Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Finansieringssystem

Finansieringssystemet är effektorienterat och ska stödja utvecklingen av industriforskningsinstitutens strategier. Resurserna ställdes under 2009-2017 till förfogande för styrelserna inom RISE institutsgruppernas, med den överordnade ägarinriktningen fastställd av moderbolaget inom RISE att bidra till näringslivets ökade konkurrenskraft, förnyelse och hållbara tillväxt.

Utformningen av finansieringssystemet har styrts av regeringens inriktningsbrev samt propositionen 2008/09:50 – Ett lyft för forskning och innovation. Dessa dokument har kompletterats med följande principer:

  • Delegerat ansvar till utförarenheterna
  • Enkelhet och transparens
  • Branschoberoende finansieringssystem

Sammantaget är dessa randvillkor viktiga delar av den ägarstyrningsprocess som ska resultera i att det svenska forskningsinstitutet RISE är världsledande i att utveckla och förnya svenskt näringsliv och bidra till ett hållbart samhälle.

Systemet innebär att beviljat belopp i sin helhet är omsättningsrelaterad, så kallad normerad omsättning, enligt definition fastlagd av RISE moderbolag. Normerad omsättning definieras som verksamhetens senast reviderade totalomsättning med avdrag för SK-medelstilldelning och extraordinära intäkter.

Syftet med att fördela SK-medel enligt principen för normerad omsättning är att premiera industriforskningsinstitutens näringslivsrelaterade verksamhet i enlighet med forskningspropositionen. Medlen ska användas med särskild inriktning på samverkan med lärosäten, med andra institut och med små och medelstora företag. Medel kan också användas för EU-projekt. SK-medlen ska också användas för utveckling av institutsstrukturen, kostnader i samband med omstruktureringar men också för att främja samarbete inom RISE på strategiskt viktiga områden.