Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Kvalitetsbedömning av massa för produktion av fluffmassa

Med en ökande befolkning ökar också efterfrågan på sanitetsprodukter som blöjor och hygienprodukter. Denna ökning i användning av sanitetsprodukter skapar ett ökat behov av fluffmassa, en nyckelkomponent i tillverkningen av dessa produkter.

Syfte

Vid RISE har vi expertisen och resurserna för att stödja tillverkare av fluffmassa i att optimera och utveckla sina processer och produkter för både miljömässig hållbarhet och användarvänlighet. En viktig del av detta arbete är att utföra en noggrann kvalitetsbedömning av den ursprungliga massan som används som råmaterial i tillverkningsprocessen. Genom att analysera egenskaper som fiberkvalitet, renhet och kemisk sammansättning kan vi identifiera eventuella brister eller områden för förbättring. Detta gör det möjligt för tillverkarna att justera sina processer för att uppnå önskad produktkvalitet och effektivitet, samtidigt som de minskar sin miljöpåverkan och ökar kundnöjdheten.

RISE erbjuder en omfattande analys- och kvalitetsbedömningservice för tillverkare av fluffmassa, som inkluderar en rad viktiga analyser för att bedöma kvaliteten på råmaterialet och slutprodukten. En viktig aspekt är analysen av fiberdimensioner, där vi noggrant mäter och utvärderar egenskaper som påverkar massaens prestanda och slutliga kvalitet.

När det gäller fiberdimensioner, fokuserar vi på flera nyckelfaktorer som har en direkt inverkan på fluffmassans egenskaper och användbarhet. Grova fibrer tenderar till exempel att generera hög volym och bulk i den slutliga produkten, vilket kan vara fördelaktigt för produkter som kräver en högre volym men lägre densitet, såsom vissa typer av hygienprodukter. Å andra sidan bidrar långa fibrer till att ge en starkare nätverksstruktur i massan, vilket är viktigt för produkter som behöver bibehålla formen och strukturen under användning. Dessutom, en låg andel av finmaterial och en hög andel av fibrer är fördelaktiga egenskaper för att uppnå en högkvalitativ fluffmassa, som krävs för att tillverka sanitetsprodukter med hög absorptionsförmåga och komfort.

Genom att noggrant analysera och utvärdera dessa fiberdimensioner kan vi ge våra kunder värdefull insikt och rekommendationer för att optimera sin fluffmassaproduktion. Genom att anpassa processerna för att maximera de önskade egenskaperna hos råmaterialet kan tillverkarna uppnå en mer konsistent och högkvalitativ slutprodukt samtidigt som de effektiviserar sin produktion och minskar avfall.

Metoder

RISE erbjuder en omfattande uppsättning av massaanalyser för att hjälpa tillverkare av pappers- och massaprodukter att bedöma kvaliteten på sina råmaterial och produkter. Dessa analyser är avgörande för att säkerställa att tillverkningen uppfyller branschstandarder och kundkrav samt för att identifiera eventuella områden för förbättring. Nedan följer en utförlig beskrivning av några av de viktigaste massaanalyserna som erbjuds av RISE:

Ljusmikroskop för fibersammansättning: Denna analysmetod används för att undersöka sammansättningen av fibrer i råmaterialet. Genom att använda ett ljusmikroskop kan forskarna noggrant observera och analysera de olika typerna av fibrer som ingår i massan, vilket är avgörande för att förstå dess egenskaper och användningsområden.

Fiberdimensioner: Mätning och utvärdering av fiberdimensioner är en viktig del av massaanalysen. Detta inkluderar att bestämma längden, bredden och tjockleken på fibrerna, vilket ger insikt i massans struktur och hur väl fibrerna är uppdelade och distribuerade.

ISO-ljushet: ISO-ljushet är en parameter som mäter massans ljusreflekterande förmåga. Detta påverkar dess estetiska egenskaper och tryckbarhet, vilket är viktigt för kvaliteten på den slutliga produkten.

Kiseldioxid: Analys av kiseldioxidhalten är relevant för att bedöma den kemiska sammansättningen av massan och kan ge insikt i dess användbarhet och kompatibilitet med olika processer och produkter.

Extraktivämnen: Extraktivämnen inkluderar olika kemikalier och föroreningar som finns naturligt i trä och andra råmaterial som används för massatillverkning. Att analysera extraktivämnena är viktigt för att bedöma massans kvalitet och rena potential.

Askhalt: Askhalten mäts för att bedöma mängden mineraler och andra oorganiska föreningar som finns i massan. Detta är viktigt för att förstå massans brännbarhet och hur den påverkar processerna och produkterna.

Utöver massaanalyserna erbjuder RISE också analyser på handark, vilket är viktigt för att bedöma kvaliteten och prestandan hos den färdiga pappersprodukten. Dessa analyser inkluderar:

Ytvikt: Ytvikten är vikten per ytenhet av papperet och påverkar dess tjocklek och styvhet. Det är en viktig parameter för att bedöma papperets kvalitet och användbarhet för olika ändamål.

Densitet/bulk: Densiteten eller bulk är ett mått på papperets täthet och påverkar dess vikt och volym. Det är viktigt för att förstå papperets egenskaper och hur det fungerar i olika tryck- och bearbetningsprocesser.

Fukthalt: Fukthalten är mängden vatten som finns i papperet och påverkar dess hållfasthet, dimensionell stabilitet och tryckbarhet.

Dragstyrkor: Dragstyrkorna mäter papperets förmåga att motstå rivning och deformation under belastning. Det är en viktig parameter för att bedöma papperets hållfasthet och kvalitet.

Sprängstyrka: Sprängstyrkan är ett mått på papperets motståndskraft mot sprängning och delaminering. Det är viktigt för att bedöma papperets prestanda vid hantering och förpackning.

Genom att erbjuda en omfattande uppsättning av massaanalyser och tester, både för råmaterial och färdiga produkter, kan RISE hjälpa tillverkare att optimera sina processer, förbättra produktkvaliteten och uppfylla kundernas krav och förväntningar.

Leverans

RISE erbjuder en rapport som inkluderar data i Excel-format och relevanta bilder och diagram. Den är noggrant sammanställd med hjälp av standardmetoder för utförda analyserna. Rapporten innehåller även en bedömning av mätosäkerheten för att säkerställa tillförlitligheten hos de presenterade resultaten. Alla relevanta parametrar som är av betydelse för den specifika analysen tas med för att ge en fullständig bild av situationen. Dessutom inkluderas detaljerade kommentarer och förklaringar för att ge ytterligare insikt och förståelse för de presenterade data. 

Standardrapport (offert):

RISE erbjuder en komplett rapport där resultaten presenteras på ett överskådligt sätt genom korta, men informativa avsnitt med tydliga diagram och tabeller. Denna rapportstruktur är utformad för att göra det lätt för kunder och intressenter att snabbt få en förståelse för de presenterade resultaten utan att behöva fördjupa sig i omfattande texter.

Djupare rapport (offert):

Om önskemål finns möjlighet till utförligare rapport på offert har RISE kapacitet att skapa en mer detaljerad vetenskaplig rapport baserad på resultaten och bakgrundsinformationen som tillhandahålls av kunden. Denna rapport kan omfatta en djupgående analys av data, utförliga diskussioner om metodik och resultat, samt en noggrann bedömning av relevanta faktorer och sammanhang. Genom att använda den senaste forskningen och expertis inom området kan RISE ge en grundlig förståelse för de observerade resultaten och deras implikationer.

Beställning

Beställning sker via kontaktperson

Beställningsformulär (pdf, 218.93 kB)


Tjänst

Kvalitetsbedömning av massa för produktion av fluffmassa

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

Leveransen av resultat är schemalagd baserat på vår orderstock och omfattningen samt komplexiteten i ditt uppdrag. Vi strävar efter att säkerställa att dina resultat levereras i rätt tid, med hänsyn tagen till de specifika krav i ditt projekt. Tack för din förståelse och tålamod medan vi arbetar för att ge dig bästa möjliga service.

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

6.Rent vatten och sanitet
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
14.Hav och marina resurser
15.Ekosystem och biologisk mångfald
Lars Sundvall

Kontaktperson

Lars Sundvall

Gruppchef Processteknik

+46 70 526 52 21

Läs mer om Lars

Kontakta Lars
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Expertis

Massateknologi

Massaframställning spelar en central roll för bioekonomin; omställningen mot ett fossilfritt samhälle och cirkulära processer. Den centrala delen av fiberlinjen är massakoket, där ved behandlas med kemikalier för tillverkning av m…
Tjänst

Fiberdimensioner viktigt för massakvaliteten

Att karaktärisera massa involverar ofta en noggrann analys av fibersammansättningen i en fibermätare för att kontrollera massans kvalitet. Denna process är av stor vikt både inom forskningsprojekt och utvecklingsprojekt inom proce…
Tjänst

Analysera metaller med låga detektionsnivåer

Inom skogsindustrin är metaller ofta närvarande i olika material och processer. Till exempel kan metaller användas som tillsatser i kemiska behandlingar för trä eller som katalysatorer i olika processer. Samtidigt kan metaller ock…
Tjänst

Separation av kemiska föreningar

Att separera och rena olika kemiska vätskor, såsom kokvätskor, jästankar och svartlut, är av stor betydelse inom både traditionella skogsindustriella processer och inom området för bioraffinaderi. Dessa processvätskor och material…
Tjänst

Analyser av cellulosa för dissolvingmassa

Genom att använda dissolvingmassa som råvara kan textilföretag spela en aktiv roll i övergången mot en mer hållbar och cirkulär ekonomi. Genom att investera i forskning och utveckling av dissolvingfibrer och produktionsmetoder kan…
Tjänst

Ved- och cellulosa: analyser för karaktärisering

Ved och cellulosa är centrala råvaror inom biobaserad industri och används för att producera en mängd olika produkter, från förnybara bränslen till bioplast och biobaserade kemikalier. Genom att karaktärisera dessa material kan vi…
Tjänst

Ljusmikroskopi visar snabbt små detaljer

Med ljusmikroskopi kan du snabbt få överblick på problemet och alla bilder visas i färg. Det används ofta i samband med produktutveckling, problemlösning och stöd till slutkund. För att få förståelse för en produkt leder en mikros…
Tjänst

Vedundersökningar - viktigt för process och slutprodukt

Genom att studera ved kan man erhålla insikter som är avgörande för att svara på flera viktiga frågor inom massa- och pappersindustrin. En av dessa frågor är om det är möjligt att införa nya träslag i produktionen samtidigt som ma…