Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Bolagsordning

Genom bolagsordningen bestämmer ägaren bolagets verksamhetsföremål och vissa angivna ramar för verksamheten. I bolag med statligt ägande har verksamhetsföremålet sin grund i riksdagens beslut. Bolagsordningarna för statligt ägda bolag utgår ifrån aktiebolagslagens regler för bolag med aktier upptagna till handel på en reglerad marknad, Svensk kod för bolagsstyrning och Statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande.

Organisationsnummer: 556464-6874 

§1 Firma

Bolagets firma är RISE Research Institutes of Sweden AB. 

§2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Göteborgs kommun. 

§3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet, direkt eller indirekt genom att äga intresse- eller dotterbolag, ska vara att bedriva industriforskning i institutsform, provning, certifiering och utbildning samt att skapa förutsättningar för att utveckla verksamheten så att den, med fokus på forskning, utveckling, innovation och därtill kopplade tjänster, väsentligt bidrar till att stärka det svenska näringslivets konkurrenskraft och verkar för en hållbar tillväxt samt att äga och förvalta lös egendom samt att bedriva därmed förenlig verksamhet. 

§4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst tjugomiljoner (20 000 000) kronor och högst åttiomiljoner (80 000 000) kronor. 

§5 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst tvåhundratusen (200 000) och högst åttahundratusen (800 000). 

§6 Styrelse och revisorer

Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst fem (5) och högst nio (9) ledamöter utan suppleanter. Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden. Om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill utgången av den bolagsstämma då ny ordförande väljs av stämman. 

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer med eller utan en (1)eller två (2) revisorssuppleanter eller ett (1) registrerat revisionsbolag somrevisor.

§7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas, utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast tre (3) veckor före stämman. 

Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägaren samt ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. 

§8 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår. 

§9 Vinstutdelning

Aktierna medför inte rätt till utdelning, utan bolagets vinst ska, i den mån den inte reserveras, användas för att främja bolagets ändamål på sätt som anges i § 3 ovan. Någon vinstutdelning från bolaget ska därför inte ske. Vid bolagets likvidation ska bolagets behållna tillgångar fördelas bland aktieägarna. 

§10 Bolagsstämma

Bolagsstämma ska hållas i Göteborgs kommun eller i Stockholms kommun. 

Om bolaget har mer än femtio (50) anställda har riksdagsledamot rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor. Anmälan bör vara styrelsen tillhanda en (1) vecka i förväg. Underrättelse om tid och plats för bolagsstämma ska sändas med brev till riksdagens centralkansli i anslutning till utfärdandet av kallelsen till stämman. 

§11 Förbehåll om regeringens medgivande till viss ändring i bolagsordningen

§3 och §9 ovan får inte ändras utan att regeringen har lämnat tillstånd därtill.