Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

FINEST - Vision & målsättningar

FINEST målsättning att spela en avgörande roll för produkt- och systeminnovation i samband med den nödvändiga omställningen av det svenska livsmedelssystemet.

FINEST skapas tillsammans med partners

Inom FINEST tar vi oss an frågor som är för stora och för svåra för den enskilda aktören att lösa på egen hand. Kunskapen som vi skapar tillsammans är en mycket viktig nyckel för att uppnå en hållbar omställning av livsmedelssystemet.

Våra plattformar

FINEST Systeminnovationslabb - Ett labb för samverkan och lärande i utveckling av lösningar på systemiska och komplexa utmaningar i värdekedjan i en iterativ och experimenterande process.

FINEST Testarena - En arena för praktisk produktinnovation och samverkan kopplad till värdekedjorna Svenska skogsbär, Protein från baljväxter och Experimentell framställning av livsmedel.

Målsättningar för de första 4 åren

 • Nya forskningsresultat som accelererar innovation kopplat till de tre värdekedjorna Svenska skogsbär, Proteinrika baljväxter och Experimentell framställning av livsmedel.
 • Vetenskapligt framtagna verktyg och riktlinjer som hjälper livsmedelsföretagen att ta nästa steg mot en hållbar omställning. 
 • Samarbete med andra forskningscentra och forskarskolor kopplade till detta område där minst 16 nya samarbetsprojekt kopplade till centret initierats och fördubblade antalet engagerade partners jämfört med start.

I det långsiktiga perspektivet är FINEST vision att vara ett etablerat svenskt kunskaps - och forskningscenter som påskyndar innovation genom behovsstyrd forskning, tillsammans med liknande forskningscentrum i Europa.

Så här ska vi nå målet

 • Genom forskning kring innovation, systemförändringar och hållbarhet utifrån svenska förutsättningar och behov. 
 • En unik plattform och ett unikt arbetssätt kommer skapas där kunskap, teknik och metoder kombineras för att accelerera innovation. 
 • Utvecklingen sker i samverkan med svenska aktörer inom livsmedelssektorn och baserat på den forskningspets som finns på området. 
 • Utbildning av unga forskare (två doktorander och tre postdoktorer) 
 • Kunskap och resultat sprids via RISE,  partners och samarbetspartners kanaler.

Identifierade forskningsfrågor

 • Vad behövs för att uppnå en hållbar omställning och vilka möjliga vägar kan man gå för att uppnå det? 
 • Hur kan systemövergången för den svenska livsmedelssektorn beskrivas i förhållande till de valda värdekedjorna / nätverken?
 • Hur kan FINEST fungera som en kunskapskanal för en hållbar omställning och långsiktig systemövergång av den svenska livsmedelssektorn?
 • Hur kan innovation i värdekedjor eller nätverk konceptualiseras för att åstadkomma en hållbar omställning av det svenska livsmedelssystemet?
 • Hur kan nuvarande och förvärvad kunskap omvandlas till praktiska riktlinjer och verktyg som används för beslutsstöd?
 • Vilken typ av indikatorer för hållbarhet behövs/behöver utvecklas för att vägleda forskning och intressenter från tidig utveckling till implementering?
 • Hur kan hållbarhet och näring utformas bättre tillsammans?
 • Vilka är de viktigaste hindren och möjliggörarna för innovation? 
 • Vilken roll har marknaden för ett hållbart framtida system?
 • Hur samarbetar olika typer av aktörer, inklusive stora och små företag, om innovation? 
 • Hur arbetar stora aktörer för att utveckla sin innovationsförmåga?
 • Hur kan bättre förutsättningar för samverkande innovation och värdekedjeeffekter skapas? 
 • Hur utvecklas, testas och utvärderas nya affärsmodeller i livsmedelskedjekedjorna?