kultur som möjliggör kontinuerligt lärande och utveckling. Vi har ett syftesdrivet och möjliggörande ledarskap samt relevanta mål och mätetal med motiverande incitament.

Socialt hållbar verksamhet

Vad vi vill visa med målet: Vi har en sund och säker verksamhet som främjar mångfald och jämlikhet.

Så gör vi för att nå målet: Vi strävar ständigt efter att vara en öppen och inkluderande arbetsplats där alla har de bästa förutsättningarna att göra ett bra jobb, oavsett roll, och där erfarenheter och bakgrunder tas tillvara. Alla former av diskriminering motverkas.

Miljömässigt hållbar verksamhet

Vad vi vill visa med målet: Vi tar ansvar för hur vår verksamhet påverkar klimat och miljö.

Så gör vi för att nå målet: Genom att ansluta till Science Based Target initiative vet vi vårt långsiktiga utsläppsmål. Vi realiserar utsläppsminskningarna genom åtgärdsplaner där fokus riktas bland annat på inköpt energi, resor, avfallsminimering och hållbara inköp.