Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Om Social & Health Impact Center (SHIC)

Social & Health Impact Center (SHIC) höjer takten i omställningen mot proaktiva lösningar med fokus på förbättrade sociala och hälsomässiga utfall.

SHIC:s syfte och mål

SHIC bidrar till systemomställning mot preventiva snarare än reaktiva arbetssätt inom hälsa och välfärd. SHIC ska till 2021 vara fullt etablerat med kompetens och kapacitet att ge strategiskt och operativt stöd till offentlig sektor i utformning, genomförande och utvärdering av nya lösningar och kontraktsmodeller.

Samhällsutmaning

Samhället satsar stora resurser på akuta och reaktiva åtgärder inom välfärdssektorn. Kunskapsmassan om värdet av förebyggande och tidiga insatser växer kontinuerligt och det finns en samsyn kring att prevention bör prioriteras av såväl mänskliga som Exempelvis gick enligt SCB endast 3 % av de totala hälso- och sjukvårdsutgifterna 2016 till prevention. Inlåsning av resurser, bristande incitament och kunskapsbrist gör att metoder, innovationer och arbetssätt inte omsätts i tillräcklig skala för att påverka system och individer.

Lösningar

SHIC är en oberoende kunskapsplattform som bidrar med kapacitet och kompetens för att driva på utvecklingen genom såväl strategiska som operativa initiativ. Erfarenheten från andra länder pekar på betydelsen av denna typ av aktörer, exempelvis SITRA i Finland, Social Finance i UK, MaRS i Kanada.

Effekt

RISE är genom centret en bärande del av det svenska ekosystemet för social innovation och välfärdsutveckling. På europeisk nivå är SHIC en erkänd aktör som tillhandahåller tekniskt stöd och praktiska case till EU:s agenda för social utveckling. I samarbete med kommuner, landsting/regioner och statliga aktörer genereras kunskap om effektiva insatser, definition och mätning av sociala effekter samt utfallsfokuserade modeller avseende kontraktering och upphandling. Spridning och erfarenhetsutbyte sker med akademi och andra aktörer i Sverige och internationellt.

Tomas Bokström

Kontaktperson

Tomas Bokström

Projektledare

+46 72 544 56 07

Läs mer om Tomas

Kontakta Tomas
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Expertis

Kategoriskt baserade mätningar

RISE är Sveriges NMI (Nationellt Mättekniskt Institut) och ansvarar enligt svenska författningen genom sina riksmätplatser för de centrala mätstorheterna i det internationella systemet för måttenheter, SI
Område

Preventiv hälsa

Allt pekar på att preventiva insatser inom hälso- och sjukvård leder till bättre hälsa, både fysisk och psykisk. Samtidigt visar siffror från SCB att endast 3% av hälso- och sjukvårdens utgifter 2019 gick till förebyggande vård. I…
Område

Life Science

Life Science - livsvetenskaper - är ett tvärvetenskapligt begrepp som samlar företag och forskning vars mål är förbättrad hälsa. Sverige och världen står inför stora hälsoutmaningar på regional, nationell och global nivå. Hälsokly…
Område

Metrologi och mätteknik

Mätningar görs över hela världen, inom alla branscher. Oftast mäter man för att kunna fatta beslut eller kontrollera något. Det kan vara beslut om en åtgärd men det kan också vara ett automatiserat beslut i ett styr- och reglersys…
Berättelse

Vägen till hållbar resursanvändning i välfärden

Vi blir allt äldre och andelen kroniskt sjuka ökar, och det sätter allt större press på välfärdssektorn att hitta nya lösningar för både proaktivitet, affärsmodeller och finansiering. Genom satsningen Social & Health Impact Ce…
Berättelse

Förebyggande vård kan rädda svensk sjukvård

Förebyggande vård är en av de viktigaste åtgärderna för att vända krisen inom svensk sjukvård. En helt ny metod ska nu testas, som kan förhindra att personer i riskzonen drabbas av diabetes typ 2.