Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Ny dansk studie föreslår gränsvärden för Σ4PFAS i avloppsslam

14 juni 2023, 14:50

En omfattande dansk studie, genomförd på uppdrag av det danska naturvårdsverket, har tagit fram förslag på gränsvärden på PFAS i slam som sprids på jordbruksmark. Föreslagna gränsvärden utgår från en litteraturstudie och modellberäkningar och syftar till att skydda människor och miljö.

Rapporten är mycket välskriven och pedagogisk och kan läsas i sin helhet här.

I Danmark sprids två tredjedelar av allt kommunalt avloppsslam på jordbruksmark. Under 2021 publicerade det danska naturvårdsverket preliminära gränsvärden för PFAS i slam som sprids på jordbruksmark för att minska spridningen av organiska mikroföroreningar. Gränsvärdena motsvarar de nationella kvalitetsnormerna för jord och uppgår till 400 µg/kg TS för Σ22PFAS och 10 µg/kg TS för Σ4PFAS. Dessa halter tar inte i beaktning att organiska föroreningar i slam späds ut när slammet blandas med jord och att det scenario som har gett upphov till kvalitetsnormerna, nämligen att skydda barn från PFAS via direkt intag av jord, inte är troligt på jordbruksmark.

Riskbaserat angreppssätt

För att i stället ta fram riskbaserade förslag på gränsvärden har det danska naturvårdsverket tagit initiativ till en mer omfattande studie. Denna studie publicerades under våren 2023 och utgår från så kallade PNEC-värden. Ett PNEC-värde är den halt av ett specifikt ämne som anses vara säker för att inte orsaka negativa effekter på människor och miljö. PNEC-värden benämns ofta miljökvalitetsnormer när de används i reglerande syfte.

Utifrån PNEC-värden för en handfull PFAS och ett antal spridnings och exponeringsvägar har forskarna sedan räknat baklänges för att bedöma vilka koncentrationer av PFAS som kan accepteras i jord och slutligen slam. Mängden slam som har applicerats i beräkningsmodellerna är mellan 0,7 – 2 ton TS/ha och år och utgår från en maxgiva av fosfor på 30 kg/år. Följande spridnings- och exponeringsvägar har undersökts i studien:

  • Slam -> jord ->jordorganismer, växter och ryggradslösa djur.
  • Slam ->jord-> markvatten -> limnologiska miljöer -> vattenlevande organismer.
  • Slam -> jord ->markvatten ->grundvatten ->dricksvatten ->människa.
  • Slam ->jord ->djurfoder ->boskap -> mat -> människa.

Gränsvärde för att skydda människa och miljö 

Spridningsberäkningarna utgår från de nedbrytnings- och adsorptionsprocesser som finns dokumenterade för PFAS i jord och genomfördes för fyra PFAS (PFOS, PFOA, PFNA, PFHxS). För dessa fyra PFAS föreslår studien ett gränsvärde i slam på totalt 15 µg/kg TS. Med detta gränsvärde bedömer rapportförfattarna att jämviktskoncentrationen av Σ4PFAS i jorden kommer ligga mer än en tiopotens under vad som kan anses skadligt för marklevande organismer och de terrestra ekosystemen. Jämviktskoncentrationen i grundvatten på slamgödslad mark kommer hamna långt under befintlig miljökvalitetsnorm på 2 ng/l och slamgödsling ger upphov till koncentrationer av PFOS i ytvatten flera tiopotenser under gällande miljökvalitetsnorm på 0,65 ng/l. Även koncentrationen i markvatten bedöms underskrida 0,65 ng/l och koncentrationen av Σ4PFAS på slamgödslad jordbruksmark har beräknats hamna mer än en tiopotens under gällande miljökvalitetsnorm för jord.

Stora osäkerheter har hanterats med betydande säkerhetsmarginaler

Föreslaget gränsvärde har tagit i beaktning de stora osäkerheter som finns gällande rörligheten av PFAS mark, specifikt avseende adsorptionen till jord och permanent inbindning i icke-mobila komplex (NER). Gränsvärdet innefattar därför betydande säkerhetsfaktorer. I studien har inte spridningsvägen via grödor och betesdjur kunnat kvantifieras då osäkerheterna är för stora. För andra ämnen inom gruppen Σ22PFAS har inte några beräkningar genomförts då data saknas. Rapportförfattarna har dock gjort en expertbedömning som indikerar att ett gränsvärde på 50 – 100 µg/kg TS för Σ22PFAS i slam skulle ge stora säkerhetsmarginaler innan toxiska effekter kan uppstå. Ytterligare en osäkerhet som inte har tagits i beaktning är förekomsten av prekursorer, som på sikt skulle kunna brytas ner till någon av de fyra PFAS som har inkluderats i studien.

2024-05-31

2024-05-31

2024-05-31

2024-05-31

2024-05-30

2024-05-13

2024-04-05

2024-04-05

2024-04-03

2024-04-03

2024-03-27

2024-03-25

2024-03-01

2024-02-28

2024-02-22

2024-02-22

2024-02-01

2024-01-16

2024-01-12

2024-01-12

2024-01-11

2023-12-11

2023-12-05

2023-11-23

2023-11-23

2023-10-26

2023-10-26

2023-10-10

2023-10-09

2023-10-09

2023-09-29

2023-09-29

2023-09-25

2023-09-22

2023-09-22

2023-09-08

2023-09-04

2023-09-04

2023-08-29

2023-08-25

2023-08-15

2023-08-09

2023-07-11

2023-07-10

2023-07-05

2023-07-04

2023-07-04

2023-07-04

2023-07-04

2023-07-03

2023-06-28

2023-06-22

2023-06-14

2023-06-09

2023-06-09

2023-06-08

2023-06-07

2023-06-02

2023-05-31

2023-05-31

2023-05-31

2023-05-26

2023-04-27

2023-04-27

2023-04-26

2023-04-17

2023-04-05

2023-04-05

2023-04-05

2023-03-31

2023-03-31

2023-03-31

2023-03-27

2023-03-08

2023-03-08

2023-03-03

2023-03-02

2023-03-02

2023-03-02

2023-02-20

2023-02-20

2023-02-07

2023-02-07

2023-02-07

2023-02-07

2023-02-03

2023-01-24

2023-01-23

2022-12-01

2022-11-28

2022-11-23

2022-11-16

2022-11-14

2022-11-08

2022-11-08

2022-11-02

2022-10-24

2022-10-24

2022-10-24

2022-10-24

2022-10-19

2022-09-27

2022-09-27

2022-09-23

2022-09-21

2022-09-16

2022-09-15

2022-09-09

2022-09-09

2022-09-06

2022-09-05

2022-08-30

2022-08-30

2022-08-10

2022-07-14

2022-07-13

2022-07-11

2022-07-04

2022-06-30

2022-06-28

2022-06-28

2022-06-27

2022-06-27

2022-06-13

2022-06-10

2022-06-09

2022-06-09

2022-06-09

2022-06-09

2022-06-08

2022-05-24

2022-05-24

2022-05-20

2022-05-20

2022-05-19

2022-05-16

2022-05-16

2022-05-06

2022-05-03

2022-05-02

2022-04-26

2022-04-22

2022-04-11

2022-04-11

2022-04-08

2022-04-07

2022-04-07

2022-04-04

2022-03-29

2022-03-29

2022-03-29

2022-03-29

2022-03-25

2022-03-15

2022-03-15

2022-03-15

2022-03-15

2022-03-14

2022-03-11

2022-03-09

2022-03-07

2022-03-07

2022-02-28

2022-02-28

2022-02-25

2022-02-25

2022-02-14

2022-02-14

2022-02-08

2022-02-08

2022-02-07

2022-02-03

2022-01-26

2022-01-24

2022-01-24

2022-01-14

2021-12-22

2021-12-22

2021-12-13

2021-12-13

2021-12-13

2021-12-13

2021-12-13

2021-12-03

2021-11-30

2021-11-04

2021-11-02

2021-10-25

2021-10-12

2021-10-12

2021-09-28

2021-09-20

2021-09-20

2021-08-16

2021-07-15

2021-07-06

2021-07-05

2021-06-21

2021-06-11

2021-06-11

2021-06-10

2021-06-10

2021-06-02

2021-05-18

2021-05-17

2021-05-06

2021-04-28

2021-04-27

2021-04-27

2021-04-06

2021-03-31

2021-03-15

2021-03-12

2021-03-11

2021-02-25

2021-02-23

2021-02-15

2021-02-12

2021-02-11

2021-02-11

2021-02-10

2021-02-09

2021-02-04

2021-01-28

2021-01-25

2021-01-25

2021-01-22

2021-01-15

2020-12-22

2020-12-18

2020-12-17

2020-12-16

2020-12-15

2020-12-15

2020-12-03

2020-12-02

2020-12-01

2020-11-30

2020-11-27

2020-11-26

2020-11-25

2020-11-25

2020-11-24

2020-11-23

2020-11-20

2020-11-19

2020-11-13

2020-11-12

2020-11-11

2020-11-09

2020-10-22

2020-10-13

2020-10-12

2020-10-08

2020-09-11

2020-09-08

2020-06-24

2020-06-03

2020-05-19

2020-04-03

2020-03-27

2020-03-19

2020-03-18

2020-03-17

2020-03-12

2020-03-12

2020-03-12

2020-03-11

2020-03-11

2020-03-11

2020-03-11

2020-03-11

2020-03-11

2020-03-11

2020-03-11

2020-02-04