Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

FINEST Hållbar omställning av livsmedelssystemet

Genom att skapa en systembaserad förståelse för hur livsmedelssystemet, främst i relation till de tre värdekedjorna inom FINEST, har växt fram och vilka utvecklingsvägar som finns framåt, syftar arbetspaketet att bidra till att åstadkomma en hållbar omställning av livsmedelssystemet.

För att möjliggöra en hållbar omställning av jordbruks- och livsmedelssektorn krävs ett systemperspektiv som belyser olika komponenter i systemet och deras inbördes relation och samspel. I detta arbetspaket inom FINEST utgår vi från forskningen om socio-tekniska system främst inom forskning inom hållbar omställning. Vi ser jordbruks- och livsmedelssektorn som ett socio-tekniskt-ekologiskt system (STES), där teknologier, marknader, institutioner, praktiker, kulturer, infra- och industristruktur, policys, samt distributionskedjor samspelar tillsammans med mängd olika typer av aktörer och intressenter, och inte minst med det ekologiska systemet. 

Den här delen av projektet syftar till att skapa en kunskapsbas kring de delar av systemet som har direkt eller indirekt koppling till de tre värdekedjor som ingår i FINEST, nämligen

De tre värdekedjorna kompletterar varandra konceptuellt med sina olika betoningar på relationen mellan det sociala, tekniska, och ekologiska: från ett bättre utnyttjande av skogens befintliga resurser, till en omställning av jordbruket, till det experimentella där livsmedelsproduktion och det ekologiska systemet till synes frånkopplas.

Denna mångfald ger en god utgångspunkt för generalisering till andra initiativ för hållbar omställning av livsmedelssystemet. 

Ett huvudsyfte med forskningen är att skapa en djup förståelse av nuläget som tar hänsyn till hur systemet har växt fram till hur det är idag. Detta är basen för vårt andra huvudsyfte som handlar om att kartlägga vilka framtida utvecklingsmöjligheter som finns och hur dessa möjligheter är hållbara från ekonomiska, sociala, och ekologiska perspektiv.

Så här tar vi oss an utmaningarna

Forskningen kommer att genomföras med en multimodal metodologi, bestående av intervjuer, statistisk dataanalys, dokumentstudier, samt samverkan med FINEST Testarena, en  arena för praktisk produktinnovation och samverkan kopplad till värdekedjorna.

Kunskapen från denna forskning bidrar kontinuerligt med ett systemperspektiv till det arbete som görs inom FINEST Testarena samt FINEST Systeminnovationslabb.

Vi skapar FINEST tillsammans

Inom FINEST tar vi oss an frågor som är för stora och för svåra för den enskilda aktören att lösa på egen hand. Kunskapen som vi skapar tillsammans är en mycket viktig nyckel för att uppnå en hållbar omställning av livsmedelssystemet.

Projektledare

Uppsala Universitet projektleder projektet och om du har frågor är du välkommen att kontakta Thomas Lennerfors.

Examensarbeten

Läs om de examensarbeten som pågår inom FINEST.

Läs mer här

Sammanfattning

Projektnamn

FINEST Det framtida livsmedelssystemet

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

4 år

Partner

Thomas Lennerfors, projektledare

Projektets webbplats

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

8.Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna

Relaterat

FINEST - Om projektet

FINEST är en fyraårig centrumsatsning som ska bidra till utveckling och innovation av det svenska livsmedelssystemet. 
Projekt

FINEST - Innovationsledning i livsmedelssektorn

FINEST är en fyraårig centrumsatsning som ska bidra till utveckling och innovation av det svenska livsmedelssystemet. I det här arbetspaketet utvecklas kunskap om innovation i livsmedelssektorn tillsammans med aktörerna.
Projekt

FINEST - Hälsosam mat från hållbara livsmedelssystem

Hur kan framtidens livsmedelkedja optimeras ur nutritions och miljöperspektiv? Vilken typ av hållbarhetsindikatorer behöver utvecklas för att kunna vägleda en innovationsprocess? Detta är frågeställningar som hållbarhetsforskarna…
Projekt

FINEST Testarena

FINEST Testarena är en arena för praktisk produktinnovation och samverkan kopplad till värdekedjorna Svenska skogsbär, Protein från baljväxter och Experimentell framställning av livsmedel.
Projekt

FINEST - Mer svenska bär i livsmedel

En av FINEST målsättningar är bidra till att den norrländska bärindustrin utvecklas och att svenska bär i större utsträckning än idag används i hälsosamma och goda livsmedel. Vi kommer bland annat utveckla nya bärförädlingsprocess…
Projekt

FINEST - Proteiner från svenska baljväxter

FINEST forskning bidrar till att produktion av svenska baljväxter som kan komplettera traditionella animalieprodukter ska ökat samt att mejerisubstitut och köttsubstitut med proteiner från svenska baljväxter kommer att utvecklats …
Projekt

FINEST - Utveckling av nya livsmedelskoncept

FINEST forskare utvecklar i samarbete med livsmedelsindustrin nya livsmedelskoncept för att minska beroendet av åkermark. Forskningsprojekten ska ha potential att bidra till robusthet i livsmedels- och foderförsörjningen under ett…
Projekt

FINEST Labb för systeminnovation

FINEST Systeminnovationslabb är ett labb för samverkan och lärande i utveckling av lösningar på systemiska och komplexa utmaningar i värdekedjan i en iterativ och experimenterande process.