Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Om Social & Health Impact Center (SHIC)

SHIC ökar takten i omställningen mot proaktiva och ändamålsenliga välfärdslösningar med fokus på förbättrade sociala och hälsomässiga utfall. 

SHIC:s syfte och mål

SHIC bidrar till systemomställning mot preventiva snarare än reaktiva arbetssätt och insatser inom hälsa och välfärd. SHIC startade 2018 och har som målsättning att vara ett nationellt kunskapscenter som samlar spetskompetens och kapacitet att ge stöd till främst offentlig sektor och civilsamhälle. Genom arbete på nationell och lokal nivå, med både strategiska och praktiska insatser, bygger vi kapacitet för långsiktiga och effektiva välfärdsinvesteringar.

Samhällsutmaning

Samhället satsar stora resurser på akuta och reaktiva åtgärder inom välfärdssektorn. Kunskapsmassan om värdet av förebyggande och tidiga insatser växer kontinuerligt och det finns en samsyn kring att prevention bör prioriteras av såväl mänskliga som ekonomiska skäl. Samtidigt är det svårt att skifta fokus i system som främst är uppbyggda för att lösa akuta behov och där värdet av förebyggande insatser ofta fördelas mellan många olika aktörer. Exempelvis gick enligt SCB endast 3 % av de totala hälso- och sjukvårdsutgifterna 2016 till prevention. Inlåsning av resurser, bristande incitament och kunskapsbrist gör att metoder, innovationer och arbetssätt inte omsätts i tillräcklig skala för att påverka system och individer.

Lösningar

SHIC är en oberoende kunskapsplattform som bidrar med kapacitet och kompetens för att driva på välfärdsutveckling genom såväl strategiska som operativa initiativ och lösningar. Det finns gott om specialistkompetens i samhället men det saknas aktörer som kan ta ett tvärsektoriellt och implementeringsinriktat perspektiv. Också erfarenheten från andra länder pekar på betydelsen av aktörer som har ett nationellt mandat och samtidigt tydligt implementeringsfokus. Kopplingen mellan tillgänglig kunskap och lokala förutsättningar behöver stärkas. SHIC agerar som en stödfunktion som hjälper kommuner, regioner och andra aktörer att utforma lösningar som ger mätbart förbättrade resultat för berörda målgrupper och som är långsiktigt hållbara.

I SHIC:s arbete och stöd ingår analys av risk- och skyddsfaktorer, genomgång av tillgänglig evidens, ekonomisk konsekvensanalys, utformning av verksamhetsnära effektlogik, uppföljning och utvärdering. En viktig del av vårt stöd är också att i nära samarbete med berörda parter ta fram implementeringsstödjande modeller såsom sociala utfallskontrakt och former för tvärsektoriell styrning.

Effekt

RISE är genom centret en bärande del av det svenska ekosystemet för social innovation och välfärdsutveckling. På europeisk nivå är SHIC en erkänd aktör som tillhandahåller tekniskt stöd och praktiska case till EU:s agenda för social utveckling. I samarbete med kommuner, regioner och statliga aktörer genereras kunskap om effektiva insatser, definition och mätning av sociala effekter samt utfallsfokuserade modeller avseende kontraktering och upphandling. Spridning och erfarenhetsutbyte sker med akademi och andra aktörer i Sverige och internationellt.

Tomas Bokström

Kontaktperson

Tomas Bokström

+46 72 544 56 07

Läs mer om Tomas

Kontakta Tomas
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.