Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

SHIC fokusområde - Trygghetsfrämjande insatser

SHIC:s projekt kopplade till fokusområdet trygghet 

Behovsbeskrivning 

Sverige står idag inför att utbildningssystemet uppvisar kvalitetsskillnader mellan skolor och kommuner. Segregationen har ökat och den generella tilliten i samhället börjar visa tecken på försvagning. Risken för att uppvisa normbrytande beteende och i värsta fall hamna i kriminalitet beror till viss del på var man råkar födas. Det finns ett stort behov av att minska denna risk – minska inflödet till kriminalitet, men även öka omkringliggande skyddsfaktorer för individer, grupper och utsatta bostadsområden.  

I dagsläget sätts insatser ofta in försent, där stöd ges när individer utvecklat allvarlig problematik, varpå beteendet är svårare och mera kostsamt att förändra. För målgruppen krävs insatser som främjar prosociala beteenden och stärker skyddsfaktorer – för individen, men även för bostadsområden. Det innebär att kommunen bör komma in tidigare vid normbrytande beteenden och erbjuda fler individanpassade insatser på selektiv nivå, samtidigt som områdesbaserade fysiska och sociala investeringar kombineras.   

För att åstadkomma förändring behöver man utveckla samverkan över de organisatoriska stuprör som finns mellan kommunala förvaltningar, samt andra aktörer inom det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet.  

Hur SHIC adresserar behoven
 

SHIC arbetar med både offentliga och civilsamhällesaktörer med syfte att främja tryggheten och minska risken för individer att hamna i kriminalitet. Detta görs på olika sätt, till exempel genom: 

1. En analys och kartläggning över vilka komponenter i nuvarande trygghetsfrämjande insatser som fungerar och under vilka omständigheter. Det leder förhoppningsvis till att kommuner får en bättre insikt i hur de ska prioritera sitt arbete och eventuella förbättringsområden.  

2. Implementeringsstöd för att skapa bättre förutsättningar för att omvandla kunskapsunderlag för specifika insatser till uthålliga och utfallsfokuserade arbetssätt, samt utvärdera dessa.  

3. Stödja kommuner i att inkludera och konkretisera bidrag från medborgare, privata aktörer och civilsamhälle – i formulering av behov såväl som prioritering och implementering av insatser – för att utveckla långsiktiga samhandlingsstrukturer grundade i det lokala området. 

4. Kvalitetssäkrade och ändamålsenliga mått på trygghet, där kommunen i fråga kan spela en viktig roll i utvecklingsarbetet med hur mätningar av trygghet och trygghetsfrämjande insatser kan göras jämförbara – mellan olika områden, kommuner och över tid. 

Collective Impact Husby

SHIC har i samarbete med Folkets Husby och Region Stockholm varit med och utvecklat ett ramverk och övergripande manifest för Collective Impact inom stadsdelsområdet Husby. Collective Impact i Husby syftar till att minska den psykiska ohälsan bland invånarna med frågor som direkt- eller indirekt kan kopplas till ämnet. Målet är då att främja tryggheten med grund i en förbättrad psykisk hälsa för invånarna. Detta görs med kunskapsbaserad rådgivning och stöd, möjligheten till existentiella samtal samt upprättandet av ett boenderåd där invånarna själva har möjligheten att vara delaktiga.

Mer information om Collective Impact Husby finner du här

Framtidens Socialtjänst för barn och unga

Under våren 2020 initierades ett samarbete mellan Hässelby-Vällingbys stadsdelsförvaltning, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt SHIC. Det övergripande syftet med detta samarbete är att utveckla en ny modell för tidigt socialt stöd för barn och unga i stadsdelen.

Många socialtjänstkontor upplever ett negativt utfall bland barn och unga idag, där många blir erbjudna hjälp först när personen utvecklat en allvarlig problematik. Det görs därför för få preventiva insatser för dessa riskgrupper, förhoppningen med samarbetet är att den negativa utvecklingen i stadsdelen bryts i tid. Vilket leder till prevention av kriminalitet, psykisk ohälsa, segregation och socioekonomiska klyftor.

Mer information om projektet Framtidens socialtjänst finner du här

Trygghetsundersökning med Folkets Husby

Tillsammans med Centrum för kategoriskt baserade mätningar och Folkets Husby genomförs en trygghetsundersökning i Husby.

Mer information tillkommer inom kort.