Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Close

Hälsoekonomisk modellering kring undernäring hos äldre

Sveriges åldrande befolkning medför ett växande ansvar för samhället, inte minst för offentlig sektor som står för en stor del av äldres vård och omsorg. Det blir allt viktigare att använda samhällsresurserna på bästa sätt för att hantera sociala och hälsorelaterade problem som ofta följer med en hög ålder. Undernäring är ett exempel på en sådan utmaning och RISE har tagit fram en hälsoekonomisk modell för att stödja utveckling och prioritering av insatser.

Undernäring definieras som en obalans i näringsintaget vilket leder till sjukdom eller försämring av kroppssammansättning, funktionalitet eller sjukdomsförlopp. Obehandlad eller oupptäckt undernäring kan få allvarliga konsekvenser, resulterande i personligt lidande och ökad belastning på vården. Äldre personer som lider av undernäring söker oftare medicinsk vård, har längre sjukhusvistelser och löper högre risk för komplikationer och dödlighet jämfört med välnärda äldre.

Det finns bristande data om de totala kostnaderna för undernäring i svenska sammanhang. För att bidra till kunskapen har RISE utvecklat en så kallad Markov-modell för att möjliggöra hälsoekonomiska beräkningar av kostnaderna för undernäring och de potentiella besparingar som kan uppnås genom olika förbyggande insatser. Modellen är framtagen inom ramen för Livsmedelsakademins arbete med Nollvision för undernäring hos äldre.

Vad kan modellen beräkna?

 • Kostnader för undernäring utifrån angiven målgrupp under en viss tidsperiod
 • Kostnaderna och potentiella besparingar vid en valfri insats
 • Olika scenarion: vad händer med kostnaderna/besparingarna om vi till exempel ökar eller minskar kostnaden för interventionen?

Vad kan man göra med resultaten?

 • Visa hur olika faktorer påverkar undernäring bland äldre och tillhörande kostnader
 • Visa hur interventioner kan påverka undernäring och hälso-och sjukvårdens kostnader
 • Satsa på bättre resursallokering och på så sätt få mer samhällsnytta för pengarna

Modellen riktar sig främst till statistiker, nationalekonomer och analytiker som redan är bekanta med programmet RStudio, som modellen är byggd i. En mer utförlig beskrivning av modellen finns i den tekniska rapporten som tillsammans med scriptet finns för nedladdning på Open Science Framework, via denna länk.

RISE erbjuder stöd till kommuner att anpassa och använda modellen

För att möjliggöra användning av modellen för de som inte är bekanta med RStudio eller behöver hjälp med modellanpassning så erbjuder RISE ett stöd i att anpassa modellen till lokala/egna förhållanden. I erbjudandet ingår vägledning kring lokal datainsamling, beräkningar med hjälp av modellen baserat på lokala behov, önskemål och förutsättningar samt en sammanfattning av slutsatserna.

Som utgångspunkt rör det sig om en mindre arbetsinsats från RISE sida som omfattar ca 10 timmar.

Frågor att tänka igenom innan beställning av kostnadsberäkning

Hur tror vill ni använda en hälsoekonomisk beräkning kring undernäring? Vad vill ni att vi ska titta på tillsammans?

 • Exempel: hur kan en kommundietist bidra till besparingar?

Om ni har en särskild intervention i åtanke; har ni en idé om hur mycket interventionen kan påverka förekomsten av undernäring och dess konsekvenser?

 • Exempel: trycket på vårdcentraler (kopplat till undernäring) minskade med 10% efter ett år.

Vet ni hur mycket den tänkta interventionen skulle kosta på årsbasis? Hur många äldre skulle nås av den i så fall? 

Hur ser målgruppen ut i er kommun? Vilken åldersgrupp vill ni främst titta på?

 • Exempel: alla mellan 65 och 80 år 

Hur många personer finns i målgruppen?

 • Exempel: hur många i åldern 65-80 år finns det i kommunen?

Vilket tidsperspektiv tror ni är relevant för analysen? Över hur många år ska besparingarna beräknas?

 • Exempel: 15 år; om man vill veta vilka besparingar en kommundietist kan ge för en grupp äldre, såsom alla från 65 år till 80 år

Hur önskar ni att analysens resultat ska levereras? Vem ska ta emot resultatet? På vilket sätt är det enklast att presentera resultatet så det blir lättillgängligt att förstå?

Clara Larsson

Kontaktperson

Clara Larsson

Analytiker

+46 10 516 50 57

Läs mer om Clara

Kontakta Clara
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Marit Preuter

Kontaktperson

Marit Preuter

Analytiker

+46 10 516 58 81

Läs mer om Marit

Kontakta Marit
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.