Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Vedundersökningar - viktigt för process och slutprodukt

Genom att studera ved kan man erhålla insikter som är avgörande för att svara på flera viktiga frågor inom massa- och pappersindustrin. En av dessa frågor är om det är möjligt att införa nya träslag i produktionen samtidigt som man bibehåller de önskade egenskaperna hos den resulterande massan.

Syfte

Det är viktigt att förstå hur olika träslag interagerar med befintliga processer och hur deras kemiska sammansättning påverkar slutprodukten för att kunna fatta välgrundade beslut om användningen av nya råvaror.

En annan fråga som undersöks är hur mycket av ett visst träslag som kan blandas in i flisen till kokaren utan att kompromissa med kvaliteten på den producerade massan. Detta innebär att man behöver fastställa optimala blandningsförhållanden för att uppnå önskade egenskaper hos massan samtidigt som man effektivt utnyttjar tillgängliga resurser och minimerar avfall.

Vidare är det också av intresse att undersöka effekterna av förändringar i flisens storlek på flisblandningen. Genom att modifiera flisstorleken kan man påverka fördelningen av olika fraktioner i flisen, vilket i sin tur kan ha konsekvenser för massans struktur, styrka och andra viktiga egenskaper. Det är därför nödvändigt att utvärdera hur olika flisstorlekar påverkar processens effektivitet och den slutliga massans kvalitet för att optimera produktionsprocessen och säkerställa en konsekvent produktionskvalitet.

I RISE:s pilotkokeri har vi möjlighet att använda upp till sex insatskorgar för att hålla olika träslag eller flisfraktioner åtskilda under hela kokprocessen. Det innebär att vi kan genomföra kokning av upp till sex olika råmaterial eller flisfraktioner i samma koksteg och under samma förhållanden, vilket ger en unik flexibilitet och möjlighet till detaljerade experiment.

Efter defibreringen kan vi analysera utbytet, kappaantal, viskositeten, rejekten, kemisk sammansättning och fysiska egenskaper separat för varje massa eller för olika blandningar, helt enligt kundens specifika behov och krav. En av de viktigaste egenskaperna att studera är de fysiska dimensionerna hos flisen, särskilt vid sulfatkokning där flisens tjocklek är avgörande för att uppnå en optimal impregnering.

Efter kokningen genomgår de olika massorna en blekningsprocess för att utvärdera blekbarheten och de resulterande massornas egenskaper, såsom styrka och optiska egenskaper. Med RISE:s specialanpassade konkvarn och experimentpappersmaskin kan vi sedan föra undersökningen ett steg längre och även utvärdera pappersens egenskaper, vilket ger en heltäckande analys av materialets prestanda.

Intresset för vedundersökningar är högt av flera skäl. Vid perioder med ökande vedpriser kan det vara av intresse att utforska effekterna av olika blandningar, såsom att inkludera eukalyptus i björkmassa. I andra fall kan fokus ligga på blandningseffekter av asp. Eftersom både asp och eukalyptus är lättkokta jämfört med björk tar de upp kokkemikalier från björken, vilket kräver noggrann kontroll av inblandningsnivån för att undvika variationer i kvaliteten.

För kunder i Europa kan det också vara intressant att utvärdera vedslag som poppel, ek och bok, vars kokbarhet skiljer sig från björkens. Ibland inleds processen inte med flis; vi kan få vedråvaran i form av stockar som vi själva bearbetar genom att avbarka och flisa innan koket. Detta är särskilt vanligt när kunden vill testa ett vedslag som normalt inte används och där flisen inte kan tas från det befintliga renseriet.

Metod

RISE har lagt stor vikt vid att utveckla effektiva metoder och specialiserad utrustning för att simulera alla kommersiellt tillgängliga kokningsmetoder inom massa- och pappersindustrin. Genom att noggrant efterlikna de olika processerna som används i industriell skala kan vi skapa en testmiljö som speglar verkliga produktionsförhållanden på ett exakt och pålitligt sätt.

Dessa simuleringsmetoder och utrustning möjliggör experiment och tester av olika kokningsmetoder, inklusive sulfat-, sulfit- och neutral sulfitspritkokning, bland andra. Vi kan anpassa experimenten för att testa olika variabler såsom temperatur, tryck, kokkemikalier, koktid och flisstorlek för att utvärdera deras inverkan på massans egenskaper och prestanda.

Genom att simulera dessa kokningsmetoder i våra laboratoriemiljöer kan vi analysera och förstå hur olika processparametrar påverkar massans sammansättning, fibrernas struktur och slutprodukternas egenskaper. Detta gör det möjligt för oss att optimera produktionsprocesser, förutse resultat och lösa potentiella problem innan de uppstår i verklig industriell skala.

RISE:s satsning på att utveckla dessa metoder och utrustning för simulering av kokningsmetoder är av stor betydelse för att stödja massa- och pappersindustrins behov av effektivitet, innovation och hållbarhet. Genom att erbjuda pålitliga testmöjligheter och expertis inom detta område bidrar vi till att främja utvecklingen av branschen och säkerställa högkvalitativa produkter och processer.

Leverans

Standardrapport (offert): RISE erbjuder en komplett rapport där resultaten presenteras på ett överskådligt sätt genom korta, men informativa avsnitt med tydliga diagram och tabeller. Denna rapportstruktur är utformad för att göra det lätt för kunder och intressenter att snabbt få en förståelse för de presenterade resultaten utan att behöva fördjupa sig i omfattande texter.

Djupare rapport (offert): Om önskemål finns möjlighet till utförligare rapport på offert har RISE kapacitet att skapa en mer detaljerad vetenskaplig rapport baserad på resultaten och bakgrundsinformationen som tillhandahålls av kunden. Denna rapport kan omfatta en djupgående analys av data, utförliga diskussioner om metodik och resultat, samt en noggrann bedömning av relevanta faktorer och sammanhang. Genom att använda den senaste forskningen och expertis inom området kan RISE ge en grundlig förståelse för de observerade resultaten och deras implikationer.

Beställning

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tjänst

Vedundersökningar- viktigt för process och slutprodukt

Instrument

Densitet, Effektmetrar, Filter - optiska egenskaper, Flödesmätare, Lasrar, Spänningsreferenser, Stansade siktar, Tryck / vakuumgivare, Trådsiktar

Storhetsområde

Gasflöde, Hastighet, Längd och geometri, Massa / vikt, Temperatur, Tid och frekvens, Tryck och vakuum, Volym och flöde

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

Leveransen av resultat är schemalagd baserat på vår orderstock och omfattningen samt komplexiteten i ditt uppdrag. Vi strävar efter att säkerställa att dina resultat levereras i rätt tid, med hänsyn tagen till de specifika krav i ditt projekt. Tack för din förståelse och tålamod medan vi arbetar för att ge dig bästa möjliga service.

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
14.Hav och marina resurser
15.Ekosystem och biologisk mångfald

Kontaktperson

Mats Westin

Forsknings- och utvecklingsingenjör

+46 10 722 32 49

Läs mer om Mats

Kontakta Mats
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Lars Sundvall

Kontaktperson

Lars Sundvall

Gruppchef Processteknik

+46 70 526 52 21

Läs mer om Lars

Kontakta Lars
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Tjänst

Renseristudier förbättrar produktionsekonomin

Vedkostnaden utgör den största kostnaden för massabruken, och därför är det av stor vikt att minimera förluster av ved vid barkning. Samtidigt är det inte möjligt att utföra barkning för snabbt, eftersom detta kan leda till att fl…
Tjänst

Kokning av cellulosa och restprodukter i pilotskala

Pilotkokeriet är en central del av processen inom massa- och pappersindustrin, och dess flexibilitet är avgörande för att möta olika krav och behov som kan uppstå i produktionsförhållandena. På RISE har vi dedikerat betydande resu…
Expertis

Massateknologi

Massaframställning spelar en viktig roll för bioekonomin; omställningen mot ett fossilfritt samhälle och cirkulära processer. Den centrala delen av fiberlinjen är massakoket, där ved behandlas med kemikalier för tillverkning av ma…
Tjänst

Ved- och cellulosa: analyser för karaktärisering

Ved och cellulosa är centrala råvaror inom biobaserad industri och används för att producera en mängd olika produkter, från förnybara bränslen till bioplast och biobaserade kemikalier. Genom att karaktärisera dessa material kan vi…
Tjänst

Optimera produktionsprocessen med omfattande råvaruanalyser

För att säkerställa att produktionen bibehåller samma eller högre kvalitet när ni övergår till att använda nya kemikalier är det viktigt att ha förtroende för de nya materialen. Att veta att de nya kemikalierna är lika effektiva o…
Tjänst

Pilot för flisimpregnering i realtid

Impregneringsstudier är av intresse för alla kemiska massaprocesser, oavsett om slutprodukten är pappersmassor eller dissolvingmassor. Det är särskilt viktigt med korrekt impregnerad flis för massabruk som vill öka produktionen el…
Berättelse

Var kommer mitt material ifrån och vad innehåller det?

För att skapa ett mer resurseffektivt och cirkulärt samhälle krävs ett gemensamt system för spårbarhet av återvunnet och återanvänt material. Hur ska vi annars säkerställa att textilier, plastdelar eller metallkomponenter i den ci…
Tjänst

Kvalitetsbedömning av massa för produktion av fluffmassa

Med en ökande befolkning ökar också efterfrågan på sanitetsprodukter som blöjor och hygienprodukter. Denna ökning i användning av sanitetsprodukter skapar ett ökat behov av fluffmassa, en nyckelkomponent i tillverkningen av dessa …