Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Socialt hållbar boendesituation & livsmiljö - SHIC fokusområde

SHIC:s projekt kopplade till fokusområdet Socialt hållbar boendesituation & livsmiljö

Behovsbeskrivning

+

Hur SHIC adresserar behoven

+

Hemlöshet & Sociala utfallskontrakt

+

Mötesplats 107:an

Social & Health Impact Center inledde under hösten 2021 ett samarbete med det då nyetablerade samverkansprojektet Mötesplats 107:an i Helsingborg.

Mötesplatsen 107:an är ett samarbete mellan föreningarna Röda Korset, Inva-Sam, Helsam och Studieförbundet Sensus, som fått DELMOS medel för att etablera en mötesplats på Söder i Helsingborg som motverkar segregationen i staden. SHIC har sedan dess stött Mötesplats 107:an med att lägga en grund för effektutvärdering för dels samverkansformen, samt för specifika insatser som görs inom ramen för mötesplatsen. SHIC har gjort det med hjälp av att introducera och träna arbetsgruppen på effektlogik som verktyg för planering och prioritering av aktiviteter och identifiering av uppföljningsbara utfall som kan stödja arbetsgruppen med verksamhetsutveckling. 

Bostad Först och Mallbo

I samarbete med Malmö stad tog vi fram ett kunskapsunderlag kring hur staden kunde samla berörda förvaltningar för att realisera ursprungstanken i Mallbomodellen.

I modellen ville man erbjuda bättre stöd till gruppen hemlösa barnfamiljer men också till hushåll med för låga inkomster för att kunna efterfråga bostad på den ordinarie marknaden. I ett tänkt socialt utfallskontrakt rekommenderades vi att man kombinerar uppförande av bostäder där hyresnivåerna kan hållas nere med sociala och arbetsmarknadsinriktade insatser för att stödja målgruppen till högre inkomster.

Genom ett sådant upplägg kan den evidensbaserade insatsen Bostad Först kompletteras med en något mindre omfattande insats för de med mindre omfattande behov. I kunskapsunderlaget lyftes även möjligheten att kombinera en social obligation för infrastrukturinvesteringen med ett socialt utfallskontrakt för de sociala insatserna. Genom att kombinera dessa delar i ett gemensamt ramverk skulle stadens och privata byggherrars och fastighetsförvaltares bidrag och beroende av varandra synliggöras. En sådan modell antas kunna öka ansvarsutkrävandet och styrningen av arbetet och öka sannolikheten att samtliga delar kommer på plats och genomförs med kvalitet.

Malmö har valt att realisera Mallbo som ett mer renodlat stadsutvecklingsprojekt, med fokus på att hålla nere hyresnivåer men utan den tydliga koppling till sociala och arbetsmarknadsinriktade insatser som skisserats i kunskapsunderlaget. Detta pekar på komplexiteten i att driva tvärsektoriella insatser, inte minst mellan fysiska och sociala investeringar.