Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Arbetsmarknads- inkludering - SHIC fokusområde

SHIC:s projekt kopplade till fokusområdet Arbetsmarknadsinkludering

Behovsbeskrivning 

Idag finns det ett stort behov av behovsanpassade tjänster för att öka individers möjligheter att delta på arbetsmarknaden efter förmåga. Nyanlända, framförallt kvinnor, behöver ofta extra stöd med språk såväl som praktik. Även korttidssjukskrivna riskerar långsiktig isolering om inte behoven fångas upp tidigt och adresseras.  

Att efter förmåga få bidra genom arbete är centralt för individer, lokalområden och kommuners välmående. SHIC:s samarbeten med aktörer för att säkra en fungerande, behovsanpassad arbetsmarknadsinkludering är därmed en av nycklarna för omställningen mot proaktiva lösningar med fokus på förbättrade sociala och hälsomässiga utfall. 

Hur SHIC adresserar behoven

SHIC driver innovation inom en rad olika samarbeten med kommuner, regioner, myndigheter och civilsamhällesaktörer riktade mot arbetsmarknadsintegration. 

SHIC:s roll fokuserar ofta på att bygga organisationers egen kapacitet att systematisera sitt arbete med behovsanalys, effektlogik och uppföljningsprocesser för att bättre kunna möjliggöra arbetsmarknadsintegration för de med störst behov. Det kan också handla om att framställa kunskapsunderlag och stödja implementering av nya typer av integrationsmodeller för specifika målgrupper.

Individual Placement and Support (IPS)

SHIC har i samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och samordningsförbunden i Stockholm, Sollentuna, Örebro-Lekeberg och Göteborg drivit en förstudie om Individual Placement and Support (IPS) och sociala utfallskontrakt. 

IPS är rehabiliteringsinsatser riktade till arbetslivet för personer med en psykologisk funktionsnedsättning. Denna målgrupp är viktig att fånga upp då de idag inte får det stöd de behöver för att komma in i arbetslivet på grund av de olika synsätt som finns mot gruppens förutsättningar och behov.  

Enligt tidigare studier ger IPS goda möjligheter för denna grupp att få och behålla ett reguljärt arbete, vilket i längden bidrar till bättre psykiskt mående. SHIC lägger därför fokus på att införa enklare ingångar och lokala arenor med en förbättrad dialog mellan kommun, region, Arbetsförmedling och Försäkringskassan. Där fokus ligger i stöd utifrån de olika behov som nämns, för att långsiktigt stödja attityder och visa på de möjligheter som finns för målgruppen.  

Nema Problema

Det är viktigt att stärka integrationen för att de som kommer till Sverige på rätt sätt ska kunna ta sig in på arbetsmarknaden och bli en del av det svenska samhället. Dessutom bidrar denna integration till många positiva aspekter som till exempel, arbetskraft och kompetens som kan tas till vara på om individerna på rätt sätt vägleds till det. 

Nema Problema arbetar genom att skapa möten mellan nya och etablerade för att minska segregationen och stödja de som av olika anledningar söker sig till Sverige. SHIC har då bidragit till arbetet med effektmätning. Men även med vår kompetens inom kapacitetsuppbyggnad genom vår kunskap inom förändringsledning och implementering. Därtill påbörjades ett arbete med att skapa förutsättningar för att Nema Problema, på längre sikt, ska kunna öka kvaliteteten i de mätningar som ligger till grund för uppföljning och utvärdering av de program de arbetar med.  

Arbetsmiljö & Hälsa

Idag finns det stora problem med sjukskrivning inom ett flertal branscher i landet. Därför är det viktigt med förebyggande insatser, där man inom olika projekt kan hitta bättre vägar för att införa mer hälsofrämjande insatser som fokuserar på en systematiskt förebyggande arbetsmiljö.  

Projektet Arbetsmiljö och Hälsa bedrevs i kommunerna Örnsköldsvik och Botkyrka där man arbetade utifrån en modell för att på ett mer proaktivt sätt arbeta för att minska risken för korttidssjukfrånvaro för att kunna uppnå en hälsofrämjande organisation. Man använde sig av en utfallsbaserad ersättningsmodell som kopplades till de externa leverantörerna.  

Utvärderingen av projektet visade att antalet nettodagar korttidsfrånvaro minskade jämfört med referensperioden de första 17 månaderna för båda kommuner. Viktigt att notera är att projektet bedrevs under början av covid-19 pandemin, där resultat från resterande tid av projektet inte med säkerhet kan beräknas. Dock kan vi baserat på hypotesen som föranledde projektet och egna erfarenheter se att det finns starka skäl för att projektets insatser skulle visa sig effektiva i längden.  

HonKan! Mölndal

I samhället idag kan det finnas utmaningar med att mäta social hållbarhet för organisationer och myndigheter. De politiska mål som formuleras kopplas inte alltid till de indikatorer som följs upp i olika verksamheter. Att arbeta med frågan blir allt viktigare, därför har SHIC tillsammans med Mölndals stad utvecklat ett innovationspartnerskap för att utveckla sociala investeringar med fokus på nyanlända kvinnor. Syftet med detta partnerskap är att föra samman de perspektiv som finns, för att ge politik och ledning en bättre möjlighet till att följa upp och mäta sociala hållbarhetsmål. 

Man arbetar inriktat mot implementering av integrationsmodeller där den sociala investeringen HonKan! används. Den riktar sig till nyanlända kvinnor, där man arbetar med att: 

  • Kombinera praktik med SFI undervisning 

  • Att SFI undervisningen är mer riktad mot arbetsmarknadskunskap och tar upp teman som rättigheter och skyldigheter, sociala koder och service 

  • Språkstödjare finns med både i praktiken och under undervisningen 

  • De har möjlighet att delta i projektet under ett år. Med en baskurs på 6 månader, och fortsättningskurs på 6 månader.