Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Rigga för effekt

Rigga för effekt är ett metodstöd för organisationer som vill utveckla sin förmåga att arbeta med behovsanalys, grupputveckling, effektlogik, uppföljning och kontinuerligt lärande, med ambitionen att skapa en lärande organisation. 

Varför effektlogik?

Behov

I samhällsförbättrande arbete saknas ofta inte goda intentioner och engagemang. Däremot utförs mycket av arbetet i ett system präglat av kortsiktighet och stuprör där specifika uppdrag för olika aktörer medför en risk att grundorsaker och behov försvinner bland målformuleringar och styrmodeller. Vi riskerar att göra det vi alltid gjort, eller göra nya saker bara för att göra nya saker. Vi är vana att formulera mål och slagord, men mindre vana vid att motivera varför vi ska dit, hur och veta om vi rör oss i rätt riktning.

Lösning

SHIC stöttar verksamheter och föreningar i att med hjälp av effektlogik arbeta behovs- och utfallsfokuserat och skapa hanterbara system för uppföljning och lärande. Organisationens kapacitet att prioritera insatser utifrån behov och egen förmåga stärks genom att träna på effektlogikens olika användningsområden. 

Rigga för effekt är främst ett metodstöd organiserat kring olika moduler (se bild nedan) som introducerar varje delmoment med filmklipp, presentationsmaterial och övningar och är fritt tillgängligt att använda sig av. Strukturen nedan används även som utgångspunkt för att utforma mer djupgående utvecklingssamarbeten där SHIC stöttar organisationer utifrån specifika behov och förutsättningar, och faciliterar lärande.

Moduler i Rigga för effekt
Figur 1. Moduler i Rigga för effekt.

Modul 1: Effektlogik

Mall för effektlogik

Vad är effektlogik och varför ska man göra en?

En effektlogik är ett verktyg för att underlätta planering, förankring och uppföljning. Den underlättar planering genom att behov tydliggörs, vilket är grundläggande för prioritering av vad vi bör göra och vilka resurser vi behöver för att ta oss dit. Den möjliggör också att vi får en gemensam bild över varför vi gör det vi gör, hur vi ska nå mål, och varför vi följer upp det ena och inte det andra. Det är alltså ett hjälpmedel till att förankra verksamheten mellan medarbetare och olika organisationsnivåer. Utöver detta lägger en effektlogik även grunden för en bra uppföljning, som mäter det som är relevant.

Effektlogik är således ett bra verktyg för att även arbeta med behovsanalys, grupputveckling och mätning och uppföljning, och ligger därför till grund för de andra modulerna.

Hur arbetar SHIC med effektlogik?

SHIC stödjer organisationer att upprätta effektlogiker genom olika workshopupplägg anpassade efter den specifika organisationer. Det sker dels genom att öka förståelsen för effektlogikens användningsområden, dels mer praktiskt genom att utgå från den konkreta verksamheten.

Att göra en effektlogik

Modul 2: Behovsanalys

Process kring kontinuerliga kartläggningar

Vad är en behovsanalys och varför ska man göra en?

En behovsanalys syftar till att ge information om nuläget kopplat till en viss målgrupp, behovsområde, tjänster som medborgarna efterfrågar och/eller verksamhet. Målsättningen med en behovsanalys är att kunna identifiera utmaningar, möjligheter och behov inom de nämnda områdena, för att lägga en grund för välmotiverade insatser som svarar mot insikterna i behovsanalysen. Behovsanalysen är ett avgörande första steg som belyser eventuella gap mellan behov och utbud, och som försäkrar oss om att de beslut som tas grundas i en pålitlig verklighetsuppfattning – inte enbart en känsla av hur det borde vara. Kartläggningen skapar också en grund för hur mät- och uppföljningsverktyg ska formas.

Hur arbetar SHIC med behovsanalys?

Behovsanalys kan, och bör, ske på olika nivåer – individ-, organisation- och samhällsnivå – oavsett vilket område det är man har som ambition att kartlägga. Nivåerna samspelar i olika grad med varandra. SHIC använder olika kvantitativa och kvalitativa metoder för att kartlägga och analysera behoven, som exempelvis djupintervjuer, fokusgrupper, enkäter och Rasch-analyser. Vi undersöker och stöttar organisationer i att kartlägga sin organisatoriska förmåga till förändring.

Modul 3: Samarbete

Övning beteenden

Vad är att samarbeta och varför ska vi göra det?

Samarbete är all typ av arbete inom och emellan grupper för att uppnå ett eller flera gemensamma mål. Olika grader av samarbete kan ske på olika nivåer. Att dela information mellan intressenter kräver till exempel mindre resurser än att systematiskt samhandla mot en gemensam målgrupp.

Dagens komplexa samhällsproblem ställer krav på att hitta behovsanpassade lösningar som ofta går över huvudmannaskap, ansvars- och uppdragsområden. Dessutom visar forskning på styrkan med mångfald i organisationer. Samverkan lyfts ofta som lösning på komplexa problem, men det är mer utmanande att få till förutsättningar för att ta till vara en grupps olika resurser. Vi behöver därför skapa samarbetsformer som ger rätt stöd för att systematiskt dra nytta av olika perspektiv och kompetenser i en grupp.

Hur arbetar SHIC med samarbetsformer och grupputveckling?

SHIC utgår från forskning inom beteendevetenskap, förändringsledning och principer för välfungerande grupper för att tillsammans med verksamhetsgrupper och samarbetskonstellationer utarbeta arbetsrutiner som främjar utfallsfokuserade arbetssätt.

Modul 4: Mätning och uppföljning

Mall för effektlogik med indikatorer

Vad är att mäta och följa upp och varför ska vi göra det?

Indikatorer och mätning av dessa hjälper oss att följa de olika stegen i vår effektlogik; att säkerställa att vi mäter det vill förstå, att vi inte mäter i onödan och ger oss förutsättningar för att kontinuerligt lära oss vad som fungerar bra och mindre bra. Uppföljning hjälper oss alltså att förstå målgruppers föränderliga behov och vad vi bör göra för att adressera dem.

Mätningar av mer svårfångade, ofta kallade mjuka, värden uppfattas ibland som ett förenklande av ’den riktiga världen’; att reducera komplexa fenomen till nummer och siffror. Och visst är mått en förenkling av världen – frågar vi någon om dom mår bra eller dåligt kommer vi inte fånga alla nyanser. Samtidigt ger svaret mer information än om vi inte frågar alls. Observerar vi därtill kroppsspråk, röstläge och andra beteenden så får vi än mer information kring måendet. Allt det här är egentligen grunden i mätning: att skaffa oss information om omvärlden för att förstå den bättre.

Indikatorer är just dessa mått som vi använder i verksamheter för att till exempel kunna besvara frågor som; rör vi oss i rätt riktning? Gör vi skillnad för våra målgrupper?

Hur arbetar SHIC med mätning och uppföljning?

Social and Health Impact Center (SHIC) specialiserar sig, som namnet antyder, på att mäta sociala och hälsomässiga utfall. Det innebär att vi med hjälp av effektlogik och mätteknisk expertis dels kan vara ett stöd i att utforma indikatorer och uppföljningssystem som är relevanta och skapar maximalt lärande, dels kan skapa och kvalitetssäkra både kvantitativa och kvalitativa mått.

Effektlogik och uppföljning

Är du intresserad av hur SHIC kan hjälpa er organisation att bli mer utfalls- och lärfokuserade? Kontakta oss nedan så berättar vi gärna mer.

Shirin Bartholdsson

Kontaktperson

Shirin Bartholdsson

Innovations- och processledare

+46 73 031 19 40

Läs mer om Shirin

Kontakta Shirin
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Marit Eskel

Kontaktperson

Marit Eskel

Projektledare

+46 73 055 33 61

Läs mer om Marit

Kontakta Marit
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.