Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Centrum för bioekonomi

Sveriges nya centrum för bioekonomi

17 december 2021, 08:45

Ett internationellt ledande centrum för att accelerera kommersialisering av den framväxande bioekonomins nya produkter. RISE nya testbäddscentrum i Örnsköldsvik utformas för att erbjuda en dynamisk innovationsmiljö där företag, forskare och entreprenörer kan mötas.

I anslutning till RISE befintliga infrastruktur och forskningsmiljöer i Örnsköldsvik ska ett nytt centrum stå färdigt hösten 2022. Här byggs en flexibel innovationsmiljö med plats för pilotutrustningar, laboratorier, kontor och mötesplatser. Forskningen i den nya miljön tar utgångspunkt i utmaningarna kopplade till de nationella och globala klimat- och miljömålen. RISE forskningsinfrastruktur riktad mot bioraffinaderi stärks väsentligt, vilket leder till mycket bättre möjligheter att bidra till omställningen från användandet av fossila råvaror till biobaserade råvaror. Omställningen är en grundsten i visionen om 100% cirkulär biobaserad produktion där processerna att ta fram återvinningsbara och/eller nedbrytbara produkter drivs helt av förnyelsebar energi. Forskningen i centrat kommer även ha förutsättningar att bidra till reduktion av koldioxidutsläpp genom att ersätta dagens produkter med nya biobaserade produkter som har lägre klimatpåverkan (tex Single cell protein, bioplast, biokemikalier, biodrivmedel, lignocellulosasocker). Det skapas förutsättningar för forskning med modern datahantering och smarta algoritmer (AI) för att kunna prediktera resultat och styra mot optimala processförhållanden, något som kan ge testbäddarna en stor konkurrensfördel jämfört med andra europeiska testbäddar.

Utveckling av industriella mikroorganismer är ett mycket arbetsintensivt och kostsamt forskningsarbete. Att utveckla en mikroorganism tar i genomsnitt 10–20 år och kostar därefter. En flaskhals i utvecklingsarbetet är screening och selektion av mikroorganismer. Här satsar RISE på en högkapacitetsanläggning där robotar kan göra jobbet mycket mer effektivt, en smart lösning som innebär att de bästa mikroorganismerna nyttjas i bioreaktorerna i centrets del för processutveckling och uppskalning. Ambitionen är att bygga Europas ”smartaste” och mest digitaliserade infrastruktur för fermenteringsprocesser, som ger ett mervärde åt kunder som vill utveckla sina bioprocesser.

Många forskningsfrågor till exempel RISE Processum arbetar med gäller processer som hanteras i högtrycksreaktorer. Det är ett annat forskningsområde inom vilket RISE satsar på reaktorer för kemiska reaktioner med krävande betingelser i större skala. Det är ofta en fråga om depolymerisering av biomassa, oxidationer eller reduktioner av biomassa, eller termisk behandling av biomassa. Senare i värdekedjan är polymerisering eller kondensering av mindre enheter till komplexa molekyler/polymerer viktiga typer av processer. Exempel på en sådan tillämpning är till exempel forskning att ersätta härdplaster med produkter från biohartser. En annan spännande satsning är en ny testbädd där elektrokemi används för valorisering av organiska ämnen och CO2.

Förutom den forskningskapacitet som tillhandahålls av RISE ska det även finnas möjlighet för företag att nyttja delar av ytan för egen test- och demoutrustning och stationera sin personal i en dynamisk innovationsmiljö.

Det nya centret i Örnsköldsvik utgör navet i RISE satsning på testbäddar inom bioraffinaderi för att realisera allt lovande utvecklingsarbete som kan bidra till grön omställning och att de högt satta målen för Sverige som fossilfri välfärdsstat ska nås. Satsningen har möjliggjorts tack vare ett särskilt tillskott till RISE i regeringens höstbudget 2020 för att accelerera utvecklingen av hållbara lösningar inom bioekonomin. Genom att modernisera och komplettera RISE testbäddar för bioraffinaderi kan Sverige förbättra förutsättningarna för kommersialisering av nya lösningar, företagsetableringar och internationella investeringar.

- Det är så spännande och roligt att det nästan är overkligt, att vi får denna chans att bygga upp något som verkligen kan göra skillnad är det största som hänt oss. Nu kavlar vi upp ärmarna och förverkligar detta, säger Karin Johnson, vd på RISE Processum.

I tillägg till nyetableringen i Örnsköldsvik genomförs investeringar i infrastruktur på ett flertal andra orter i Sverige: Piteå, Uppsala, Stockholm, Södertälje, Kristinehamn och Göteborg.

2024-04-18

2024-03-21

2024-03-05

2024-02-15

2024-02-05

2023-05-10

2023-05-03

2023-04-25

2023-03-21

2023-02-14

2023-02-13

2022-12-12

2022-12-12

2022-12-08

2022-11-29

2022-11-10

2022-10-24

2022-10-10

2022-09-22

2022-09-13

2022-09-01

2022-09-01

2022-08-03

2022-08-01

2022-06-22

2022-06-15

2022-05-16

2022-05-10

2022-04-19

2022-04-07

2022-04-07

2022-03-22

2022-03-17

2022-03-02

2022-01-28

2021-12-17

2021-12-16

2021-12-15

2021-12-07

2021-07-22

2021-06-24

2021-06-24

2021-06-24

2021-06-04

2021-05-28

2021-05-25

2021-05-06

2021-05-06

2021-04-28

2021-03-18

2021-03-16

2021-02-23

2021-02-17

2021-02-17

2021-02-17

2021-02-16

2021-02-09

2021-02-02

2021-01-27

2020-12-15

2020-11-19