Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Vilka utmaningar ser Svenska näringsplattformen?

Dagens hantering av näringsämnen är på många sätt problematisk. Vad har olika aktörer för utmaningar? Och vad är egentligen problemet på en större skala? VARFÖR ska näringsämnen återanvändas?

Hur kan vi skapa en marknad för återvunna produkter och därav skapa hållbara kretslopp av näringsämnen? Hur bevarar vi förutsättningar på lång sikt för mänskligt välbefinnande inom de planetära gränserna?

 

Omkring 40 % av fosforbehovet på svensk åkermark tillförs genom mineralgödsel som importeras och kommer från geologiska mineralfyndigheter (SCB, snitt 2009/10–2015/16). 

Under det senaste århundradet har mängden kväve som överförts från atmosfären till biosfären globalt sett fördubblats som ett resultat av mänskliga aktiviteter som gödselproduktion och den ökade användningen av kvävefixeringsgrödor i jordbruket (Galloway, 1998)

Svenska avloppsreningsverk producerar varje år 900 000 ton torkat avloppsslam, varav ungefär en tredjedel används som gödsel på produktiv mark. 

Cirka en procent av jordens energiförbrukning går åt till att fixera kväve från luften och skapa ammoniak till produktion av mineralgödsel.

På avloppsreningsverken används i regel den absolut största andelen energi till att rena bort kväve från vattnet till luften, kvävgas; alltså den omvända processen mot produktion av ammoniak till gödselproduktion. 

Sju dimensioner av möjligheter och barriärer för omställning

Nedan beskrivs sju dimensioner av möjligheter och barriärer för en omställning till näringsämnen i kretslopp*. Innehållet samlas in från vetenskapligt publicerat material samt de träffar, möten och samtal som sker inom plattformen med plattformens medlemmar och andra intressenter. Välkommen att ge din input!

*Detta ramverk togs fram inom ramarna av projektet Bonus Return och beskrivs i artikeln Barquet et al., 2020. "Identifying barriers and opportunitites for a circular phosphorus economy in the Baltic Sea region". 

Strukturellt

+

Koordinering

+

Interaktion

+

Sökriktning

+

Kapacitet

+

Värden

+

Förmåga att artikulera behov

+