Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

FINEST - Om projektet

FINEST är en fyraårig centrumsatsning som ska bidra till utveckling och innovation av det svenska livsmedelssystemet. 

I november 2020 lämnade Formas ett forskningsråd för hållbar utveckling, besked om att fördela 192 miljoner kronor på innovativ forskning som skapar hållbarhet och konkurrenskraft i det svenska livsmedelssystemet. Totalt beviljades fyra centrum och ett av dem är FINEST som består av tre akademiska partners, RISE, Chalmers tekniska högskola och Uppsala universitet och idag medverkar sexton partners från industrier och regioner. 

FINEST vision är att tillsammans med aktörer från den svenska livsmedelsindustrin skapar förutsättning för systemomställning som leder till en miljömässigt-, socialt och ekonomiskt hållbar livsmedelssektor. Detta kommer vi göra genom forskning kring innovation och systemförändringar och hållbarhet kombinerat med behovsstyrd teknisk forskning utifrån svenska förutsättningar tillsammans med svenska livsmedelsaktörer.  

Initialt kommer FINEST att fokusera på utveckling av tre vitt skilda värdekedjor: Svenska skogsbär, Protein från baljväxter och Experimentell framställning av livsmedel.

Resultat från vår forskning ska snabbt kunna testas och spridas vidare till branschen men också till övriga tre centrumbildningar som finansieras av FORMAS.

  • Blue Food - Centre for the seafood of the future
  • SustAinimal - Livestock in sustainable and competitive Swedish food production systems
  • PAN Sweden - Plant-based proteins for health and wellbeing

FINEST samverkar med programmet MISTRA Food Futures i syfte att skapa innovation i det svenska livsmedelssystemet. Livsmedelsacceleratorn, SAMLA Sverige och Uminova Innovation är viktiga resurser i projektet för att kommunicera resultat till livsmedelsbranschens aktörer.

FINEST har en tydlig koppling till den svenska forskningsagendan Vägen till ett hållbart och konkurrenskraftigt livsmedelssystem och kommer genom sitt tvärvetenskapliga och interaktiva angreppssätt ta sig an alla fyra teman i agendan: God mat för hälsa och miljö, Hållbara produktionssystem, Innovativ och säker mat, Konsumenten och maten.

Länkat till FN:s hållbarhetsmål arbetar FINEST främst inom mål: 8, 9, 12 och 13.

Relaterat

Projekt

FINEST Hållbar omställning av livsmedelssystemet

Genom att skapa en systembaserad förståelse för hur livsmedelssystemet, främst i relation till de tre värdekedjorna inom FINEST, har växt fram och vilka utvecklingsvägar som finns framåt, syftar arbetspaketet att bidra till att ås…
Projekt

FINEST - Innovationsledning i livsmedelssektorn

FINEST är en fyraårig centrumsatsning som ska bidra till utveckling och innovation av det svenska livsmedelssystemet. I det här arbetspaketet utvecklas kunskap om innovation i livsmedelssektorn tillsammans med aktörerna.
Projekt

FINEST - Hälsosam mat från hållbara livsmedelssystem

Hur kan framtidens livsmedelkedja optimeras ur nutritions och miljöperspektiv? Vilken typ av hållbarhetsindikatorer behöver utvecklas för att kunna vägleda en innovationsprocess? Detta är frågeställningar som hållbarhetsforskarna…
Projekt

FINEST Labb för systeminnovation

FINEST Systeminnovationslabb är ett labb för samverkan och lärande i utveckling av lösningar på systemiska och komplexa utmaningar i värdekedjan i en iterativ och experimenterande process.
Projekt

FINEST Testarena

FINEST Testarena är en arena för praktisk produktinnovation och samverkan kopplad till värdekedjorna Svenska skogsbär, Protein från baljväxter och Experimentell framställning av livsmedel.
Projekt

FINEST - Mer svenska bär i livsmedel

En av FINEST målsättningar är bidra till att den norrländska bärindustrin utvecklas och att svenska bär i större utsträckning än idag används i hälsosamma och goda livsmedel. Vi kommer bland annat utveckla nya bärförädlingsprocess…
Projekt

FINEST - Proteiner från svenska baljväxter

FINEST forskning bidrar till att produktion av svenska baljväxter som kan komplettera traditionella animalieprodukter ska ökat samt att mejerisubstitut och köttsubstitut med proteiner från svenska baljväxter kommer att utvecklats …
Projekt

FINEST - Utveckling av nya livsmedelskoncept

FINEST forskare utvecklar i samarbete med livsmedelsindustrin nya livsmedelskoncept för att minska beroendet av åkermark. Forskningsprojekten ska ha potential att bidra till robusthet i livsmedels- och foderförsörjningen under ett…