Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Vårt hållbarhetsarbete

Allt vårt arbete ska genomsyras av att utveckla lösningar som fungerar för framtiden och stödjer en positiv påverkan på samhället i enlighet med vårt uppdrag. Det största bidraget till hållbar utveckling ger vi genom att erbjuda kunskap och kompetens för forskning och innovation. Som en del av detta erbjuder vi test- och demonstrationsmiljöer för framtidens hållbara teknik.

Med våra tjänster hjälper vi dig som kund att utveckla hållbara produkter, processer, metoder och tjänster som bidrar positivt till ekonomiska, miljö­mässiga och sociala utmaningar – allt från klimatförändringens påverkan till urbaniseringens effekter eller högkvalitativ vård för en åldrande befolkning. Eftersom allt fler efterfrågar tvärvetenskapliga och hållbara lösningar kombinerar vi kompetens inom många områden med den senaste forskningen.

Vi sätter stor vikt vid att leverera oberoende lösningar och råd. Det innebär att vi också kan avråda från lösningar som inte är hållbara eller på andra sätt mindre lämpliga.

Läs mer om våra erbjudanden

Vårt arbete inom hållbarhetsområdet

RISE hållbarhetsarbete utgår från gemensamma policyer, mål och strategier. Det styrs och följs upp av koncernens ledning, med ett delegerat ansvar till olika nivåer i koncernen.

Vi arbetar med att värdera verksamheten utifrån FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Det gör vi genom att följa upp varje projekt och uppdrag utifrån hur det bidrar till ett hållbart samhälle och vilket av de globala målen som det stödjer. Vi kallar detta för RISE Hållbarhetsdeklarationer. Målet är att all verksamhet ska vara deklarerad år 2020. 

Deklarationen ger oss en samlad bild av hur vi driver på utvecklingen för att uppfylla FN:s globala mål. Det hjälper oss i vårt förbättringsarbete och ger även en trygghet för kunder och partners. De vet att RISE sätter fokus på hållbara projekt och lösningar.

Miljöansvar

Miljöarbetet drivs i ett stort antal centrala och lokala initiativ. Exempel på områden för det interna miljöarbetet är avfallshantering, kemikaliehantering, tjänsteresor samt insatser för energibesparing vid exempelvis ombyggnationer.

Hållbart resande i en spridd organisation

Eftersom vårt uppdrag är att verka nationellt så reser våra medarbetare i RISE relativt mycket i tjänsten men även till och från arbetet. RISE försöker minska såväl antalet resor som den negativa miljöpåverkan av de resor som görs. Därför underlättar vi distansmöten och ställer även krav på att resor ska ske på det mest hållbara sätt som är tillgängligt. 

Socialt ansvar

RISE verksamhet är kunskapsintensiv och beroende av kompetenta medarbetare. Därför är det viktigt för oss att säkra en kontinuerlig kompetensutveckling. Jämställdhet och mångfald är en förut­sättning för att få en dynamisk och attraktiv arbetsplats där allas erfarenheter och bakgrund tas tillvara. Därför är det viktigt att motverka alla former av diskriminering på arbetsplatserna. Vi strävar ständigt efter att vara en öppen och inkluderande arbetsplats för alla. Inom RISE bedrivs ett utvecklat arbetsmiljöarbete med fokus både på den fysiska miljön samt organisatoriska och sociala aspekter.

Ekonomiskt ansvar

Den ekonomiska dimensionen av hållbarhetsbegreppet handlar om verksamhetens påverkan på de ekonomiska förhållandena hos intressenterna samt på ekonomiska system. RISE finns på ett 30-tal orter, från Malmö i söder till Luleå i norr. Den stora lokala närvaron bidrar positivt till den regionala och lokala utvecklingen.  RISE tar ansvar för ekonomisk hållbarhet genom att agera långsiktigt, exempelvis genom att fatta affärsmässiga beslut och upprätthålla goda relationer till viktiga intressenter.

Hållbarhetsfonden

RISE har bildat en hållbarhetsfond som medarbetarna kan söka medel ur för att genomföra olika projekt med hållbarhets­inriktning. Hållbarhetsfonden genererar ett stort engagemang och har möjliggjort många värdeskapande insatser.

Hållbarhetsredovisning

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete i våra årliga hållbarhetsredovisningar:

Globala målen för hållbar utveckling

Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål och Agenda 2030 för hållbar utveckling. Det betyder att världens länder har åtagit sig att till år 2030 avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor och lösa klimatkrisen. De 17 globala målen kan illustreras enligt bilden intill. Läs mer på www.globalamalen.se

Florina Choomchan

Hållbarhetscontroller

+46 10 516 57 67
florina.choomchan@ri.se

Läs mer om Florina

Profile image

Fredrik Aldaeus

Hållbarhets- och kvalitetschef

+46 76 876 71 88
fredrik.aldaeus@ri.se

Läs mer om Fredrik