Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Close

Individual Placement and Support och sociala utfallskontrakt

Under februari till december 2019 har SHIC i samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och samordningsförbunden i Stockholm, Sollentuna, Örebro-Lekeberg och Göteborg drivit en förstudie om Individual Placement and Support (IPS) och sociala utfallskontrakt. Förstudien syftade till att kartlägga involverade organisationers förutsättningar och svårigheter till implementering av IPS-metoden samt att utveckla ett arbetssätt för att förbättra hälsa och välmående för personer med psykiska funktionsnedsättningar, genom en programtrogen implementering av IPS. 

Enligt tidigare studier ger IPS goda möjligheter för personer med psykiska funktionsnedsättningar att få och behålla ett reguljärt arbete, vilket i längden bidrar till bättre psykiskt mående. Metoden ingår även i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, där den ges en mycket stark rekommendation.  

Utifrån kvalitativa och kvantitativa analyser visar förstudien en rad olika gap som försvårar möjligheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar att få och behålla ett reguljärt arbete. Bristande organisatoriska förutsättningar, arbete i stuprör och olika syn på målgruppens förutsättningar och behov leder idag till att många personer med psykiska funktionsnedsättningar inte får det stöd som krävs. Projektet syftar till att möta dessa gap och ämnar införa enklare ingångar och lokala arenor för en förbättrad dialog om arbetslivsinriktad rehabilitering mellan kommun, region, Arbetsförmedling och Försäkringskassan. Stödet utgår utifrån behov, långsiktighet och stödjande attityder som visar att arbete är möjligt och realistiskt för människor med psykiska funktionsnedsättningar.  

För att svara upp mot de förutsättningar som krävs för en effektiv arbetsinriktad rehabilitering för personer med psykiska funktionsnedsättningar behöver IPS kompletteras med stöd på flera olika nivåer. För att uppnå ett samlat stöd krävs stöd på tre nivåer; 1) ett individstöd, 2) ett samverkans- och metodstöd, och 3) ett systemstöd på ledningsnivå.

Förstudien kommer att användas som ett underlag för en uppstart av projektet och i dagsläget pågår en dialog med berörda parter om nästa fas som kommer att påbörjas under hösten 2020. Syftet med denna fas kommer att vara att vidareutveckla underlaget och förbereda inför projektstart. 

Förstudie Göteborg (pdf, 1.43 MB)

Förstudie Sollentuna (pdf, 1.44 MB)

Förstudie Stockholm (pdf, 1.33 MB)

Förstudie Örebro (pdf, 1.36 MB)

Tomas Bokström

Kontaktperson

Tomas Bokström

+46 72 544 56 07

Läs mer om Tomas

Kontakta Tomas
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.