Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

FINEST Labb för systeminnovation

FINEST Systeminnovationslabb är ett labb för samverkan och lärande i utveckling av lösningar på systemiska och komplexa utmaningar i värdekedjan i en iterativ och experimenterande process.

Att skapa en hållbar livsmedelssektor, i linje med SDG-målen, är en utmaning som ingen enskild aktör ensamt kan uppnå. Utmaningarna för en hållbar omställning uppvisar en enorm komplexitet där enskilda lösningar sällan skapar en önskad förändring utan oftast en inkrementell ”förbättring” av ett system som egentligen behöver en radikalare förändring för att bli hållbar - som behöver systeminnovation. Samtidigt som det finns en tydlig rörelse där samhället idag ställer helt nya krav på aktörer i livsmedelssektorn – det pågående paradigmskiftet för hur vi ser på livsmedelsproduktion och hållbar mat blir allt tydligare. Risken finns därför att aktörer som saknar nödvändig omställningsförmåga lämnas kvar i det paradigm som är på väg att fasas ut. En hållbar systemomställning kräver förändringar som inte bara påverkar enskilda delar i ett system, utan större systemförändringar som ruckar på dom underliggande logikerna som bygger upp och låser fast strukturerna i systemet. Systeminnovation kan bara möjliggöras av dom aktörer som är en del av systemet, och behöver därför nödvändigtvis bygga på en vilja att samverkan och lära om varandra och sin egen systemkontext.

Så här tar vi oss an utmaningarna

FINEST Systeminnovationslabb erbjuder lärande om systemtänkande och bidrar till att bygga omställningsförmåga hos både individerna och de deltagande organisationerna. Vi erbjuder även ett sammanhang, ett utrymme och ett sätt för olika intressenter att delta i en samskapande process för att lösa komplexa gemensamma utmaningar.

Precis som det finns laboratorier för våra tekniska utmaningar där experiment utförs och utforskas i en säker miljö, strävar laboratorier för systeminnovation efter att göra detsamma men här står istället samhällsvetenskapliga metoder i fokus för att hitta lösningarna.

Ett systeminnovationslabb ger en stabil plattform för långsiktiga experiment, där aktörer tillsammans försöker utforska och hitta lösningar olika samhällsutmaningar genom att utforska nya sätt att tänka och organisera sig.

FINEST Systeminnovationslabb kommer bygga på tre centrala perspektiv:

  • Innovationer i värdekedjorna Svenska skogsbär, Protein från baljväxter och Experimentell framställning av livsmedel
  • Utvecklingen av samverkankluster
  • Värdekedjornas roll i den övergripande systemomställningen av matsystemet.

En stor del av arbetet i labbet kommer ske genom (digitala) workshops och aktionsforskning. I inledningsfasen av arbetet kommer det finnas ett smörgåsbord av generiska workshopmoduler för olika aspekter av utmaningarna i de tre värdekedjorna.

Dessa moduler kommer att utvecklas och anpassas i relation till hur frågeställningar och utmaningar förändras i värdekedjorna och/eller systemet i fråga. Utvecklingsarbete sker i en itterativ process genom aktionsforskningsinsatser där lärandet mellan aktörer som deltar i systeminnovationslabbet är det viktigaste.

Förenklat uttryckt kommer FINEST Systeminnovationslabb bli en plats som gör det möjligt för en grupp intressenter att samarbeta kring utvecklingen av lösningar på systemutmaningar genom en utforskande iterativ och experimentell process.

Vår ambition är att vi blir en samskapande arena för en hållbar systemomställning “i praktiken”. Ett sammanhang som erbjuder aktörer att gemensamt hitta lösningar på komplexa sociala och miljömässiga utmaningar i relation till dom värdekedjor som FINEST fokuserar på.

Vi skapar FINEST tillsammans

Inom FINEST tar vi oss an frågor som är för stora och för svåra för den enskilda aktören att lösa på egen hand. Kunskapen som vi skapar tillsammans är en mycket viktig nyckel för att uppnå en hållbar omställning av livsmedelssystemet.

Sammanfattning

Projektnamn

FINEST Systeminnovationslabb

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

4 år

Partner

Chalmers

Projektets webbplats

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

8.Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna

Relaterat

FINEST - Om projektet

FINEST är en fyraårig centrumsatsning som ska bidra till utveckling och innovation av det svenska livsmedelssystemet. 
Projekt

FINEST - Innovationsledning i livsmedelssektorn

FINEST är en fyraårig centrumsatsning som ska bidra till utveckling och innovation av det svenska livsmedelssystemet. I det här arbetspaketet utvecklas kunskap om innovation i livsmedelssektorn tillsammans med aktörerna.
Projekt

FINEST Hållbar omställning av livsmedelssystemet

Genom att skapa en systembaserad förståelse för hur livsmedelssystemet, främst i relation till de tre värdekedjorna inom FINEST, har växt fram och vilka utvecklingsvägar som finns framåt, syftar arbetspaketet att bidra till att ås…
Projekt

FINEST - Hälsosam mat från hållbara livsmedelssystem

Hur kan framtidens livsmedelkedja optimeras ur nutritions och miljöperspektiv? Vilken typ av hållbarhetsindikatorer behöver utvecklas för att kunna vägleda en innovationsprocess? Detta är frågeställningar som hållbarhetsforskarna…
Projekt

FINEST Testarena

FINEST Testarena är en arena för praktisk produktinnovation och samverkan kopplad till värdekedjorna Svenska skogsbär, Protein från baljväxter och Experimentell framställning av livsmedel.
Projekt

FINEST - Mer svenska bär i livsmedel

En av FINEST målsättningar är bidra till att den norrländska bärindustrin utvecklas och att svenska bär i större utsträckning än idag används i hälsosamma och goda livsmedel. Vi kommer bland annat utveckla nya bärförädlingsprocess…
Projekt

FINEST - Proteiner från svenska baljväxter

FINEST forskning bidrar till att produktion av svenska baljväxter som kan komplettera traditionella animalieprodukter ska ökat samt att mejerisubstitut och köttsubstitut med proteiner från svenska baljväxter kommer att utvecklats …
Projekt

FINEST - Utveckling av nya livsmedelskoncept

FINEST forskare utvecklar i samarbete med livsmedelsindustrin nya livsmedelskoncept för att minska beroendet av åkermark. Forskningsprojekten ska ha potential att bidra till robusthet i livsmedels- och foderförsörjningen under ett…