Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Vårt hållbarhetsarbete

RISE hållbarhetsarbete utgår från vårt uppdrag och vår strategi. Vi bidrar till en hållbar framtid och lösningar på samhällets utmaningar. Hållbarhetsarbetet styrs och följs upp av koncernens ledning, med ett delegerat ansvar till olika nivåer i koncernen.

Hållbarhetsarbetet på RISE består av två områden som kallas ”Vårt erbjudande är hållbart” och ”Ett hållbart RISE”.

Vårt främsta bidrag till hållbar utveckling är vårt erbjudande till näringsliv och offentlig sektor och de lösningar vi skapar tillsammans. Det hållbara erbjudandet innebär att RISE ska driva hållbara affärer med våra kunder och samarbetspartners och fortsätta arbetet med att etablera organisationen som en viktig aktör i samhälle och näringsliv.

Ett hållbart RISE fokuserar på att RISE ska vara en attraktiv arbetsplats där medarbetare trivs. Samtidigt fortsätter arbetet med att få in hållbarhetsfrågorna i verksamheten och visa att hållbarhet är en framgångsfaktor för ett modernt forskningsinstitut. 

Arbetet med de två hållbarhetsområdena konkretiseras ytterligare genom koncernens hållbarhetsmål.

Vårt arbete inom hållbarhetsområdet

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling

Vi arbetar med att värdera verksamheten utifrån FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Det gör vi genom att följa upp varje projekt och uppdrag utifrån hur det bidrar till ett hållbart samhälle och vilket av de globala målen som det stödjer. Vi kallar detta för RISE Hållbarhetsdeklarationer.  

Deklarationen ger oss en samlad bild av hur vi driver på utvecklingen för att uppfylla FN:s globala mål. Det hjälper oss i vårt förbättringsarbete och ger även en trygghet för kunder och partners. De vet att RISE sätter fokus på hållbara projekt och lösningar.

Miljöarbete

Exempel på områden för det interna miljöarbetet är avfallshantering, kemikaliehantering, tjänsteresor samt insatser för energibesparing vid exempelvis ombyggnationer.

Klimatpåverkan

För att säkerställa att våra klimatmål är i linje med vetenskapen har RISE anslutit sig till Science Based Targets Initiative (SBTi) genom att signera ett åtagande under 2022. SBTi tydliggör hur mycket och hur fort ett enskilt företag måste minska sina utsläpp för att vara i linje med de utsläppsminskningar som krävs enligt Parisavtalet, för att kunna anses ha bidragit med sin del till vad vetenskapen säger är nödvändigt för att begränsa den globala uppvärmningen till en viss nivå.

Socialt ansvar

RISE verksamhet är kunskapsintensiv och beroende av kompetenta medarbetare. Därför är det viktigt för oss att säkra en kontinuerlig kompetensutveckling. Jämställdhet och mångfald är en förut­sättning för att få en dynamisk och attraktiv arbetsplats där allas erfarenheter och bakgrund tas tillvara. Därför är det viktigt att motverka alla former av diskriminering på arbetsplatserna. Vi strävar ständigt efter att vara en öppen och inkluderande arbetsplats för alla. Inom RISE bedrivs ett utvecklat arbetsmiljöarbete med fokus både på den fysiska miljön samt organisatoriska och sociala aspekter.

Ekonomiskt ansvar

RISE tar ansvar för ekonomisk hållbarhet genom att agera långsiktigt, exempelvis genom att fatta affärsmässiga beslut och upprätthålla goda relationer till viktiga intressenter.

Hållbarhetsredovisning

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete i våra årliga hållbarhetsredovisningar:

Globala målen för hållbar utveckling

Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål och Agenda 2030 för hållbar utveckling. Det betyder att världens länder har åtagit sig att till år 2030 avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor och lösa klimatkrisen. De 17 globala målen kan illustreras enligt bilden intill. Läs mer på www.globalamalen.se

Profile image

Annette Anjou

HR- och hållbarhetsdirektör

annette.anjou@ri.se

Läs mer om Annette