Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Renseristudier förbättrar produktionsekonomin

Vedkostnaden utgör den största kostnaden för massabruken, och därför är det av stor vikt att minimera förluster av ved vid barkning. Samtidigt är det inte möjligt att utföra barkning för snabbt, eftersom detta kan leda till att flisen får en högre andel bark när den når kokeriet.

Syfte

För att uppnå den bästa balansen mellan ekonomi och kvalitet är renseristudier ett avgörande verktyg, där närheten till fabriken och expertkunskap spelar en central roll.

Det finns betydande besparingar att göra genom att hitta det mest effektiva sättet att rensa träet. Om en anläggning med en vedkostnad på en miljard kronor kan minska vedförlusterna med endast en procent, resulterar det i en besparing på tio miljoner kronor. Genom att regelbundet hantera trävaror med olika ursprung eller storlek kan både pengar sparas och en jämnare kvalitet på massan uppnås genom en mer enhetlig blandning av trä till barktrumman.

En renseristudie är en omfattande process som inleds genom att systematiskt välja ut cirka 200 stockar från olika partier på vedgården. Från varje stock kapas en bit av träet för att undvika att skador från avverkning eller transport påverkar analysresultaten. För varje prov avlägsnas bark eller näver med en kniv för att mäta barkhalt, torrhalt, densitet och diameter.

De aktuella partierna körs sedan igenom barktrumman och prover tas ut för att bestämma mängden ved i barkfraktionen, samt flisprover som passerar genom flissållen för att mäta barkhalten. Genom dessa tester beräknas barkhalt, barkningsgrad och vedförlust för respektive flisparti och baserat på resultaten diskuteras hur driftsättet av trumman, eller blandningen av olika trätyper till trumman, kan optimeras.

Uppehållstiden i trumman mäts genom att färgmarkera cirka 100 stockar och mäta tiden från inmatning tills dess att stockarna lämnar trumman. Eftersom tunga och långa stockar tenderar att röra sig snabbare och har en kortare uppehållstid än andra stockar är det viktigt att urvalet av färgmarkerade stockar representerar den ved som används på ett representativt sätt.

Metod

Studien utförs både på plats ute på bruket och i våra specialutrustade faciliteter på RISE. Genom att kombinera dessa två miljöer kan vi få en omfattande och mångsidig förståelse för processen eller produkten som vi studerar.

Genom att kombinera studier på både bruket och i våra specialutrustade faciliteter får vi en heltäckande förståelse för processen eller produkten vi undersöker. Detta gör det möjligt för oss att identifiera eventuella utmaningar eller förbättringsområden och att utveckla skräddarsydda lösningar som möter våra kunders specifika behov och krav.

Leveranser

Leveransen av resultat är schemalagd baserat på vår orderstock och omfattningen samt komplexiteten i ditt uppdrag. Vi strävar efter att säkerställa att dina resultat levereras i rätt tid, med hänsyn tagen till de specifika krav i ditt projekt. Tack för din förståelse och tålamod medan vi arbetar för att ge dig bästa möjliga service.

Beställning

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tjänst

Renseristudier förbättrar produktionsekonomin

Fältmätning

Tillgänglig

Standarder

Inom ramen för vår forskning och utveckling erbjuder vi även möjligheten att utföra studier och undersökningar direkt på till exempel sågverk eller vedgårdar. Dessa platser utgör viktiga länkar i förädlingskedjan för trämaterial och spelar en avgörande roll i framställningen av ved och andra träprodukter.

Genom att genomföra studier på sågverk och vedgårdar får vi en unik möjlighet att undersöka och analysera olika processer och metoder som används för att förbereda trämaterial för vidare bearbetning och användning. Detta kan inkludera allt från avverkning och sågning av trädstammar till flisning och sortering av träflis för olika ändamål.

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

Leveransen av resultat är schemalagd baserat på vår orderstock och omfattningen samt komplexiteten i ditt uppdrag. Vi strävar efter att säkerställa att dina resultat levereras i rätt tid, med hänsyn tagen till de specifika krav i ditt projekt. Tack för din förståelse och tålamod medan vi arbetar för att ge dig bästa möjliga service.

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

6.Rent vatten och sanitet
7.Hållbar energi för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
14.Hav och marina resurser
15.Ekosystem och biologisk mångfald

Kontaktperson

Mats Westin

Forsknings- och utvecklingsingenjör

+46 10 722 32 49

Läs mer om Mats

Kontakta Mats
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Lars Sundvall

Kontaktperson

Lars Sundvall

Gruppchef Processteknik

+46 70 526 52 21

Läs mer om Lars

Kontakta Lars
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Erbjudande

Bioeconomy Arena - en katalysator för biobaserad innovation

Genom Bioeconomy Arena förs vetenskaplig spetskompetens och toppmodern forskningsinfrastruktur samman för att öka omställningstakten mot en bioekonomi. Med arenan stöttar RISE industri och samhälle att accelerera utvecklingen…
Tjänst

Kokning av cellulosa och restprodukter i pilotskala

Pilotkokeriet är en central del av processen inom massa- och pappersindustrin, och dess flexibilitet är avgörande för att möta olika krav och behov som kan uppstå i produktionsförhållandena. På RISE har vi dedikerat betydande resu…
Tjänst

Vedundersökningar - viktigt för process och slutprodukt

Genom att studera ved kan man erhålla insikter som är avgörande för att svara på flera viktiga frågor inom massa- och pappersindustrin. En av dessa frågor är om det är möjligt att införa nya träslag i produktionen samtidigt som ma…
Tjänst

Pilot för flisimpregnering i realtid

Impregneringsstudier är av intresse för alla kemiska massaprocesser, oavsett om slutprodukten är pappersmassor eller dissolvingmassor. Det är särskilt viktigt med korrekt impregnerad flis för massabruk som vill öka produktionen el…
Expertis

Analyser av kolhydrater och anjoner

Genom att analysera kolhydrater och anjoner, såsom oxalat-, klorid-, sulfit-, sulfat- och tiosulfatjoner, kan man få en fördjupad förståelse för kemikaliebalansen. Processkontroll inom cellulosaindustrin är avgörande för att minsk…
Expertis

Massateknologi

Massaframställning spelar en central roll för bioekonomin; omställningen mot ett fossilfritt samhälle och cirkulära processer. Den centrala delen av fiberlinjen är massakoket, där ved behandlas med kemikalier för tillverkning av m…
Tjänst

Ved- och cellulosa: analyser för karaktärisering

Ved och cellulosa är centrala råvaror inom biobaserad industri och används för att producera en mängd olika produkter, från förnybara bränslen till bioplast och biobaserade kemikalier. Genom att karaktärisera dessa material kan vi…
Tjänst

Optimera produktionsprocessen med omfattande råvaruanalyser

För att säkerställa att produktionen bibehåller samma eller högre kvalitet när ni övergår till att använda nya kemikalier är det viktigt att ha förtroende för de nya materialen. Att veta att de nya kemikalierna är lika effektiva o…