Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Botkyrka och Örnsköldsvik

Botkyrka och Örnsköldsvik kommuner investerade 40 miljoner kronor i ett socialt utfallskontrakt för att minska korttidssjukfrånvaron hos sina anställda. Arbetet inkluderade en innovativ utfallsbaserad riskdelningsmodell med privata utförare och RISE var implementerings- och utvärderingsstöd i samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner.

Rapporterna från utvärderingen av arbetet i Botkyrka respektive Örnsköldsvik finns nu att ladda ned.

Under hösten 2017 genomfördes en förstudie kring sjukfrånvaro i sju kommuner i syfte att identifiera modeller för att investera i förebyggande och tidiga insatser för bättre hälsa och arbetsmiljö. Arbetet genomfördes i samarbete med SKL, Lumell Associates, Europeiska Investeringsbanken, Impact Invest Scandinavia och Kommuninvest. 

I analysen identifierades en tydlig riskgrupp med hög nuvarande och förväntad framtida sjukfrånvaro. Samtidigt identifierades stora, sannolikt påverkbara, skillnader i kort sjukfrånvaro (dag 1–14) mellan arbetsplatser.

Sjukfrånvaron innebär både ohälsa för individen såväl som en utmanande kompetensförsörjningssituation på arbetsplatserna, med stora kostnader till följd. Det bedömdes därför finnas stor potential för minskad sjukfrånvaro och minskade kostnader i kommunen genom ett skifte mot mer förebyggande insatser.

I arbetet tog Botkyrka och Örnsköldsvik ett helhetsgrepp för att utveckla bättre insatser och arbetssätt för att förebygga sjukfrånvaro och skapa hälsofrämjande arbetsplatser. Arbetet utgick från en fördjupad analys av kommunens data kring sjukfrånvaro, en noggrann genomgång av forskning och goda exempel liksom samtal med anställda chefer och medarbetare och fackliga representanter. Resultatet är en modell för att mer proaktivt arbeta för minskad risk för sjukskrivningar och sjukfrånvaro orsakad av arbetsmiljön. RISE stödjer arbetet i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Projektet genomfördes inom ramen för ett socialt utfallskontrakt, med uppföljning och mätning av sociala och ekonomiska utfall. Kommunerna investerade i att pröva de nya arbetssätten genom dels ett internt utfört chefsstöd och dels genom att upphandla externa leverantörer av en hälsosupport. Aino Health i Botkyrka och Previa i Örnsköldsvik, upphandlades med utfallsbaserade avtal, vilket innebär att utförarnas kostnadstäckning till stor del var avhängig vilka utfall som uppnåddes. RISE och SKL agerade implementeringsstöd, även så kallad intermediär i projektet.

Tomas Bokström

Kontaktperson

Tomas Bokström

+46 72 544 56 07

Läs mer om Tomas

Kontakta Tomas
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.