Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Utforska och analysera

Välgrundade framtids- och omvärldsanalyser, strategiska färdplaner och fördjupade analyser förbättrar oddsen för organisationers framgång, gör det enklare att navigera i en komplex framtid och att stärka sin konkurrenskraft. RISE har unik, bred inblick inom en mängd olika områden. Vi ser tidigt sådant som många andra inte ser och kan tack vare det hjälpa organisationer att fatta beslut för framtida strategier och satsningar.  

Framtidsanalys

Framtidsanalys tar fram beslutsunderlag som gör planer och strategier mer resilienta genom att aktivt hantera osäkerheter, något som ger organisationer en ökad förmåga att navigera i en osäker omvärld och ökar förmågan att möta de komplexa utmaningar som framtiden innebär.

Tack vare vår expertis inom framtidsanalys kan RISE hjälpa enskilda organisationer, branscher eller hela samhället att dra nytta av de möjligheter som framtiden för med sig. Vi stöttar aktivt i att driva utvecklingen mot en önskad framtid – oavsett om det handlar om att frigöra potential i teknik och innovation, synliggöra en önskvärd förflyttning och position för en organisation eller något helt annat. 

Med grund i vårt oberoende och med hjälp av vetenskapliga metoder arbetar RISE med framtidsanalys på ett antal olika sätt: 

  • Vi tar rollen som analytiker och processledare för att driva framsynsprojekt och framtidsstudier.
  • Vi kan genomföra omvärlds- och systemanalys för att kartlägga trender och skiften som är påtagliga redan idag, och trendanalyser som visar på utvecklingen framåt.
  • Med framtidsscenarier målar vi upp flera bilder av hur världen kan komma att utvecklas och utforskar alternativa framtider med hjälp av workshopar och spel.
  • Vi hjälper organisationer att implementera och driva strategisk framsyn som ett sätt att komplettera satsningar på nya tekniker och innovation och med att analysera deras roll i bredare omställningar och förändringar i ekonomi och samhälle.

KUNDCASE

Framsyn pekar ut vägen framåt för Trafikverket

Det händer, minst sagt, mycket inom flyg- och luftfart just nu. För att få hjälp att titta i kristallkulan och se vart den här utvecklingen kan ta vägen vände sig Trafikverket till RISE.

– Vi behövde göra en forskningsplan för Trafikverkets ansvarsområden, och för att göra den planen behövde vi ta fram en omvärldsanalys, säger Lars Spångberg, strateg på Trafikverket.

 

Läs kundcaset


Forskning och fördjupning

Behöver du ta fram underlag för beslut om fortsatt utveckling av en läkemedelssubstans? Testa bärigheten i en helt ny affärsmodell? Eller utvärdera funktionen hos ett material i interaktion med marina mikroorganismer? Kort sagt ett proof of concept för din hypotes, idé eller substans. 

RISE forskningsexpertis och drygt 130 test- och demonstrationsmiljöer kan hjälpa organisationer som befinner sig tidigt i sin tekniska eller affärsmässiga utveckling. Både med tester och validering, men också genom att föreslå strategier och vägar för fortsatt utveckling på att sätt som gör att produkter och/eller tjänster kan tas vidare, skalas upp och testas utanför labbmiljö och på det sättet öka innovationstakten.

Våra test- och demonstrationsmiljöer är öppna för näringsliv, akademi och offentlig sektor. Dessutom kan vi i samverkan med akademin ge tillgång till storskaliga forskningsinfrastrukturer och europeisk infrastruktur för superdatorer.


Strategiska färdplaner

En tydlig vision för framtiden är viktigt för alla organisationer – från enskilda bolag till hela branscher. Men för att göra verklighet av visionen behövs en strategisk färdplan, som underlättar för organisationer att planera i det osäkra och navigera i det komplexa. En färdplan kan också fungera som verktyg för att samla ett företag, en bransch eller ett helt samhälle kring en gemensam riktning med tydliga vägval utpekade.

Resultatet av en implementerad färdplan syns hos den enskilda organisationen i form av uppfyllda mål kring exempelvis hållbarhet, stärkt konkurrenskraft och kompetens, nya samarbeten och ett stärkt varumärke. Färdplanen kan också föra med sig positiva effekter på samhällsnivå; till exempel i form av minskad miljöpåverkan eller stärkt internationell konkurrenskraft.

Ibland kan också den största vinsten ligga i processen för att komma fram till själva färdplanen, att aktörer möts kring en gemensam målbild.

RISE arbetar med strategiska färdplaner på olika sätt: 

  • Vi kan stötta organisationer, branscher, kommuner eller andra konstellationer av aktörer med att ta fram strategiska färdplaner ­– från nulägesanalys till planering.
  • Vi kan analysera en befintlig färdplan och hjälpa till att stresstesta och skapa förståelse för konsekvenserna av de riktningar och vägval som gjorts, men också vara med och anpassa eller uppdatera planen utifrån förändrade förutsättningar, som exempelvis tekniska utmaningar, regelverksfrågor, affärsmodeller, säkerhetsfrågor, miljöfrågor eller social hållbarhet.
  • Till sist har vi kapaciteten och expertisen som krävs för att hjälpa till att implementera färdplaner genom exempelvis projekt- och processledning, forskning, utveckling och innovation.

Gemensamt för alla RISE insatser kopplade till strategiska färdplaner är att vi arbetar med utgångspunkt i vårt oberoende, på vetenskaplig grund med fokus på hållbar omställning och ökad konkurrenskraft.

KUNDCASE

En färdplan för svensk industri

Vad behöver svensk industri för att stärka sin konkurrenskraft i ett hållbart samhälle de närmaste 10-15 åren? Det är frågan som behandlas i ”Färdplan - Teknik, material och förmågor för hållbar industriell konkurrenskraft”, ett projekt drivet av RISE i samarbete med Teknikföretagen och Vinnova.

 

Läs mer om färdplanen för svensk industri


Policyutveckling

Omställningen till ett hållbart samhälle är beroende av snabb utveckling av teknik. Men tekniken i sig räcker inte; för att den ska nå sin fulla potential och skynda på den hållbara omställningen behöver regelverk och policy utvecklas i samma takt. I vissa fall kan till och med policyutvecklingen vara det som går före och tvingar fram nya tekniska lösningar.

Traditionellt sett har teknikutveckling och utveckling av policy och regelverk varit åtskilda. Men för att vi ska kunna ta ett helhetsgrepp på regelverksfrågor behöver stuprörstänkandet tas bort och ersättas med arbetssätt där experter på teknikutveckling samverkar med jurister, ekonomer, beteendevetare, miljövetare och systemvetare för att gemensamt hitta vägen framåt för både teknik och regelverk.

RISE kan gå in som neutral, koordinerande part i arbetet med policyutveckling. Med metoder som exempelvis har sin grund i design thinking kan vi länka samman kunskap och kompetenser utifrån behov; både inom juridik och inom det eller de sakområden som frågan gäller – allt för att utveckla bättre policyer och regelverk där delaktighet och anpassning till användarnas behov är nyckelfaktorer. RISE grund i vetenskap, tillgång till forskningskompetens, oberoende och vana att samverka med både näringsliv, offentlig sektor, akademi och myndigheter gör att arbetet med policyutveckling går snabbare och smidigare.


Utbildning

RISE multidisciplinära och tvärsektoriella verksamhet ger oss möjlighet att spela en särskild roll. Vi har forskning och expertis inom nästan alla områden. Vi har dessutom forskare och experter inom lärande. Utifrån detta, och med utgångspunkt i dina behov, har vi skapat Learning by RISE. Metodiken i Learning by RISE är framtagen ur ett tvärdisciplinärt perspektiv med lärandets effekt som mål. Vi erbjuder:

  • Upskilling - Kompetenshöjande insatser
  • Reskilling - Kompetensomställning som ett led i en annan omställning
  • Newskilling - När vi vet att vi behöver lära nytt men inte vad kan vi i partnerskap utforska detta

 

Se hela vårt utbud av kurser och utbildningar

Utforska och analysera

Kontakt

Utforska och analysera

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.